Obiekt Wykres

 

Funkcje obiektu

 

Obiekt Wykres jest obiektem umożliwiającym rysowanie przebiegów wartości zmiennych.

 

Rys. Przykłady obiektu Wykres.

 

W typowym przypadku  wykres wyświetla wartości pobierane z archiwum wartości historycznych zmiennych procesowych. Może jednak pracować także w trybie wartości bieżących. Wtedy nie jest potrzebna archiwizacja wartości zmiennej, ponieważ wykres jest budowany na podstawie wartości bieżących dostępnych od chwili uruchomienia wykresu.  Dla danych historycznych można wyświetlać również wartości zagregowane.

Na jednym wykresie możliwe jest rysowanie wielu przebiegów (serii). Każdej z serii można osobno określić zmienną, styl wykresu (linia lub słupek), kolor wartości poprawnych, kolor wartości niepewnych, grubość linii, styl znaczników oraz czy pracuje w tzw. trybie procentowym (w którym wartości są skalowane do zakresu 0 -100 w oparciu o atrybuty zmiennej określające zakres).

Oprócz serii zmiennych wykres umożliwia również wyświetlanie zdefiniowanych wcześniej przebiegów wzorcowych. Każdemu przebiegowi wzorcowemu możemy zdefiniować jego krzywą, punkt czasowy zaczepu oraz - podobnie jak seriom - kolor, styl, szerokość linii i styl znaczników. Przebiegi wzorcowe mogą być dostosowywane w trybie działania. Każdemu zdefiniowanemu przebiegowi można podmienić krzywą i modyfikować punkt zaczepu. Opcje te są dostępne w menu kontekstowym wykresów.

Kolejnym elementem wyświetlanym na wykresie są tzw. limity. Mogą być pokazywane w postaci linii lub pasma. Limity pokazywane są w postaci linii (pasm) poziomych i nie zależą od historii zmian zmiennych. Jeżeli wartości limitów byłyby zmienne w czasie, to należałoby je niezależnie archiwizować i pokazywać na wykresie w postaci zwykłych serii.

Obiekt Wykres posiada własne mechanizmy obsługi wykresu, typu zmiana skali, czy przesuwanie się w osi czasu. Można także sterować pracą wykresu przy pomocy obiektu Kontroler Wykresu. Możliwe jest synchroniczne sterowanie grupami obiektów Wykres.

Poniższa tabela opisuje skróty klawiszowe obsługiwane przy obiekt Wykres.

Skrót

Znaczenie

Klawisz strzałki

Przesunięcie kursora we wskazanym kierunku

Shift + klawisz strzałki

Przesunięcie wykresu w osi X lub Y we wskazanym kierunku

Ctrl + klawisz strzałki

Zwiększenie lub zmniejszenie zakresu osi X lub Y w zależności od użytego klawisza strzałki

PgUp, PgDn

Przesunięcie wykresu w osi X o cały zakres wykresu

Shift + PgUp, PgDn

Przesunięcie wykresu w osi Y o cały zakres wykresu

Ctrl-Home

Reset osi czasu do ustawień początkowych

Ctrl-End

Reset osi wartości do ustawień początkowych

Numeryczne 5 

Wyśrodkowanie pozycji kursora

Ctrl + numeryczne 5

Reset wykresu do ustawień początkowych

Ctrl-h

Wyświetlenie okienka zmiany zakresu czasu

Ctrl-l

Wyświetlenie okienka legendy

Ctrl-F1

Wyświetlenie okienka pomocy pokazującego wszystkie skróty klawiszowe

Ins

Włączenie lub wyłączenie kursora

 

Obiekt może być też obsługiwany przy pomocy myszki.

