Obiekt Taśmociąg

 

Funkcje obiektu

 

Obiekt Taśmociąg służy do prezentacji stanu rurociągów. Kształt obiektu jest definiowany serią koordynat poszczególnych przegubów taśmociągu. Definiując taśmociąg, można określić jego szerokość, typ (zgrzebłowy lub zwykły) oraz styl rolki początkowej i końcowej. Manipulując parametrami określającymi przesunięcie taśmy oraz obroty napędów, można uzyskać efekt animacji symulujący ruch taśmy w dowolną stronę i z dowolną prędkością.

Obiekt Taśmociąg nie posiada wbudowanych żadnych funkcji interaktywnych i sterujących. Można jednak taką funkcjonalność dodać poprzez użycie akcji operatorskich w obsłudze zdarzeń.

Zobacz: Techniki budowy diagramów > Parametryzacja funkcji interaktywnych w obiektach pasywnych

 

Rys. Przykłady obiektu Taśmociąg.

 

 

Rys. Przykłady zastosowania obiektu Taśmociąg (zgrzebłowy) w połączeniu z obiektem Obraz.

 

Właściwości

 

Zobacz: Elementy wizualizacji > Standardowe właściwości obiektów

 

Właściwości podstawowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Wierzchołki

Lista współrzędnych

Lista par X,Y współrzędnych kolejnych przegubów taśmociągu. Współrzędne X i Y pozycji przegubu  wyrażone są pikselach i liczone względem lewego górnego narożnika diagramu. Kolejne pary wierzchołków są rozdzielone znakiem średnika.

Grubość

Liczba

Określa grubość taśmociągu wyrażoną w ilości pikseli.

Styl rolki początkowej

Typ wyliczeniowy:  Płaski, Okrągły, Duża rolka, Mała rolka, Duża rolka z osią, Mała rolka z osią, Napęd

Określa styl rysowania rolki początkowej taśmociągu.

Styl rolki końcowej

Typ wyliczeniowy:  Płaski, Okrągły, Duża rolka, Mała rolka, Duża rolka z osią, Mała rolka z osią, Napęd

Określa styl rysowania rolki końcowej taśmociągu.

 

Taśmociąg zgrzebłowy

Logiczna

Określa, czy na taśmie należy rysować zgrzebła.

 

 

Właściwości stanowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Kolor

Kolor

Określa podstawowy kolor wypełniający wnętrze taśmociągu.

Drugi kolor

Kolor

Określa alternatywny kolor wnętrza używany do wypełniania dolnej połowy taśmociągu.

Kolor otoczki

Kolor

Określa kolor linii rysowanej ponad taśmą.

Kolor brzegu

Kolor

Określa podstawowy kolor używany do rysowania taśmy. Służy także jako kolor zgrzebeł (jeżeli Kolor pasków brzegu nie został zdefiniowany).

Kolor pasków brzegu

Kolor

W przypadku taśmociągu zgrzebłowego określa kolor zgrzebeł.  Dla taśmociągów bez zgrzebeł określa alternatywny kolor taśmy.

Kolor podkładu taśmy

Kolor

Określa kolor linii rysowanej pod taśmą.

Kolor rolki początkowej

Kolor

Określa kolor rolki początkowej taśmociągu.

Kolor rolki końcowej

Kolor

Określa kolor rolki końcowej taśmociągu.

Przesunięcie taśmy

Liczba

W trybie wyświetlania taśmociągu zgrzebłowego lub paskowanego właściwość pozwala na przesunięcie wzorca rysowania, co powoduje efekt animacji ruchu. W przypadku taśmociągu zgrzebłowego jednostką ruchu jest szerokość zgrzebła, a w przypadku taśmociągu paskowanego jest to piksel.

 

Przykład:

=Variable(Counter)

Wyrażenie animuje ruch rurociągu na bazie zmian zmiennej systemowej Counter.  Kierunek ruchu można zmieniać poprzez zmianę znaku wyrażenia animującego ruch. Ewentualnie przemnożenie   (podzielenie) wartości zmiennej pozwala na sterowanie szybkością i płynnością animacji.

Obrót napędu początkowego

Liczba                          

Jeżeli rolka początkowa jest typu  Napęd, to właściwość pozwala na animację obrotu rolki. Jednostką obrotu jest stopień. Ogólne zasady animacji są identyczne jak w przypadku właściwości Przesunięcie taśmy.

Obrót napędu końcowego

Liczba                          

Jeżeli rolka końcowa jest typu  Napęd, to właściwość pozwala na animację obrotu rolki. Jednostką obrotu jest stopień. Ogólne zasady animacji są identyczne jak w przypadku właściwości Przesunięcie taśmy.

 

 

Zdarzenia

 

Zobacz: Elementy wizualizacji > Standardowe zdarzenia obiektów