2.2  Klasa bazowa  kontrolki 

 

 

 

   /// <summary>  

   /// Base class for Asix Evo diagram external objects 

   /// / Klasa bazowa dla zewnętrznych obiektów diagramowych

   /// </summary> 

 

 

 

   public partial class EvoObjectBase : UserControlAsixEvoAddon  

 

 

 

   {     

 

 

 

     /// <summary>  

      /// Override to return unique EvoObject ID. The proper ID is required.  

      /// / Należy przeciążyć aby zwracać identyfukator obiektu. Wymagane! 

      /// </summary> 

      public virtual string EvoObjectID { get { return null; } }

 

      /// <summary> 

      /// Override to return evo object description 

      /// / Można prtzeciążyć aby zwracać nazwę (krótki opips) obiektu

      /// </summary> 

      public virtual string EvoObjectDescription { get { return null; } }

 

      /// <summary> 

      /// Override to initialize or reset control (e.g. register variable events)  

      /// / Można przeciążyć aby dokonać inicjalizacji lub reinicjalizacji kontrolki

      /// (n.p. rejestrowanie zdarzeń zmiennych)

      /// </summary> 

      public virtual void Reset() { }

 

 

 

      /// <summary> 

      /// Override to cleanup when control is inactive/hidden etc. (e.g. unregister variable events) 

      /// / Można przeciążyć aby posprzątać (n.p. wyrejestrowanie zdarzeń zemiennych)

      /// </summary> 

      public virtual void Disconnect() { }

 

      /// <summary> 

      /// Override and return true to enable transparency for object in Control mode 

      /// / Można przeciążyć i zwrócić true aby włączyć obsługę przeźroczystości dla

      /// obiektu kontrolkowego 

      /// </summary> 

      public virtual bool EvoObjectUsesTransparency { get { return false; } }

 

      /// <summary>

      /// Specifies whether the diagram on which the object is located, is in the edit state.

      /// / Określa czy diagram, na którym znajduje się obiekt, jest w stanie edycji.

      /// </summary>

      public bool IsEditMode { get; set; }

 

      /// <summary> 

      /// Override and return true to determine if object is in OwnerDraw mode (vector, not control)  

      /// / Należy przeciażyć i zwrócić true aby określić że obiekt 

      /// jest w trybie OwnerDraw (wektorowy, nie kontrolkowy) 

      /// </summary> 

      public virtual bool OwnerDraw { get { return false; } } 

 

 

      /// <summary> 

      /// Overide to draw object if object is in OwnerDraw mode  

      /// / Należy przeciażyć aby malować obiekt gdy jest on w trybie OwnerDraw 

      ///  (wektorowy, nie kontrolkowy)

      /// </summary>

      /// <param name="aGraphics">GDI + interface / Interfejs GDI+</param>

      /// <param name="aArea">Object bounds / Połozenie i rozmiary obiektu</param>

      public virtual void Paint(Graphics aGraphics, Rectangle aArea) { }      

 

      /// <summary> 

      /// Overide to handle mouse click events  

      /// / Można przeciążyc aby obsłuyżyć zdarzenia klikniecia myszy

      /// </summary>

      /// <param name="e">Mouse events data / Szczegóły zdarzenia myszy</param>

      /// <param name="aArea">Current object area / Bieżący obszar obiektu</param> 

      public virtual void PerformMouseClick(MouseEventArgs e, Rectangle aArea) { }

 

      /// <summary> 

      /// Overide to handle object focused events  

      /// / Można przeciążyc aby obsłuyżyć zdarzenia aktywacji obiektu

      /// </summary>  

      public virtual void PerformFocus() { }

 

      /// <summary> 

      /// Overide to handle object focus lost events  

      /// / Można przeciążyc aby obsłuyżyć zdarzenia dezaktywacji obiektu

      /// </summary> 

      public virtual void PerformFocusLost() { }

 