 

Operacja

Znaczenie

Zaznaczenie obszaru wykresu ruchem od lewej do prawej strony

Powiększenie wskazanego obszaru wykresu

Zaznaczenie obszaru wykresu ruchem od prawej do lewej strony

Reset wykresu do ustawień początkowych

Ctrl + obrót rolki

Powiększenie lub zmniejszenie horyzontu czasu wykresu

Przeciągnięcie kursora wykresu lub dowolnej z linii kursora wykresu

Zmiana pozycji kursora

Przeciągnięcie osi wartości

Przesuniecie zakresu wartości (pod warunkiem ustawienia właściwości Przesuwne osie)

Przeciągnięcie osi czasy

Przesuniecie horyzontu czasu wykresu (pod warunkiem ustawienia właściwości Przesuwne osie)

Podwójne kliknięcie

Reset wykresu do ustawień początkowych

 

 

Właściwości

 

Zobacz: Elementy wizualizacji > Standardowe właściwości obiektów

 

Właściwości podstawowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Dynamiczny zakres wartości

Logiczna

Określa, czy zakres osi Y jest dynamicznie wyliczany na podstawie odczytanych wartości punktów krzywych. Zakres osi może się zmieniać w trakcie wyświetlania wykresu w zależności od wartości przychodzących punktów. Jeżeli właściwość jest ustawiona na true, to poniższe właściwości związane z określeniem skali osi Y nie mają znaczenia.

Wartość minimalna automatyczna

Logiczna

Określa, czy początkowa wartość minimalna na osi pionowej jest wyliczana automatycznie. Algorytm wyliczania bazuje na wyszukiwaniu minimalnej wartości atrybutu DisplayRangeFrom dla wszystkich wyświetlanych zmiennych.

Wartość minimalna

Liczba

Określa początkową wartość minimalną na osi pionowej wykresu. Właściwość stosowana, gdy nie jest stosowany algorytm automatycznego wyliczania wartości minimalnej ani dynamiczny zakres wartości.

Wartość maksymalna automatyczna

Logiczna

Określa, czy początkowa wartość maksymalna na osi pionowej jest wyliczana automatycznie. Algorytm wyliczania bazuje na wyszukiwaniu maksymalnej wartości atrybutu DisplayRangeTo dla wszystkich wyświetlanych zmiennych.

Wartość maksymalna

Liczba

Określa początkową wartość maksymalną na osi pionowej wykresu. Właściwość stosowana, gdy nie jest stosowany algorytm automatycznego wyliczania wartości maksymalnej ani dynamiczny zakres wartości..

Ręczny czas bazowy

Tekst

Właściwość pozwala na forsowanie wyboru pokazywanego na wykresie  zakresu czasu. Jeżeli właściwość nie jest ustawiona, to początkowy zakres określany jest na podstawie chwili bieżącej.

Właściwość jest typu tekstowego. Dopuszczalny jest dowolny format rozpoznawalny przez system jako data i czas.  Jawnie definiowany czas bazowy jest stosowany tylko wtedy, gdy właściwość Tryb odświeżania jest ustawiona na wartość Ręcznie.

Zakres czasu [min]

Liczba

Określa początkowy zakres czasu pokazywanego na wykresie.

Tylko dane bieżące

Logiczna

Jeżeli wartość właściwości jest równa Tak, to przebiegi zmiennych rysowane są na podstawie wartości bieżących tych zmiennych. Obiekt zaczyna samodzielnie gromadzić historię zmian od momentu otwarcia diagramu. Jeżeli wartość właściwości jest równa Nie, to przebiegi zmiennych rysowane są na podstawie danych historycznych przechowywanych w archiwach.

Tryb odświeżania

Typ wyliczeniowy: Skokowo, Płynnie, Ręcznie

Określa sposób przesuwania wykresu w momencie, gdy wykres dochodzi do prawej krawędzi obiektu. W trybie skokowym wykres przesuwany jest jednorazowo o około 20% rozmiaru obiektu, po czym przez pewien okres czasu pozostaje nieruchomy. W trybie płynnym, wykres jest cały czas przesuwany o minimalną odległość wynikającą z przyjętej skali czasu. W trybie ręcznym przesunąć wykres musi zawsze użytkownik.

