4.1Deklaracja języków aplikacji

 

Pierwszą operacją, którą należy wykonać tworząc aplikację wielojęzyczną, jest określenie języków, które będą używane. Można to wykonać już w trakcie tworzenia aplikacji przy pomocy kreatora. Alternatywnie, można użyć panel roboczy Ustawienia języków, otwierany za pośrednictwem węzła Ustawienia globalne  panelu eksploratora aplikacji.

image001.png

Rys. Panel deklaracji języków aplikacji.

 

W panelu ustawień języków należy zaznaczyć pole wyboru w kolumnie Użyj w aplikacji - dla każdego języka, który będzie używany w aplikacji. Oprócz tego dla używanych języków należy określić język programu. Język programu określa teksty stałe wbudowane w kod programu, np. opisy pól w oknach dialogowych, teksty komunikatów i komend w menu. Standardowo, można stosować dwa predefiniowane języki programu: polski i angielski. Projektant ma jednak możliwość zdefiniowania tekstów programu w innych językach.

Kolumna Użyj formatowania określa, czy przy przełączeniu aplikacji na dany język należy stosować formatowanie danych zgodne z ustawieniami narodowymi. Dotyczy to głównie wyświetlania dat. W kolumnie Język domyślny należy zaznaczyć - który z języków aplikacji należy użyć w momencie jej uruchomienia.