4.4.1 Napisy ogólnego przeznaczenia

 

W przypadku konieczności wyświetlenia na diagramie wielojęzycznego tekstu lub utworzenia wielojęzycznych menu aplikacyjnych należy użyć mechanizmu napisów aplikacji. Jest on w działaniu podobny do mechanizmu opisanych wcześniej napisów programów.

 

Panel roboczy  Napisy aplikacji otwierany jest za pośrednictwem węzła Aplikacje wielojęzyczne/Napisy aplikacji  panelu eksploratora aplikacji.

 

Rys. Panel roboczy deklaracji napisów aplikacji.

 

W przypadku napisu aplikacji w kolumnie Identyfikator należy podać dowolny unikalny, niezależny od języka identyfikator napisu. W kolumnie Definicje należy przy pomocy standardowego okienka napisu wielojęzycznego wprowadzić wszystkie wersje językowe napisu.

 

W celu użycia napisu aplikacji w miejscu jego zastosowania (np. we właściwości  Tekst elementu menu lub właściwości Tekst wyłączenia obiektu Przycisk) należy odwołać się do napisu, stosując notację prefiksową typu $, np. $AllOff. Alternatywą jest użycie wyrażeniae z funkcją Text, np. =Text(AllOff). W obu przypadkach AllOff Parametrem funkcji Tekst  jest identyfikatorem utworzonego napisu aplikacji.

 

Napis wielojęzyczny aplikacji może być także tworzony w trakcie edycji właściwości diagramów i obiektów. Użycie w definicji właściwości prefiksu $ z nieznanym dotychczas identyfikatorem, spowoduje otwarcie okienka pozwalającego na dodanie nowego napisu.

 

W skrypcie można odwołać się do napisu aplikacji, stosując metodę ApplicationText interfejsu IApplication.