Obiekt Tabela alarmów historycznych

 

Funkcje obiektu

 

Obiekt Tabela alarmów historycznych jest obiektem umożliwiającym wyświetlanie i zaawansowane filtrowanie zarejestrowanych alarmów historycznych. Tabela pokazuje alarmy z wybranej domeny alarmowej. Zestaw danych pokazywanych w tabeli jest swobodnie definiowany. Możliwe jest użycie zintegrowanego paska narzędziowego - zestaw dostępnych funkcji jest parametryzowany.

 

Rys. Przykłady obiektu Tabela alarmów historycznych.

 

Obiekt Tabela alarmów historycznych jest obiektem typu kontrolkowego.

 

Właściwości

 

Zobacz: Elementy wizualizacji > Standardowe właściwości obiektów

 

Właściwości podstawowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Domena

Nazwa domeny

Określa nazwę domeny alarmowej, której alarmy są pokazywane w tabeli.

Grupy

Tekst

Określa początkowy filtr selekcji grup pokazywanych  alarmów. Użytkownik może zmienić w trakcie pracy ten filtr przy pomocy okienka Filtrowanie grup alarmów. Definicja właściwości ma postać tekstu złożonego z par <identyfikator_atrybutu_grupującego>=<wartość_atrybutu> rozdzielonych znakami średnika.

 

Przykład:

Strefa="B1";Strefa="B2”;Typ="Elektryczna";

 

Pokazywane będą alarmy, których atrybut Strefa  jest równy B1 lub B2 i atrybut Typ jest równy Elektryczna.

Rozmiar czcionki nagłówków

Liczba

Określa rozmiar czcionki używanej do wyświetlenia nagłówków kolumn.

Rozmiar czcionki wierszy

Liczba

Określa rozmiar czcionki używanej do wyświetlania informacji w wierszach alarmów.

Liczba widocznych wierszy

Liczba

Jeżeli właściwość jest równa 0, to liczba wyświetlanych wierszy wynika z rozmiaru czcionki i wielkości obiektu. Zmienia się, jeżeli rozmiar obiektu zmienia się w wyniku przeskalowania diagramu. Jeżeli właściwość jest większa od 0, to zawsze wyświetlana jest ta sama podana liczba wierszy - rozmiar czcionki jest automatycznie modyfikowany przy zmianie rozmiaru obiektu.

Elementy paska narzędziowego

Typ wyliczeniowy wielokrotny: Brak paska, Kryteria selekcji, Wyszukiwanie opisu, Wykonaj akcję, Pierwszy alarm, Poprzednia strona, Poprzedni alarm, Następny alarm, Następna strona, Ostatni alarm, Szczegóły, Drukowanie

Określa zawartość paska narzędziowego tabeli. Dostępne są poniższe typy przycisków:

·         Kryteria selekcji - otwarcie okna selekcji pokazywanych alarmów;

·         Wyszukiwanie opisu - otwarcie okna filtrowania lub wyszukiwania alarmów według opisów;

·         • Wykonaj akcję - wykonanie akcji zdefiniowanej w bazie alarmów dla wybranego alarmu;

·         Pierwszy alarm- pozycjonowanie na pierwszym wierszu tabeli, identyczne z przyciśnięciem przycisku Ctrl-Home;

·         Poprzednia strona - przejście w górę o ilość wierszy równą wielkości strony, identyczne z przyciśnięciem przycisku PageUp;

·         Poprzedni alarm - pozycjonowanie o jeden wiersz w górę, identyczne z przyciśnięciem przycisku strzałki w górę;

·         Ostatni alarm- pozycjonowanie na ostatnim wierszu tabeli, identyczne z przyciśnięciem przycisku Ctrl-End;

·         Następna strona- przejście w dół o ilość wierszy równą wielkości strony, identyczne z przyciśnięciem przycisku PageDown;

·         Następny alarm - pozycjonowanie o jeden wiersz w dół, identyczne z przyciśnięciem przycisku strzałki w dół;

·         Szczegóły - otwarcie okna szczegółów alarmów, identyczne z podwójnym kliknięciem na wierszu alarmu;

·         Drukowanie - otwarcie okna wydruku alarmów.

