1.3 Konfiguracja parametrów komunikacyjnych stanowisk

 

Panel roboczy edycji parametrów komunikacyjnych stanowisk otwierany jest poprzez wybór węzła Ustawienia globalne w panelu eksploratora aplikacji, a następnie wybranie zakładki Komunikacja.

 

Rys. Ustawienia globalne parametrów komunikacyjnych stanowisk.

 

Panel pokazuje ustawienia wszystkich stanowisk aplikacji oraz kilka parametrów globalnych. Parametry globalne określają numery portów używane w trakcie komunikacji pomiędzy stanowiskami oraz tekstowy identyfikator służący do rozróżnienia stanowisk z różnych aplikacji pracujących we wspólnej sieci.

 

Stanowiska wyświetlane w tabeli w większości odpowiadają stanowiskom z panelu roboczego Stanowiska. Parametry pochodzą z ustawień podanych w trakcie tworzenia stanowisk.

Do listy stanowisk przy pomocy przycisku + można dodać stanowiska typu specjalnego. Stanowiska te nie są pokazywane w panelu Stanowiska i nie można w ich kontekście uruchamiać aplikacji.

 

Stanowiska serwerowe muszą mieć zdefiniowany adres, aby inne stanowiska mogły je odnaleźć w sieci w celu nawiązania połączenia. Adres najczęściej podajemy w postaci adresu IP, ale można również użyć nazwy komputera serwera lub nazwy domenowej, jeżeli są one rozpoznawalne w sieci.

Dla każdego stanowiska można określić protokół połączeń wychodzących, którego będzie ono używało do łączenia się z serwerami. Możliwe rodzaje protokołów to:

Stanowiska serwerowe powinny mieć skonfigurowane obsługiwane protokoły połączeń przychodzących (Brak, samo Tcp, samo Http lub Tcp i Http). Ustawienie to decyduje, czy z serwerem będą mogły nawiązywać połączenie określone inne stanowiska, używające protokołów połączeń wychodzących.

Każde stanowisko nawiązujące połączenie z serwerami może dodatkowo posiadać włączoną opcję kompresji danych połączeń wychodzących. Ustawienie to powoduje znaczne zmniejszenie liczby danych przesyłanych pomiędzy stanowiskami, dzięki czemu generowany jest mniejszy ruch w sieci, a cała komunikacja jest wydajniejsza. Zalecane jest zawsze pozostawienie tej opcji domyślnie włączonej. Można ją wyłączyć jedynie w przypadku, gdy dane stanowisko musi komunikować się z serwerem starszej wersji Asix.Evo 7, który jeszcze nie wspierał kompresji danych.