2.3.1 Drajwery komunikacyjne

 

Każdy z drajwerów posiada parametry standardowe oraz opcjonalny zestaw parametrów dla niego specyficznych.

 

Rys. Okno parametrów standardowych drajwera komunikacyjnego.

 

Parametry standardowe opisuje poniższa tabela.

 

Tab.: Opis parametrów standardowych drajwerów komunikacyjnych.

Nazwa

Opis

Typ drajwera

Określa typ użytego drajwera komunikacyjnego.

Zezwolenie na sterowania

Określa, czy na wybranym stanowisku (w obszarze) możliwe jest wykonywanie sterowań poprzez definiowany drajwer.

Aktywny

Określa, czy drajwer ma być używany parametr pozwala na wyłączenie  drajwera bez usuwania jego definicji.

 

 

2.3.1.1 Drajwer NONE

 

Drajwer NONE to drajwer wirtualny, który nie wykonuje żadnych operacji komunikacyjnych. Służy wyłącznie do przechowywania zmiennych, których wartości ustawiane są przy pomocy skryptów lub akcji operatorskich. Jeżeli w kanale nie zdefiniowano żadnego aktywnego drajwera, to oznacza to użycie niejawnego drajwera NONE.

 

Tab.: Parametry niestandardowe drajwera None.

Nazwa

Opis

Inicjalizacja zmiennych

Ustawienie opcji powoduje, że wszystkie zmienne w kanale mają na starcie aplikacji ustawianą zerową wartość początkową i status Good. W przeciwnym wypadku zmienne mają nadawaną wartość Null i status Bad.

 


2.3.1.2 Drajwer Network

 

Drajwer Network służy do wymiany sieciowej danych pomiędzy stanowiskami aplikacji Asix.Evo. Stosowany na stanowiskach typu terminalowego w celu odczytu danych ze stanowisk typu serwerowego. (Serwery również mogą pobierać dane z innych serwerów). W kanale można zdefiniować kilka drajwerów Network z różnymi stanowiskami aby określić priorytetowo kolejność łączenia się z serwerami.

Tab.: Parametry niestandardowe drajwera Network.

Nazwa

Opis

Stanowiska

Lista stanowisk aplikacji Asix.Evo typu serwerowego, do których drajwer może się podłączyć w celu pozyskania danych.

  

2.3.1.3  Drajwer Asix6

 

Drajwer Asix6  należy wybrać dla wszystkich kanałów, których zmienne są obsługiwane za pośrednictwem serwera danych, czyli w praktyce wszystkich kanałów fizycznych. Rzeczywisty typ kanału określony jest w pliku konfiguracyjnym serwera danych. Plik ten jest parametryzowany w programie Architekt. Zasady jego parametryzacji są identyczne jak dla aplikacji klasycznych i opisane są w podręczniku programu Architekt.

Zobacz też: 2.1. Konfiguracja serwera danych

Tab.: Parametry niestandardowe drajwera.

Nazwa

Opis

Drajwer fizyczny

Nazwa drajwera fizycznego serwera danych.

 

Rys. Okno parametrów drajwera Asix6.

Naciśnięcie ikonki żółtej strzałki obok nazwy drajwera fizycznego wywoła okno edytora ustawień danego drajwera fizycznego programu Architekt.

Rys. Przykładowe okno ustawień drajwera Asix6 dla drajwera fizycznego S&_TCPIP.

 

Po zmianie ustawień drajwera fizycznego i zatwierdzeniu przyciskiem OK w Asix.Evo pojawi się nowa zakładka z panelem informującym o konieczności zapisania zmian w pliku konfiguracyjnym xml Serwera Danych.

Rys. Panelem informujący o konieczności zapisania zmian w pliku konfiguracyjnym xml Serwera Danych.

 

 


2.3.1.4 Drajwer Random

 

Drajwer typu Random przeznaczony jest do użycia w fazie uruchamiania aplikacji bez dostępu do rzeczywistych źródeł danych. Efektem działania drajwera jest symulacja losowych wartości zmiennych w zakresie wynikającym z atrybutów minimalnej i maksymalnej wartości wyświetlania oraz z częstotliwością określoną w atrybucie częstotliwości odświeżania.

Drajwer nie posiada żadnych parametrów niestandardowych.