2.2.2 Importowanie utworzonej wcześniej bazy

 

Aby dodać do aplikacji istniejącą bazę zmiennych w formacie XML lub MDB, w panelu Eksplorator aplikacji w menu kontekstowym węzła Bazy definicji zmiennych wykonaj komendę Importuj plikową bazę definicji zmiennych.

Rys. Okno importu bazy definicji zmiennych.

 

Wprowadź nazwę istniejącej bazy i użyj przycisk OK. W momencie importu plik bazy definicji zmiennych jest kopiowany do podkatalogu VariableSources katalogu definicyjnego aplikacji.

W okienku importu  dostępnych jest szereg opcji sterujących procesem importu. Dotyczą one głównie sposobu automatycznego wykrywania i konfigurowania kanałów i archiwów użytych w definicjach zmiennych. Domyślne ustawienia są z reguły optymalne. Pozwalają one uniknąć ręcznego definiowania kanałów i archiwów. Typy kanałów i archiwów opisane są w kolejnych rozdziałach.

W przypadku dołączania bazy zmiennych typu SQL należy wykonać komendę Dołącz bazę definicji zmiennych SQL. W oknie importu należy podać nazwę serwera SQL oraz nazwę bazy zmiennych. Opcjonalnie można podać nazwę serwera lustrzanego, który używany jest wtedy, gdy nie uda się odczytać bazy zmiennych ze standardowej lokalizacji.  Pozostałe opcje importu są identyczne jak dla baz XML i MDB.

 

Rys. Okno importu bazy definicji zmiennych.

 

Cechą specyficzną baz zmiennych SQL jest to, że definicje zmiennych nie są kopiowane do katalogu definicyjnego – są zawsze czytane bezpośrednio z serwera SQL. Dotyczy to także terminali przeglądarkowych – muszą one mieć dostęp do serwera. Dlatego w aplikacjach opartych na pracy w trybie przeglądarkowym, jeżeli nie są one ograniczone do sieci lokalnej, zalecane jest użycie  plikowych baz definicji zmiennych.