Obiekt Tekst

 

Funkcje obiektu

 

Obiekt Tekst służy do wyświetlania informacji w postaci tekstowej. Wyświetlane teksty mogą mieć charakter statyczny lub być zależne od wartości zmiennych procesowych. Obiekt pozwala na wykonywanie operacji sterujących. Dostępne są dwa tryby wprowadzania nowej wartości: bezpośrednia edycja tekstu lub selekcja z zestawu predefiniowanych stanów.

 

Rys. Przykłady obiektu Tekst.

 

Obiekt pozwala wyświetlać teksty jedno- i wieloliniowe. Dla każdego tekstu można określić kolor, grubość i kolor obwódki, głębokość i kolor cienia, głębokość i kolor wypukłości (rozmycia), kierunek i kolor gradientu, krój i styl czcionki oraz kąt obrotu.

 

Właściwości

 

Zobacz: Elementy wizualizacji > Standardowe właściwości obiektów

 

 

Właściwości podstawowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Wartość minimalna sterowania

Liczba

Ograniczenie dolne dopuszczalnych wartości sterujących.

Wartość maksymalna sterowania

Liczba

Ograniczenie górne dopuszczalnych wartości sterujących.

Limit czasu sterowania [ms]

Liczba

Ustawienie limitu pozwala na zamaskowanie opóźnienia pomiędzy wysłaniem sterowania, a faktycznym wykonaniem tego sterowania. W praktyce oznacza to, że po wykonaniu sterowania obiekt pokazuje wartość zadaną niezależnie od stanu faktycznego, a dopiero po upływie limitu czasu odpowiedzi zaczyna pokazywać wartość rzeczywistą. Limit powinien być na tyle długi, żeby w jego trakcie zdążyło się wykonać wysłanie wartości sterującej oraz odświeżenie wartości zmiennej głównej obiektu. Takie ustawienie pozwala ukryć efekt migotania stanu obiektu w trakcie wykonywania operacji sterowania.

Kąt obrotu

Liczba

Kąt w stopniach liczony względem kierunku poziomego, pod którym wyświetlany jest tekst. Kąt 90 oznacza kierunek pionowo w dół.

Kierunek gradientu

Typ wyliczeniowy: Poziomo, Pionowo, Ukośnie w górę, Ukośnie w dół

Określa sposób zastosowania gradientu do wyświetlenia napisu. Właściwość ma znaczenie tylko wtedy, gdy ustawiony jest kolor gradientu we właściwości Kolor gradientu.

Wysokość podczas obrotu

Liczba

Określa wysokość napisu w pikselach w przypadku stosowania kąta obrotu.

W przypadku napisów poziomych wysokość czcionki jest określana automatycznie na podstawie wielkości obiektu i długości napisu.

Słownik wartości

Tekst

Właściwość pozwala na zdefiniowanie przyporządkowania wartości liczbowych zmiennej procesowej do ich odpowiedników tekstowych. W celu wyświetlenia właściwego tekstu, we właściwości stanowej Tekst należy wprowadzić wartość #.

Jeżeli obiekt służy także do sterowania, to zdefiniowanie właściwości powoduje automatyczne przejście do trybu selekcji stanów. Jest to uproszczona wersja tego trybu (zobacz właściwość Tryb selekcji stanów), w której nie ma możliwości indywidualnego ustawiania atrybutów tekstów, ani wykonywania sterowań bitowych. Zaletą jest definiowanie całego przekodowania w pojedynczej właściwości (zamiast w osobnych stanach) oraz możliwość dynamicznej zmiany sposobu kodowania w trakcie pracy aplikacji (bez zmiany definicji diagramu).

Wartość właściwości musi być podana w sposób zgodny ze wzorcem:

wartość1=tekst1;wartość2=tekst2;wartość=tekstN. Możliwe jest także użycie funkcji GetDictionary. Funkcja ta pozwala zintegrować obiekt Tekst z kolumną słownikową obiektu Tabela Asbase. W ten sposób definicja kodowania jest pobierana z bazy danych.

Tryb selekcji stanów

Logiczna

Określa tryb wykonywania operacji sterujących. Wartość Tak oznacza, że wartość sterująca będzie określana poprzez wybór z predefiniowanego zestawu stanów (opisy i wartości stanów definiowane są we właściwościach stanowych). Wartość Nie oznacza, że użytkownik będzie bezpośrednio wprowadzał wartość sterującą.

W każdym przypadku wymagane jest dodatkowo ustawienie właściwości Aktywny na wartość Tak oraz określenie nazwy zmiennej sterowanej.