Wyrażenie filtrujące

Tekst

Określa początkowy filtr selekcji alarmów. Użytkownik może zmienić w trakcie pracy ten filtr przy pomocy okienka Selekcja alarmów historycznych. Filtr ma postać wyrażenie SQL służącego od odpytania bazy alarmów - najłatwiejszą metodą ustawienia tej właściwości jest skorzystanie z okienka edytora właściwości.

 

Przykład:

(Priority = 1 OR Priority = 0 )

 

Filtr wybiera tylko alarmy pilne i krytyczne.

 

W przypadku użycia filtrów czasowych, w treści wyrażenia można używać składników dynamicznych postaci

'$Time(czas_opc)’.  Pozwala to uzyskać początkowy warunek filtrujący zależny od czasu otwarcia diagramu. Przykład:

 

StartTime >= '$Time(NOW-2H)'

 

Filtr wybiera alarmy, które rozpoczęły się w ciągu dwóch ostatnich godzin.

Wysokość paska narzędziowego

Liczba

Określa wysokość paska narzędziowego w pikselach. Od wysokości paska zależy wielkość ikon przycisków.

Pokazuj nagłówki kolumn

Logiczna

Określa czy należy pokazywać linię nagłówków kolumn.

Kolejność alarmu

Typ wyliczeniowy: Sekwencja detekcji, Według czasów początków, Według czasów detekcji alarmów, Sekwencja zdarzeń

Określa sposób uporządkowania alarmów w tabeli. W trybie sekwencji detekcji alarmy porządkowane są zgodnie z kolejnością pojawiania się zdarzeń w systemie. W trybie sekwencji zdarzeń o kolejności decydują czasy zdarzeń nadane przez strategie wykrywania alarmów.

Odwróć kolejność alarmów

Logiczna

Określa porządek wyświetlania alarmów. Wartość Tak oznacza, że najnowszy alarm jest wyświetlany w pierwszej (górnej) linii tabeli.

pokazuj wskaźnik wierszy

Logiczna

Powoduje wyświetlenie dodatkowej kolumny służącej do sygnalizacji wybranych wierszy.

Format czasu

 

Tekst

 

Określa format wyświetlania kolumn czasu alarmów. Domyślny format yyyy'-'MM'-'dd' 'HH':'mm':'ss'.'fff powoduje wyświetlanie czasów w postaci 2011-06-17 11:10:09.345.Można dowolnie skonstruować własny format, używając wybranych oznaczeń pól z domyślnego formatu. Separatory pól mogą być dowolne, ale muszą być umieszczone pomiędzy znakami apostrofów.

Okres aktualizacji danych [s]

Liczba

Określa, jak często odświeżana jest zawartość tabeli. Zwiększenie okresu może mieć korzystny wpływ na ogólną wydajność aplikacji, gdy system charakteryzuje się dużą liczbą zgłaszanych zdarzeń alarmowych.

Zachowanie przy podwójnym kliknięciu

Typ wyliczeniowy: Brak, Wykonanie akcji alarmu, Wyświetlenie szczegółów alarmu

Pozwala określić sposób, w jaki obiekt będzie reagował na podwójne kliknięcie w wierszu alarmu.