Częstotliwość odświeżania zależna od zakresu

Logiczna

Określa, w jaki sposób odbywa się odświeżanie wykresu. Dla wartości Tak, częstotliwość odpytania o nowe dane jest wyliczana na podstawie zakresu czasu. Dla wykresów o dużym horyzoncie czasowym liczba zapytań jest ograniczana. Dla wartości Nie odpytanie o dane jest wykonywane zawsze, co jedną sekundę. Poprawia to czas reakcji na nowe dane, ale może skutkować pogorszeniem wydajności całej aplikacji.

Wyświetlaj kursor

Logiczna

Określa, czy należy na wykresie wyświetlać kursor ułatwiający określenie wartości zmiennych dla wskazanej chwili czasu.

Przyciągaj kursor

Logiczna

Określa, czy kursor jest automatycznie pozycjonowany na wartości krzywej. Praca w trybie przyciągania zmienia także sposób obsługi klawiszy strzałek i przycisków Kursor w ... obiektu Kontroler wykresu. W trybie przyciągania służą one do poruszania się po punktach serii  lub wyboru serii.

Format czasu kursora

Tekst

Określa sposób formatowanie czasu w polu wartości kursora.

Podgląd wartości kursora

Typ wyliczeniowy:

Brak, W legendzie

Określa sposób podglądu wartości serii dla aktualnego położenia kursora. Dla wartości W legendzie wartość serii jest wyświetlana w legendzie obok opisu serii.

Tytuł wykresu

Tekst

Określa treść tytułu wykresu.

Wyświetlaj legendę

Logiczna

Określa, czy należy wyświetlać legendę wykresu. W treści legendy domyślnie wyświetlana jest nazwa zmiennej i jej opis pobrany z bazy definicji zmiennych. Opis krzywej można zmienić we właściwościach serii. W legendzie może być też wyświetlana wartość serii dla pozycji kursora, jeżeli zostanie to włączone we właściwości Podgląd wartości kursora.

Pokazuj podziałkę czasu

Logiczna

Określa, czy wyświetlać podziałkę osi czasu.

Pokazuj podziałkę wartości

Logiczna

Określa, czy wyświetlać podziałkę osi wartości.

Skok wartości

Liczba

Określa odstęp pomiędzy kolejnymi liniami podziałki wartości. Wartość 0 oznacza wybór automatyczny.

Liczba podpodziałek wartości

Liczba

Określa liczbę podpodziałek pomiędzy kolejnymi podziałkami głównymi osi wartości.

Liczba podpodziałek czasu

Liczba

Określa liczbę podpodziałek pomiędzy kolejnymi podziałkami głównymi osi czasu.

Format osi czasu

Tekst

Określa sugerowany sposób formatowania opisów podziałek na osi czasu. Na przykład, format HH:mm:ss tworzy znaczniki w postaci 13:30:45.

Program może samodzielnie zmienić formatowanie, jeżeli w efekcie operacji zmiany zakresu czasu, formatowanie sugerowane będzie nieodpowiednie.

Format osi wartości

Tekst

Określa sposób formatowania opisów podziałek na osi wartości. Na przykład, format f2 tworzy znaczniki w postaci liczb z dwoma miejscami po przecinku.

Siatka na wierzchu

Logiczna

Określa, czy linie siatki wykresu mają przesłaniać linie przebiegów i limitów.

Zezwalaj na zmianę zakresu wartości

Logiczna

Określa, czy użytkownik może zmieniać skalę wartości. Dotyczy operacji przesuwania skali i zmieniania jej zakresu.

Przesuwne osie

Logiczna

Określa, czy użytkownik może zmieniać skale czasu i wartości poprzez przeciągnie ich przy pomocy myszki.

Grupa wykresów

Tekst

Określa nazwę grupy wykresów. Wykresy o tej samej nazwie są obsługiwane w sposób synchroniczny - wszystkie operacje nawigacyjne na jednym z wykresów grupy są odtwarzane na pozostałych wykresach. Nazwa grupy służy też do połączenia obiektu Wykres z obiektem Kontroler Wykresu.

