2.3 Kanały komunikacyjne

 

Każdy kanał komunikacyjny użyty w definicjach zmiennych procesowych powinien być sparametryzowany pod kątem drajwerów komunikacyjnych używanych przez kanał.  Panel roboczy parametryzacji kanałów otwierany jest przez podwójne kliknięcie na węźle Kanały panelu eksploratora aplikacji.

 

Rys. Panel parametryzacji kanałów komunikacyjnych.

 

Panel kanałów składa się z dwóch części. W tzw. widoku kanałów, w lewej pokazana jest lista wszystkich kanałów aplikacji z opcjonalnym podziałem na grupy kanałów. Lista ta może być utworzona podczas tworzenia aplikacji przy pomocy kreatora lub przy importowaniu bazy definicji zmiennych, na podstawie skanowania zawartości bazy. Można też, w dowolnym momencie, wykonać funkcję Importuj kanały i archiwa z menu kontekstowego węzła bazy definicji zmiennych w panelu eksploratora, w celu uaktualnienia listy kanałów. Niezależnie od metod automatycznych, przy pomocy przycisków paska narzędziowego i komend menu kontekstowego, można ręcznie dodawać, usuwać i kopiować kanały, zmieniać ich nazwę oraz przypisywać do grup.

Prawa część panelu pokazuje sposób zdefiniowania kanałów na poszczególnych stanowiskach aplikacji. W wersji zwiniętej, wyświetlane są tylko nazwy kanałów ze skrótową definicją użytych. W wersji rozwiniętej możliwa jest zmiana konfiguracji. Dla każdego kanału można dodać po 1 drajwerze z każdego typu,  z wyjątkiem drajwerów Network, których można dodać wiele odwołujących się do różnych serwerów. W trakcie działania aplikacji użyty zostanie pierwszy drajwer z listy, który ma ustawioną opcję aktywności i udało się go poprawnie uruchomić. Jeżeli pracujący drajwer nie jest drajwerem o najwyższym priorytecie i w trakcie jego działania system wykryje, że któryś z drajwerów o wyższym priorytecie może pracować, to nastąpi powrotne przełączenie na ten drajwer. Dodawać i usuwać drajwery oraz zmieniać ich kolejność można przy pomocy przycisków paska narzędziowego lub komend menu kontekstowego.

Litery A i C wyświetlane w skrótowym opisie drajwera oznaczają odpowiednio: stan aktywności drajwera i zezwolenie na sterowanie. Jeżeli tabliczki drajwera są wyszarzone, to znaczy to, że parametryzacja została odziedziczona z obszaru nadrzędnego.

W alternatywnej wersji panelu, tzw. widoku stanowisk, konfiguracja kanałów pokazywana jest z punku widzenia zdefiniowanych stanowisk. Ogólne zasady postępowania są identyczne jak dla widoku kanałów.