Obiekt Wielokąt

 

Funkcje obiektu

 

ObiektWielokąt pozwala na tworzenie dowolnych płaskich zamkniętych figur geometrycznych. Kształt obiektu jest definiowany serią koordynat poszczególnych wierzchołków figury. Dla każdej figury można określić kolor wnętrza, grubość i kolor obwódki. Możliwe jest też tworzenie figur o płynnie wygiętych krawędziach w trybie krzywych Beziera.

 

Obiekt Wielokąt nie posiada wbudowanych żadnych funkcji interaktywnych i sterujących. Można jednak taką funkcjonalność dodać poprzez użycie akcji operatorskich w obsłudze zdarzeń.

Zobacz: Techniki budowy diagramów > Parametryzacja funkcji interaktywnych w obiektach pasywnych

 

Właściwości

 

Zobacz: Elementy wizualizacji > Standardowe właściwości obiektów

 

Właściwości podstawowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Wierzchołki

Lista współrzędnych

Lista par X,Y współrzędnych kolejnych wierzchołków figury. Współrzędne X i Y pozycji wierzchołka  wyrażone są pikselach i liczone względem lewego górnego narożnika diagramu. Kolejne pary wierzchołków są rozdzielone znakiem średnika.

Szerokość otoczki

Liczba

Określa szerokość (w pikselach) otoczki rysowanej wzdłuż krawędzi figury. Właściwość ma znaczenie tylko wtedy, gdy ustawiony jest kolor otoczki we właściwości Kolor otoczki.

 

Właściwości stanowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Kolor

Kolor

Określa kolor wypełnienia kształtu. Wybranie koloru Transparent i ustawienie niezerowej szerokości otoczki pozwala na rysowanie jedynie konturu figury.

Kolor otoczki

Kolor                     

Określa kolor otoczki.

 

Styl  

otoczki

 

Typ wyliczeniowy: Brak, Kreska, Kropka, Kreska-Kropka,  

Kreska-Kropka-Kropka

Określa sposób rysowania otoczki. Wartość Brak oznacza rysowanie otoczki pełną linią.

Typ linii

Typ wyliczeniowy: Łamana, Krzywa Beziera

Określa czy boki figury są prostymi odcinkami czy krzywymi Beziera. W trybie Beziera każdy bok jest definiowany przez cztery wierzchołki. Pierwszy i czwarty określają punkty końcowe. Drugi i trzeci służą do kontroli krzywizny.

 

Zdarzenia

 

Zobacz: Elementy wizualizacji > Standardowe zdarzenia obiektów