Obsługuj skróty klawiszowe

Logiczna

Określa, czy w trybie wykonania aplikacji użytkownik może używać klawiszy nawigacyjnych, między innymi pozwalających na zmianę zakresu wartości lub przemieszczanie się w osi czasu.

Modyfikowalne przebiegi wzorcowe

Logiczna

Określa, czy użytkownik może zmieniać wyświetlane krzywe wzorcowe oraz ich punkty zaczepienia. Wartość Tak powoduje, że dostępne będzie menu kontekstowe z komendami służącymi do zarządzania krzywymi wzorcowymi na wykresie.

 

Właściwości przebiegów wzorcowych

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Nazwa przebiegu

Nazwa przebiegu

Określa nazwę krzywej wzorcowej, którą należy wyświetlić.

Zaczep przebiegu

Tekst

Określa punkt zaczepienia(początek) krzywej wzorcowej. Właściwość jest typu tekstowego. Dopuszczalny jest dowolny format rozpoznawalny przez system jako data i czas.

Jeżeli zaczep nie jest podany, to krzywa wzorcowa zaczyna się od prawej krawędzi wykresu.

Użytkownik może ręcznie zmienić punkt zaczepienia, jeżeli właściwość Modyfikowalne przebiegi wzorcowe jest ustawiona na Tak.

Widoczny

Logiczna

Pozwala sterować widocznością przebiegu wzorcowego.

Styl serii

Typ wyliczeniowy: Linia, Słupek, Obszarowy, Schodkowy

Określa, czy krzywa jest typu liniowego, słupkowego, obszarowego czy schodkowego.

 

Styl znaczników

Typ wyliczeniowy: Brak, Czas, Wartość, Czas i Wartość

Określa, czy przy każdym zarejestrowanym punkcie przebiegu należy wyświetlać znaczniki z informacją o czasie rejestracji i/lub zarejestrowanej wartości.

 

Kolor

Kolor

Określa kolor krzywej (lub słupków).

Szerokość

Liczba

Określa szerokość rysowanej krzywej (lub słupka).

Baza obszaru

Liczba

Właściwość stosowana tylko dla wykresów w stylu obszarowym. Określa poziom, względem którego zakreślane są obszary wartości.

Tekst

Pozwala przypisać przebiegowi własną oś poprzez podanie jej identyfikatora. Gdy pusta, to przebieg korzysta z domyślnej osi wartości.

 

 


Osie

Nazwa

Typ wartości

Opis

Nazwa osi

Tekst

Nazwa dodatkowej osi

Widoczna

Logiczna

Steruje widocznością osi

Kolor osi

Kolor

Kolor osi i jej etykiet

Dynamiczny zakres wartości

Logiczna

Określa, czy zakres osi jest dynamicznie wyliczany na podstawie odczytanych wartości punktów krzywych. Zakres osi może się zmieniać w trakcie wyświetlania wykresu w zależności od wartości przychodzących punktów. Jeżeli właściwość jest ustawiona na true, to poniższe właściwości związane z określeniem skali osi Y nie mają znaczenia.

Wartość minimalna automatyczna

Liczba

Określa, czy początkowa wartość minimalna na osi pionowej jest wyliczana automatycznie. Algorytm wyliczania bazuje na wyszukiwaniu minimalnej wartości atrybutu DisplayRangeFrom dla wszystkich wyświetlanych zmiennych.

Wartość minimalna

Logiczna

Określa początkową wartość minimalną na osi pionowej wykresu. Właściwość stosowana, gdy nie jest stosowany algorytm automatycznego wyliczania wartości minimalnej, ani dynamiczny zakres wartości.

Wartość maksymalna automatyczna

Logiczna

Określa, czy początkowa wartość maksymalna na osi pionowej jest wyliczana automatycznie. Algorytm wyliczania bazuje na wyszukiwaniu maksymalnej wartości atrybutu DisplayRangeTo dla wszystkich wyświetlanych zmiennych.