 

Właściwości kolumny

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Typ kolumny

Typ wyliczeniowy: Identyfikator, Priorytet, Kategoria, Status, Opis, Czas zdarzenia, Czas początku, Opis początku, Czas końca, Opis końca, Czas detekcji początku, Czas detekcji końca, Potwierdzony, Czas potwierdzenia, Potwierdzony przez, Potwierdzony na, Filtrowany, Notatka potwierdzenia

Określa rodzaj informacji pokazywanej w kolumnie. Informacje dotyczące alarmu pochodzą z logu alarmów historycznych lub z bazy definicji alarmów. Tabela alarmów nie musi zawierać kolumn pokazujących wszystkie rodzaje informacji. Użytkownik może użyć okienka Szczegóły alarmu w celu uzyskania dostępu do wszystkich informacji związanych z alarmem. Dostępne są poniższe typy kolumn:

·         Identyfikator - identyfikator alarmu;

·         Priorytet - priorytet alarmu (krytyczny, komunikat itd.) w postaci ikonki;

·         Kategoria - informacje określające, czy alarmy jest zwykły czy typu powiadomienie;

·         Status - status zdarzenia w postaci ikonki (rozpoczęty, rozpoczęty i potwierdzony, zakończony, zakończony i potwierdzony);

·         Opis - opis tekstowy alarmu, w zależności od tego, czy pokazywane zdarzenie dotyczy początku czy końca alarmów, wyświetlany jest odpowiednio opis początku lub  końca;

·         Czas zdarzenia - wyświetla jeden z zarejestrowanych czasów alarmów w zależności od typu zdarzenia. Dla alarmu rozpoczętego i niepotwierdzonego pokazuje czas początku alarmu, dla alarmów rozpoczętych i potwierdzonych pokazuje czas potwierdzenia, dla zakończonych i niepotwierdzonych - czas końca alarmu, a dla zakończonych i potwierdzonych - późniejszy z czasów końca lub potwierdzenia;

·         Czas początku - zarejestrowany czas początku alarmu;

·         Opis początku - opis tekstowy początku alarmu tworzony na podstawie definicji alarmu z uwzględnieniem parametrów zgłoszenia;

·         Czas końca - zarejestrowany czas zakończenia alarmu;

·         Opis końca - opis tekstowy końca alarmu tworzony na podstawie definicji alarmu z uwzględnieniem parametrów zgłoszenia;

·         Czas detekcji początku - zarejestrowany czas wykrycia początku alarmu;

·         Czas detekcji końca - zarejestrowany czas wykrycia zakończenia alarmu;

·         Potwierdzony - informacja określająca, czy alarm został potwierdzony przez operatora;

·         Czas potwierdzenie - zarejestrowany czas potwierdzenia alarmu;

·         Potwierdzony przez - identyfikator użytkownika, który potwierdził alarm;

·         Potwierdzony na - nazwa stanowiska, na którym alarm został potwierdzony;

·         Filtrowana - informacja określająca, czy w momencie zgłoszenia alarmu podlegał on mechanizmowi filtrów wykrywania alarmów.

·         • Notatka potwierdzenia - notatka wprowadzona przez operatora w momencie potwierdzenia alarmu

Szerokość kolumny [%]

Procent

Określa procentową szerokość kolumny. Wartość 0 oznacza, że szerokość kolumny ma być dobrana automatycznie. Jeżeli tylko jedna kolumna będzie miała szerokość 0, to zajmie ona całe pozostałe miejsce po uwzględnieniu szerokości pozostałych kolumn.

Nagłówek kolumny

Tekst

Określa tekst nagłówka kolumny, jeżeli ma być inny od opisu domyślnego.

 

Właściwości stanowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Kolor tła

Kolor

Określa kolor tła tabeli - używany, gdy ilość alarmów jest mniejsza niż ilość wierszy w tabeli.

Kolor siatki

Kolor

Określa kolor siatki rozdzielającej pola i wiersze tabeli.

Kolor czcionki nagłówków

Kolor

Określa kolor tekstów opisujących nagłówki.

Kolor tła nagłówków

Kolor

Określa kolor tła linii nagłówków kolumn.

Kolor alarmu systemowego

Kolor

Określa kolor tekstów dla wierszy alarmów typu systemowego.

Kolor tła alarmu systemowego

Kolor

Określa kolor tła dla wierszy alarmów typu systemowego. Wybranie koloru Transparent oznacza, że kolor tła określany jest na podstawie właściwości Kolor tła alarmów i Naprzemienny kolor tła alarmów.