      /// <summary> 

      /// Overide to handle mouse double click events  

      /// / Można przeciążyc aby obsłuyżyć zdarzenia podwójnego klikniecia myszy

      /// </summary>

      /// <param name="e">Mouse events data / Szczegóły zdarzenia myszy</param>

      /// <param name="aArea">Current object area / Bieżący obszar obiektu</param> 

      public virtual void PerformMouseDoubleClick(MouseEventArgs e, Rectangle aArea) { }

 

      /// <summary> 

      /// Overide to handle mouse down events  

      /// / Można przeciążyc aby obsłuyżyć zdarzenia wciśniecia klawisza myszy

      /// </summary>

      /// <param name="e">Mouse events data / Szczegóły zdarzenia myszy</param>

      /// <param name="aArea">Current object area / Bieżący obszar obiektu</param> 

      public virtual void PerformMouseDown(MouseEventArgs e, Rectangle aArea) { }

 

      /// <summary> 

      /// Overide to handle mouse up events  

      /// / Można przeciążyc aby obsłuyżyć zdarzenia puszczenia myszy

      /// </summary>

      /// <param name="e">Mouse events data / Szczegóły zdarzenia myszy</param>

      /// <param name="aArea">Current object area / Bieżący obszar obiektu</param> 

      public virtual void PerformMouseUp(MouseEventArgs e, Rectangle aArea) { }

 

 

      /// <summary> 

      /// Overide to handle mouse move events  

      /// / Można przeciążyc aby obsłuyżyć zdarzenia ruchu myszy

      /// </summary>

      /// <param name="aPoint">Cursor location on object/ Położenie kursora nad obiektam</param>

      /// <param name="aArea">Current object area / Bieżący obszar obiektu</param>

      public virtual void PerformMouseMove(System.Drawing.Point aPoint, Rectangle aArea) { }

 

      /// <summary> 

      /// Overide to handle mouse enter events  

      /// / Można przeciążyc aby obsłuyżyć zdarzenia najechania kursora myszy na obiekt

      /// </summary> 

      public virtual void PerformMouseEnter() { }

 

      /// <summary> 

      /// Overide to handle mouse leave events  

      /// / Można przeciążyc aby obsłuyżyć zdarzenia opuszczenia przez kursor obszaru obiektu

      /// </summary> 

      public virtual void PerformMouseLeave() { }

 

      /// <summary> 

      /// Overide to handle mouse hold events  

      /// / Można przeciążyc aby obsłuyżyć zdarzenia przytrzymania myszy nad obiektem

      /// </summary>

      /// <param name="e">Mouse events data / Szczegóły zdarzenia myszy</param>

      /// <param name="aArea">Current object area / Bieżący obszar obiektu</param> 

      public virtual void PerformMouseHold(MouseEventArgs e, Rectangle aArea) { }

 

      /// <summary> 

      /// Overide to handle key down events  

      /// / Można przeciążyc aby obsłuyżyć zdarzenia wciśnięcia klawisza

      /// </summary>

      /// <param name="e">Key events data / Szczegóły zdarzenia klawisza</param>

      public virtual void PerformKeyDown(KeyEventArgs e) { }

 

      /// <summary> 

      /// Overide to handle key up events  

      /// / Można przeciążyc aby obsłuyżyć zdarzenia puszczenia klawisza

      /// </summary>

      /// <param name="e">Key events data / Szczegóły zdarzenia klawisza</param>

      public virtual void PerformKeyUp(KeyEventArgs e) { }

 

      /// <summary> 

      /// Overide to handle key pressed events  

      /// / Można przeciążyc aby obsłuyżyć zdarzenia wciśniecia klawisza znaku

      /// </summary>

      /// <param name="e">Key events data / Szczegóły zdarzenia klawisza</param>

      public virtual void PerformKeyPressed(KeyPressEventArgs e) { }

 

 

 

 

 

 

 

   }