Wartość maksymalna

Liczba

Określa początkową wartość maksymalną na osi pionowej wykresu. Właściwość stosowana, gdy nie jest stosowany algorytm automatycznego wyliczania wartości maksymalnej, ani dynamiczny zakres wartości.

Skok wartości

Liczba

Określa odstęp pomiędzy kolejnymi liniami podziałki wartości. Wartość 0 oznacza wybór automatyczny.

Liczba podpodziałek wartości

Liczba

Określa liczbę podpodziałek pomiędzy kolejnymi podziałkami głównymi osi wartości.

Format wartości

Tekst

Określa sposób formatowania opisów podziałek na osi wartości. Na przykład, format f2 tworzy znaczniki w postaci liczb z dwoma miejscami po przecinku.

Odwrócona

Logiczna

Pozwala odwrócić kierunek osi.

Podstawa logarytmu

Liczba

Jeżeli wartość różna od 0 to określa podstawę logarytmu osi logarytmicznej.

Wyświetlaj siatkę

Logiczna

Określa, czy siatka dla osi jest widoczna.

Słownik wartości

Tekst

Pozwala przypisać wartościom liczbowym osi opisy tekstowe. Słownik można zdefiniować tekstowo, np. jako:

1=Wyłączony;2=Praca ciągła;3=Praca pulsacyjna

Możliwe jest też pobranie słownika wartości, np. za pomocą danych aplikacyjnych zdefiniowanego w skryptach.

 

 

 

Właściwości serii

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Nazwa zmiennej

Nazwa zmiennej

Określa nazwę zmiennej, dla której należy narysować wykres przebiegu.

Widoczny

Logiczna

Pozwala sterować widocznością serii.

Styl serii

Typ wyliczeniowy:

Linia, Słupek, Linia schodkowa, Obszarowy, Obszarowy schodkowy

Określa, czy krzywa jest typu liniowego, słupkowego, obszarowego, liniowego schodkowego lub obszarowego schodkowego  (dedykowany dla wykresów wartości binarnych).

Styl znaczników

Typ wyliczeniowy: Brak, Czas, Wartość, Czas i Wartość

Określa, czy przy każdym zarejestrowanym punkcie przebiegu należy wyświetlać znaczniki z informacją o czasie rejestracji i/lub zarejestrowanej wartości.

Punkty linii

Typ wyliczeniowy: Brak, Mały punkt, Punkt, Mały prostokąt,  

Prostokąt, Małe koło, Koło, Mały diament, Diament, Mała kula, Kula

Określa, czy należy (i w jakiej formie) wyświetlać, przy każdym zarejestrowanym punkcie przebiegu, symbol punktu. Szczególne znaczenie ma styl mały punkt. Dla przebiegu ciągłego jest on niewidoczny. Pozwala jednak pokazać wykres "dziurawy”, gdy pojedyncze zarejestrowane punkty są otoczone obszarami braku danych.

 

Kolor

Kolor

Określa kolor krzywej (lub słupków).

Kolor statusu niepewnego

Kolor

Określa kolor krzywej (lub słupków) używany dla oznaczenia wartości niepewnych.

Szerokość

Liczba

Określa szerokość rysowanej krzywej (lub słupka).

Procentowy

Logiczna

Określa, czy dane archiwalne mają być przeliczane na wartości procentowe. Przeliczenie bazuje na zakresie zmiennej pobranym z atrybutów DisplayRangeFrom i DisplayRangeTo. Procentowe przeliczenie pozwala na umieszczenie na jednym wykresie krzywych, których zakresy zmienności są zupełnie inne (nie da się uzgodnić zakresu skali pionowej).

Agregat

Tekst

Określa nazwę agregatu, który należy zastosować do przeliczenia wartości historycznych zmiennej pokazywanej na wykresie.

Dostępne nazwy agregatów to: none, start, end, delta, min, max, range, total, average, average0, sumup, sumdown, prevknown, last, stdev, rms, avglk, totallk.

