2.4  Definiowanie własnych właściwości obiektu

 

Jeżeli chcemy, aby pewne właściwości obiektu były dostępne dla aplikacji Asix Evo, należy je zadeklarować w klasie kontrolki jako zwykłe publiczne właściwości z obowiązkowymi akcesorami typu set oraz opcjonalnymi akcesorami typu get. Akcesory get mogą służyć do pozyskiwania wartości domyślnych dla właściwości obiektów Evo.

Każda właściwość komponentu, aby była widoczna w Aplikacji Evo, musi zostać oznakowana za pomocą atrybutu Askom.AddonManager.EvoObjectProperty. W atrybucie tym możemy opcjonalnie zdefiniować krótki opis tekstowy właściwości za pomocą parametru Description. Jeżeli tego nie zrobimy, opis ten będzie taki sam jak nazwa właściwości. Domyślnie właściwość będzie ulokowana w grupie właściwości podstawowych obiektu aplikacji Evo. Jeżeli chcemy, aby właściwość znajdowała się w grupie stanowej, to należy użyć w atrybucie opcjonalnego parametru PropertyGroup i nadać mu wartość Askom.AddonManager.EvoObjectPropertyGroup.StateGroup. Istnieje także możliwość umieszczenia właściwości we własnych grupach. W tym celu należy użyć w atrybucie opcjonalnego parametru PropertyGroup i nadać mu wartość Askom.AddonManager.EvoObjectPropertyGroup.CustomGroup oraz za pomocą parametru CustomGroupName określić nazwę własnej grupy. Jeżeli kilka właściwości będzie używało tej samej nazwy grupy, to będą one wspólnie znajdować się tej grupie.

Za pomocą parametru atrybutu Askom.AddonManager.EditorType możemy wskazać, jaki edytor wartości ma być używany w edytorze właściwości. Jeżeli nie użyjemy tego parametru, lub ustawimy go na wartość Default, to prosty edytor wartości zostanie określony na podstawie typu właściwości.

 

Edytor wartości

Zalecany typ

Default

string

Text

int

Logical

int

Color

int

Cursor

Int

Integer

Int

Double

bool

Variable

bool

FontName

int

FontStyle

int

PictureName

string

Shortcut

string

Attribute

string