Selekcja stanów przez menu

Logiczna

Właściwość ma znaczenie tylko wtedy, gdy właściwość Tryb selekcji stanów jest równa Tak. Określa sposób wyboru nowego stanu sterującego. Wartość Tak oznacza wybór z menu kontekstowego tworzonego automatycznie na podstawie zdefiniowanych stanów obiektu. Wartość Nie oznacza, że przy każdym kliknięciu na obiekcie, będzie następowało cykliczne przełączanie kolejnych stanów.

Edycja przy selekcji

Logiczna

Określa, czy obiekt wejdzie w tryb edycji natychmiast po jego wybraniu (selekcji), czy też wymagane będzie podwójne kliknięcie klawiszem myszki.

Początkowa wartość edycji

Typ wyliczeniowy: Pusta, Ostatnia, Bieżąca

Określa jaka jest początkowa wartość sterująca po wejściu w tryb edycji napisu. Wariant Ostatnia oznacza wartość wprowadzoną przy poprzedniej edycji, a wariant  Bieżąca oznacza aktualną treść wyświetlanego napisu.

Rodzaj edytora

Typ wyliczeniowy: Tekst, Data i czas, Data, Zakres czasu, Liczba całkowita, Liczba rzeczywista, Liczba szesnastkowa

Określa sposób wprowadzania nowej wartość sterującej. Wartość 'Tekst' oznacza swobodną edycję tekstu przez użytkownika. W pozostałych przypadkach wprowadzenie wartości odbywa się poprzez specjalizowane okienka dialogowe.

Zatwierdź po utracie selekcji

Logiczna

Ustawienie opcji powoduje że obiekt automatycznie wysyła sterowanie (lub ustawia oczekujące) po utracie selekcji (np. po wyborze innego obiektu).

Liczba linii

Liczba

Steruje sposobem dopasowania wysokości czcionki do długości tekstu. Wartość 0 oznacza, że należy tak zmniejszyć czcionkę, aby cały tekst się zmieścił w obszarze obiektu. Skutkiem tego w zależności od długości tekstu może zostać użyta inna czcionka. Wartość większa od 0 oznacza, że o wysokości czcionki decyduje wyłącznie rozmiar obiektu. W razie konieczności tekst może zostać obcięty lub podzielony na kilka linii.

Margines tekstu [%]

Logiczna

Podawana w procentach wielkość marginesu pozostawionego wokół tekstu. Właściwość przydatna w przypadku stosowania nieprzeźroczystego koloru tła lub wyświetlania tekstu w ramce.

Sterowanie natychmiastowe

Logiczna

Określa, czy w przypadku wprowadzenia nowej wartości sterującej jest ona automatycznie wysyłana do zmiennej sterującej. Jeżeli nie, to do realizacji sterowania wymagane jest użycie akcji operatorskiej SendControls.

Grupa sterowania

Tekst

Określa nazwę grupy obiektów sterujących. Jeżeli obiekt wchodzi w stan oczekiwania na wysłanie sterowania (oczekiwanie na akcję SendControls), to wszystkie pozostałe obiekty grupy rezygnują z oczekiwania. Mechanizm pozwala zagwarantować, że jeżeli operator dysponował alternatywnymi metodami ustawienia tej samej wartości (np. obiekty Słupek i Tekst), to wykonane zostanie tylko ostatnie sterowanie.

 

Właściwości stanowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Tekst

Tekst

Treść wyświetlanego napisu. Może to być statyczny tekst lub dowolne wyrażenie, którego wynikiem jest wartość tekstowa. Najczęściej wyświetlane napisy są tworzone na podstawie wartości zmiennych procesowych.

 

Przykład:

#

Wyświetla wartość głównej zmiennej obiektu, stosując domyślną konwersję na tekst.

 

=Attribute(Description) + ” ” + Variable()

Wyświetla opis zmiennej głównej połączony z jej wartością.

Kolor

Kolor

Określa kolor napisu.

Kolor gradientu

Kolor

Określa kolor gradientu. Kolor napisu będzie płynnie zmieniany pomiędzy kolorem podstawowym a kolorem gradientu. Sposób użycia gradientu określa właściwość Kierunek gradientu.

Kolor edycji

Kolor

Określa kolor tekstu w trakcie wprowadzania nowej wartości.

Kolor przekreślenia

Kolor

Zdefiniowanie koloru innego niż Transparent  powoduje narysowanie kreski przekreślającej napis.