Użycie nazwy none oznacza, że należy stosować dane surowe (nieprzeliczane).

Zobacz Rodzaje agregatów danych archiwalnych.

Interwał agregacji

Tekst

Określa interwał agregacji stosowany w trybie przeliczania surowych wartości historycznych na wartości zagregowane. Interwał przekazywany jest w postaci tekstowej, w formacie zgodnym ze stosowanym w funkcji  ToTimeSpan.

 

Przykład:

 

00:01:00

Wyliczane są agregaty 1-minutowe

 

15M

Wyliczane są agregaty 15-minutowe.

Maska bitowa

Tekst

Właściwość pozwalająca na utworzenie krzywej o charakterze binarnym. Maska ma postać tekstową, złożona jest ze znaków -, 0 i 1, oznaczających odpowiednio wartość nieistotną, wartość 0 i wartość 1. Na podstawie porównania wartości zmiennej i maski, wyliczana jest wartość punktu: True lub False.

Przykład:

Tekst "10-” oznacza, że jeżeli dla wartości zmiennej w punkcie bit numer 3 jest równy 1 i bit numer 2 jest równy 0, to wartość punktu jest True. W każdym innym przypadku jest False.

Wartość dla False

Liczba

Właściwość stosowana dla krzywych binarnych (wyliczanych na podstawie właściwości Maska bitowa). W połączeniu z właściwością Wartość dla True pozwala na dowolne umieszczenie krzywej binarnej w obszarze wykresu. W szczególności pozwala na rozmieszczenie na wykresie wielu krzywych binarnych, jedna  nad drugą.

Właściwość określa wartość punktu na wykresie odpowiadającą wartości False punktu serii.

 

Wartość dla True

Liczba

Właściwość stosowana zawsze w parze z właściwością Wartość dla False. Określa wartość punktu na wykresie odpowiadającą wartości True punktu serii.

Opis

Tekst

Opis krzywej w legendzie wykresu. Wartość pusta oznacza użycie nazwy zmiennej serii wraz z jej opisem pobranym z bazy definicji zmiennych.

Baza obszaru/słupka

Liczba

Właściwość stosowana tylko dla wykresów w stylu obszarowym lub słupkowym. Określa poziom względem, którego zakreślane są obszary wartości lub rysowane słupki.

Mnożnik ‘a’ przekształcenia ax+b

Liczba

Pozwala pomnożyć wszystkie punkty przebiegu przez zadaną wartość mnożnika.

Składnik ‘b’ przekształcenia ax+b

Liczba

Pozwala dodać do wszystkich punktów przebiegu zadaną wartość liczbową.

Tekst

Pozwala przypisać serii własną oś poprzez podanie jej identyfikatora. Gdy pusta, to seria korzysta z domyślnej osi wartości.

 

Właściwości limitów

Nazwa

Typ wartości

Opis

Widoczna

Logiczna

Pozwala sterować widocznością limitu.

Styl limitu

Typ wyliczeniowy: Linia, Pasmo

Określa sposób wyświetlenia limitu: w postaci linii lub pasma.

Wartość (początkowa)

Liczba

W przypadku pasma określa pierwszą wartość graniczną, w przypadku linii położenie linii limitu.

Wartość końcowa / grubość

Liczba

W przypadku pasma określa drugą wartość graniczną, a w przypadku linii jej szerokość.

Kolor limitu

Kolor

Określa kolor używany do wyświetlenia limitu.

Na wierzchu

Logiczna

Określa, czy limit wyświetlany jest nad krzywymi serii i innymi elementami wykresu.

Tekst

Pozwala przypisać do limitu własną oś poprzez podanie jej identyfikatora. Gdy pusta, to limit korzysta z domyślnej osi wartości.