Kolor komunikatu

Kolor

Określa kolor tekstów dla wierszy alarmów typu komunikat.

Kolor tła komunikatu

Kolor

Określa kolor tła dla wierszy alarmów typu komunikat. Wybranie koloru Transparent oznacza, że kolor tła określany jest na podstawie właściwości Kolor tła alarmów i Naprzemienny kolor tła alarmów.

Kolor ostrzeżenia

Kolor

Określa kolor tekstów dla wierszy alarmów typu ostrzeżenie.

Kolor tła ostrzeżenia

Kolor

Określa kolor tła dla wierszy alarmów typu ostrzeżenie. Wybranie koloru Transparent oznacza, że kolor tła określany jest na podstawie właściwości Kolor tła alarmów i Naprzemienny kolor tła alarmów.

Kolor alarmu

Kolor

Określa kolor tekstów dla wierszy alarmów typu alarm zwykły.

Kolor tła alarmu

Kolor

Określa kolor tła dla wierszy alarmów typu alarm zwykły. Wybranie koloru Transparent oznacza, że kolor tła określany jest na podstawie właściwości Kolor tła alarmów i Naprzemienny kolor tła alarmów.

Kolor alarmu pilnego

Kolor

Określa kolor tekstów dla wierszy alarmów typu alarm pilny.

Kolor tła alarmu pilnego

Kolor

Określa kolor tła dla wierszy alarmów typu alarm pilny. Wybranie koloru Transparent oznacza, że kolor tła określany jest na podstawie właściwości Kolor tła alarmów i Naprzemienny kolor tła alarmów.

Kolor alarmu krytycznego

Kolor

Określa kolor tekstów dla wierszy alarmów typu alarm krytyczny.

Kolor tła alarmu krytycznego

Kolor

Określa kolor tła dla wierszy alarmów typu alarm krytyczny. Wybranie koloru Transparent oznacza, że kolor tła określany jest na podstawie właściwości Kolor tła alarmów i Naprzemienny kolor tła alarmów.

Kolor tła alarmów

Kolor

Określa kolor tła dla wierszy nieparzystych.

Naprzemienny kolor tła alarmów

Kolor

Określa kolor tła dla wierszy parzystych. Ustawienie innej wartości niż dla właściwości Kolor tła alarmów pozwala na uzyskanie efektu naprzemiennego wyświetlania alarmów w różnych kolorach.

Kolor alarmu potwierdzonego

Typ wyliczeniowy: Brak, Potwierdzenie alarmu, Wykonanie akcji alarmu, Wyświetlenie szczegółów alarmu

Określa kolor tekstów dla wierszy alarmów potwierdzonych.

Kolor tła alarmu potwierdzonego

Tekst

Określa kolor tła dla wierszy alarmów potwierdzonych. Wybranie koloru Transparent oznacza, że kolor tła określany jest na podstawie właściwości Kolor tła alarmów i Naprzemienny kolor tła alarmów.

Kolor czcionki wybranego alarmu

Kolor

Określa kolor tekstów dla aktualnie wybranego wiersza. Oznaczenie aktywnego wiersza można wyłączyć poprzez wybór koloru Transparent.

Kolor tła wybranego alarmu

Kolor

Określa kolor tła dla aktualnie wybranego wiersza. Oznaczenie aktywnego wiersza można wyłączyć poprzez wybór koloru Transparent.

Kolor tła wskaźnika wierszy

Kolor

Określa kolor tła dla komórek kolumny wskaźnika wierszy.

Kolor tła wskaźnika wybranego wiersza

Kolor

Określa kolor tła dla komórki wskaźnika aktualnie wybranego wiersza.

Kolor przycisków

Kolor

Określa kolor tła przycisków paska narzędziowego.

Ramka tabeli widoczna

Logiczna

Określa, czy wyświetlać linię obramowania tabeli.

Wyróżnienie ramek nagłówków

Logiczna

Pozwala wyłączyć wytłoczenie wokół nagłówków kolumn.