3 Konfiguracja Terminarza

 

Mechanizm Terminarza pozwala na automatyczne wykonywanie akcji operatorskich. Akcje mogą być wykonywane w zadanym cyklu czasowym, w reakcji na zajście swobodnie definiowanych warunków lub w momentach zajścia niektórych zdarzeń systemowych.

 

Zadania terminarza definiowane są w panelu roboczym otwieranym za pośrednictwem węzła Terminarz w panelu eksploratora aplikacji.

 

Rys. Panel Terminarza.

 

Zadania terminarza należą do ustawień zależnych od stanowiska. Każde stanowisko może mieć własny zestaw zadań. Stanowisko może też dziedziczyć zadania z obszaru nadrzędnego. Dziedziczenie jest aktywne, gdy na stanowisku żadne zadanie własne nie zostało zdefiniowane lub została zaznaczona opcja Wykonaj również zadania z obszaru do którego należy stanowisko...

 

Nowe zadanie do terminarza dodawane jest przy pomocy przycisku + paska narzędziowego lub komendą z menu kontekstowego.

 

WłaściwośćNazwa zadania ma znaczenie tylko informacyjne. Opcja Aktywne pozwala tymczasowo wyłączyć wykonywanie zadania bez jego usunięcia.

 

Za wybór momentu wykonania akcji operatorskiej zdefiniowanej w zadaniu odpowiedzialne są właściwości Tryb wykonania, Czas, Warunek iUwzględniaj status warunku.

 

Właściwość Tryb wykonania może przyjmować wartości opisane w poniższej tabeli.

 

 

Tab. Wartości trybu wykonania akcji operatorskiej zdefiniowanej w zadaniu.

Wartość

Znaczenie

Zawsze

Nie są nakładane żadne ograniczenia, o momencie wykonania decydują ustawienia właściwości Czas i Warunek.

Tylko w trybie działania

Akcja wykonywana jest tylko wtedy, gdy aplikacja jest w trybie pełnego działania, o momencie wykonania decydują ustawienia właściwości Czas i Warunek.

Zawsze z wyjątkiem trybu architekta

Akcja wykonywana jest tylko wtedy, gdy aplikacja jest w trybie pełnego działania lub w trybie uproszczonej edycji, o momencie wykonania decydują ustawienia właściwości Czas i Warunek.

Jednokrotnie przy starcie aplikacji

Akcja wykonywana jednokrotnie w momencie załadowania aplikacji, niezależnie od trybu uruchomienia. Ten tryb jest często używany do uruchomienia tzw. skryptów rezydentnych aplikacji.

Jednokrotnie przy starcie aplikacji w trybie pracy

Akcja wykonywana jednokrotnie w momencie uruchomienia aplikacji w trybie działania (z parametrem run). Ten tryb jest często używany do uruchomienia tzw. skryptów rezydentnych aplikacji.

Jednokrotnie po pierwszym uruchomieniu serwera danych Asix

Akcja wykonywana jednokrotnie w momencie załadowania aplikacji po uruchomieniu serwera danych (w momencie, gdy komunikacja została już uruchomiona). Ten tryb jest często używany do uruchomienia tzw. skryptów rezydentnych aplikacji.

Po każdym uruchomieniu serwera danych Asix

Akcja wykonywana po każdorazowym uruchomieniu serwera danych (w momencie, gdy komunikacja została już uruchomiona). W przeciwieństwie do poprzedniego trybu, akcja jest wykonywana także wtedy, gdy serwer jest restartowany przy ciągle działającej aplikacji. Ten tryb jest często używany do inicjowania wartości zmiennych.

Przy zmianie bieżącego użytkownika

Akcja jest wykonywana przy każdej zmianie zalogowanego użytkownika.

Przed zamknięciem aplikacji

Akcja wykonywana jest jednokrotnie podczas zamykania aplikacji.

 

Właściwość Czas służy do określenia cyklu wykonywania akcji operatorskiej.

Rys. Deklaracja cyklu wykonania akcji operatorskiej.

 

Oprócz podstawowego cyklu wykonania wyrażonego w dowolnej jednostce czasu,  deklarowane jest też przesunięcie momentu początkowego. W pokazanym przykładzie akcja będzie wykonywana co jedną godzinę, 5 minut po każdej pełnej godzinie (0:05, 1:05 itd.). Wartość właściwości zostanie zapisana jako: Every 1 Hour Offset: M(5).

 

Przykłady użycia:

 

Every 15 Minute - co 15 minut (w 0, 15, 30 i 45 minucie godziny)

 

Every 1 Hour  - co 1 godzinę, dokładnie o pełnej godzinie

 

Every 8 Hour Offset: H(6) - co 8 godzin, o 6:00 , 14:00 i 22:00

 

Every 1 Week Offset: H(8)D(Monday) - co tydzień, w poniedziałek o godzinie 8:00

 

W okienku definicji czasu, można też wybrać opcję Wykonuj zaległe. Powoduje to, że w momencie startu aplikacji sprawdzane jest, czy poprzednie planowane wykonanie zostało zrealizowane. Jeżeli nie, to zaległe pojedyncze wykonanie jest realizowane poza normalnym kolejkowaniem.

 

Właściwość Warunek pozwala na definiowanie zadania, którego wykonanie zależy od spełnienia określonego warunku. Właściwość ma postać standardowego wyrażenia Asix.Evo i powinno zwracać wartość typu logicznego true/false (ewentualnie  różne od zera/równe zero). Wzajemną zależność właściwości Czas  i Warunek wyjaśnia poniższa tabela.

 


 

Tab. Zależność właściwości Czas  i Warunek.

Sposób definicji

Znaczenie

Zdefiniowana tylko właściwość Czas

Akcja wykonywana zgodnie z zadanym cyklem czasowym

Zdefiniowana tylko właściwość Warunek

Akcja wykonywana w momencie zmiany wartości warunku z false(równe zero)  na  true(różne od zera)

Zdefiniowane właściwości Czas i Warunek

Akcja wykonywana zgodnie z zadanym cyklem czasowym pod warunkiem, że w chwili planowanego wykonania wyrażenie warunku ma wartość true(różne od zera)

 

Jeżeli opcja Uwzględniaj status warunku jest wybrana, to akcja zależna od warunku będzie wykonana tylko wtedy, gdy jest gwarancja poprawnego wyliczenia warunku. W przypadku, gdy używany jest tylko Warunek, status musi być poprawny dla poprzedniej i aktualnej wartości warunku.