2.7  Używanie przeźroczystości w obiektach kontrolkowych

 

Aby obiekt zewnętrzny w trybie kontrolkowym obsługiwał przeźroczystość (brak tła), to należy w klasie kontrolki (pochodnej klasy Askom.AddonManager.EvoObjectBase) przeciążyć właściwość EvoObjectUsesTransprancy, tak aby zawsze zwracała wartość true. Dodatkowo aby kontrolka sama nie malowała tła, konieczne jest przeciążenie właściwości systemowej CreateParams w sposób przedstawiony poniżej:

 

 

 
   protected override CreateParams CreateParams
 
   {
 
     get 
 
     {
 
      const int WS_EX_TRANSPARENT = 0x20;
 
      CreateParams cp = base.CreateParams;
 
      cp.ExStyle |= WS_EX_TRANSPARENT;
 
      return cp;
 
     }
 
   }