 

UWAGA:

W przypadku wyświetlania limitu w postaci pasma, może zostać przesłonięta siatka wykresu i ewentualnie (w zależności od wartości właściwości Na wierzchu) krzywe serii. Uniknąć tego można stosując półprzezroczysty kolor limitu. W tym celu należy wprowadzić kolor w postaci liczbowej,  np. kolor 120;238;130;238 oznacza półprzezroczysty kolor fioletowy. Można też ustawić właściwość Siatka na wierzchu z grupy właściwości podstawowych.

 

 

Właściwości stanowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Kolor tła      

Kolor

Określa kolor tła wykresu

Kolor siatki

Kolor

Określa kolor siatki wykresu. Wybranie koloru Transparent powoduje, że siatka nie jest rysowana.

Kolor podpodziałek siatki wartości

Kolor

Określa kolor linii podpodziałek wartości na siatce wykresu. Wybranie koloru Transparent powoduje, że linie podpodziałek nie są rysowane.

Kolor podpodziałek siatki czasu

Kolor

Określa kolor linii podpodziałek czasu na siatce wykresu. Wybranie koloru Transparent powoduje, że linie podpodziałek nie są rysowane.

Kolor osi

Kolor

Określa kolor osi pionowej i poziomej wykresu.

Kolor opisu osi

Kolor

Określa kolor opisu skali osi pionowej i poziomej wykresu.

Nazwa czcionki osi

Nazwa czcionki

Systemowa nazwa czcionki używanej do wyświetlenia opisów osi.

Rozmiar czcionki osi

Liczba

Określa rozmiar czcionki używanej do wyświetlenia opisów osi.

Styl czcionki osi

Typ wyliczeniowy wielokrotny: Zwykły, Pogrubienie, Kursywa, Podkreślenie,

Przekreślenie

Określa styl czcionki używanej do wyświetlenia opisów osi. Można stosować wiele styli jednocześnie.

Kolor tytułu

Kolor

Określa kolor linii tytułu wykresu.

Nazwa czcionki tytułu

Nazwa czcionki

Systemowa nazwa czcionki używanej do wyświetlania tytułu wykresu.

Rozmiar czcionki tytułu

Liczba

Określa rozmiar czcionki używanej do wyświetlenia linii tytułu wykresu.

Styl czcionki tytułu

Typ wyliczeniowy wielokrotny: Zwykły, Pogrubienie, Kursywa, Podkreślenie,

Przekreślenie

Określa styl czcionki używanej do wyświetlenia  tytułu wykresu. Można stosować wiele styli jednocześnie.

Kolor czcionki legendy

Kolor

Określa kolor czcionki używanej do wyświetlenia legendy wykresu.

Kolor tła legendy

Kolor

Określa kolor tła obszaru legendy wykresu.

Nazwa czcionki legendy

Nazwa czcionki

Systemowa nazwa czcionki używanej do wyświetlenia legendy wykresu.

Rozmiar czcionki legendy

Liczba

Określa rozmiar czcionki używanej do wyświetlenia legendy wykresu.

Styl czcionki legendy

Typ wyliczeniowy wielokrotny: Zwykły, Pogrubienie, Kursywa, Podkreślenie,

Przekreślenie

Określa styl czcionki używanej do wyświetlenia legendy wykresu. Można stosować wiele styli jednocześnie.

Kolor kursora

Kolor

Określa kolor kursora. Do włączenia pokazywania kursora służy właściwość Wyświetlaj kursor.

Kolor tekstu kursora

Kolor

Określa kolor tekstu w polu wartości kursora.

Nazwa czcionki kursora

Nazwa czcionki

Systemowa nazwa czcionki używanej do wyświetlenia tekstu w polu wartości kursora.

Rozmiar czcionki kursora

Liczba

Określa rozmiar czcionki używanej do wyświetlenia tekstu w polu wartości kursora.

Styl czcionki kursora

Typ wyliczeniowy wielokrotny: Zwykły, Pogrubienie, Kursywa, Podkreślenie, Przekreślenie

Określa styl czcionki używanej do wyświetlenia tekstu w polu wartości kursora. Można stosować wiele styli jednocześnie.