Właściwość stosowana do sygnalizacji stanu błędnego odczytu zmiennej.

Przykład:

=VarIsNotGood()?Red:Transparent

Kolor otoczki

Kolor

Określa kolor konturu liter.

Kolor cienia

Kolor

Określa kolor cienia liter.

Kolor tła

Kolor

Określa kolor tła napisu.

Kolor tła edycji

Kolor

Określa kolor tła napisu w trakcie edycji nowej wartości sterującej.

Wyrównanie w poziomie

Typ wyliczeniowy: Do lewej, Wyśrodkowanie, Do prawej

Określa sposób poziomego pozycjonowania napisów wewnątrz obszaru obiektu.

 

Wyrównanie w pionie

Typ wyliczeniowy: Do góry, Wyśrodkowanie, Do dołu

Określa sposób pionowego pozycjonowania napisów wewnątrz obszaru obiektu. 

Szerokość otoczki

Liczba

Określa grubość konturu liter.

Głębokość  cienia

Liczba                          

Wartość większa od 0 powoduje wyświetlenie cienia wszystkich liter napisu. Cień rysowany jest z przesunięciem w dół i w lewo o podaną ilość pikseli. Właściwość ma znaczenie tylko wtedy, gdy ustawiony jest kolor cienia we właściwości Kolor cienia.

Cień nie jest rysowany, jeżeli została ustawiona właściwość Głębokość wypukłości.

Głębokość  

wypukłości

Liczba                          

Wartość większa od 0 powoduje wyświetlenie napisu z efektem wypukłości (rozmycia). Kolor wypukłości jest zmodyfikowanym kolorem podstawowym.

Kierunek wytłoczenia

Typ wyliczeniowy:

Lewa góra, Prawa góra, Lewy dół, Prawy dół

Określa kierunek rysowania efektu wypukłości.

 

Styl ramki

Typ wyliczeniowy:

Brak, Pojedyncza, Wklęsła, Wypukła

Określa sposób rysowania ramki wokół tekstu.

Kolor ramki

Kolor  

Kolor ramki. Ma znaczenie tylko dla ramki w trybie Pojedyncza. W przypadku ramek trójwymiarowych kolory są dobierane automatycznie.

Czcionka

Nazwa czcionki        

Systemowa nazwa czcionki używanej do wyświetlania napisu.

Styl czcionki

Typ wyliczeniowy wielokrotny: Zwykły, Pogrubienie, Kursywa, Podkreślenie,

Przekreślenie

Określa styl używanej czcionki. Można stosować wiele styli jednocześnie.

Wartość stanu

Tekst                           

Wartość wysyłana do zmiennej sterowanej, gdy obiekt pracuje w trybie selekcji stanów, a użytkownik wybrał z memu kontekstowego pozycję odpowiadającą temu stanowi.

Maska bitowa stanu

Liczba                          

Modyfikator wartości wysyłanej do zmiennej sterowanej w trybie selekcji stanów. Nowa wartość wyliczana jest na podstawie aktualnej wartości zmiennej procesowej, właściwości Wartość stanu i podanej maski bitowej. Efekt działania algorytmu jest następujący:

·         zmieniane są tylko te bity wartości zmiennej sterowanej, które  w masce mają wartość 1;

·         wartość zmienionych bitów jest zgodna z wartościami bitów w wartości stanu.

Maskowanie bitów nie jest stosowane, gdy właściwość nie jest zdefiniowana (jest pusta).

 

Przykład:

 

Wartość stanu = 1

Maska stanu = 1

Najmłodszy bit zmiennej sterowanej zostanie ustawiony na 1, pozostałe bity nie zostaną zmienione.

 

Wartość zmiennej = 1

Maska stanu = 3

Dwa najmłodszy bit zmiennej sterowanej zostaną ustawione na wartości 01, pozostałe bity nie zostaną zmienione.

Stan wybieralny

Logiczna

Określa, czy stan pojawia się w menu selekcji stanów. Właściwość ma znaczenie tylko wtedy, gdy obiekt pracuje w trybie selekcji stanów.

Dla wszystkich stanów, których właściwość Stan wybieralny jest równa Tak,  tworzona jest pozycja  w menu kontekstowym otwieranym, gdy użytkownik kliknie na obiekcie. Tekst w pozycji menu wynika z aktualnej wartości właściwości Tekst w definicji stanu odpowiadającej pozycji.

 

 

 

Zdarzenia

 

Zobacz: Elementy_wizualizacji > Standardowe zdarzenia obiektów