Obiekt Tabela alarmów aktywnych

 

Funkcje obiektu

 

Obiekt Tabela alarmów aktywnych jest obiektem umożliwiającym wyświetlanie oraz obsługę aktywnych alarmów. Tabela pokazuje alarmy z wybranej domeny alarmowej. Zestaw danych pokazywanych w tabeli jest swobodnie definiowany. Możliwe jest użycie zintegrowanego paska narzędziowego  - zestaw dostępnych funkcji jest parametryzowany.

 

Rys. Przykłady obiektu Tabela alarmów aktywnych.

 

Obiekt Tabela alarmów aktywnych jest obiektem typu kontrolkowego.

 

Właściwości

 

Zobacz: Elementy wizualizacji > Standardowe właściwości obiektów

 

Właściwości podstawowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Domeny

Nazwy domen alarmów

Określa nazwy domen alarmów, których alarmy są pokazywane w tabeli.

Grupy

Tekst

Określa początkowy filtr selekcji grup pokazywanych  alarmów. Użytkownik może zmienić w trakcie pracy ten filtr przy pomocy okienka Filtrowanie grup alarmów. Definicja właściwość ma postać tekstu złożonego z par <identyfikator_atrybutu_grupującego>=<wartość_atrybutu> rozdzielonych znakami średnika.

 

Przykład:

Strefa="B1";Strefa="B2”;Typ=”Elektryczna";

 

Pokazywane będą alarmy, których atrybut Strefa  jest równy B1 lub B2 i atrybut Typ jest równy Elektryczna

Rozmiar czcionki nagłówków

Liczba

Określa rozmiar czcionki używanej do wyświetlenia nagłówków kolumn.

Rozmiar czcionki wierszy

Liczba

Określa rozmiar czcionki używanej do wyświetlania informacji w wierszach alarmów.

Liczba widocznych wierszy

Liczba

Jeżeli właściwość jest równa 0, to liczba wyświetlanych wierszy wynika z rozmiaru czcionki i wielkości obiektu. Zmienia się, jeżeli rozmiar obiektu zmienia się w wyniku przeskalowania diagramu. Jeżeli właściwość jest większa od 0, to zawsze wyświetlana jest ta sama podana liczba wierszy - rozmiar czcionki jest automatycznie modyfikowany przy zmianie rozmiaru obiektu.

Elementy paska narzędziowego

Typ wyliczeniowy wielokrotny: Brak paska, Wskaźnik aktywności, Selekcja priorytetów, Selekcja grup, Ukrywanie potwierdzonych, Potwierdź, Wyklucz jednokrotnie, Wycisz lokalnie, Wycisz wszędzie, Wykonaj akcję, Wstrzymanie/

przywrócenie odświeżania, Odśwież, Edytor filtrów, Edytuj wykluczenia, Pierwszy alarm, Poprzednia strona, Poprzedni alarm, Następny alarm, Następna strona, Ostatni alarm, Szczegóły, Drukowanie  

Określa zawartość paska narzędziowego tabeli. Dostępne są poniższe typy przycisków:

·         Wskaźnik aktywności - służy do sygnalizacji nowych zdarzeń. Po wykryciu nowego zdarzenia alarmowego na przycisku przez pewien czas pojawia się migająca ikonka. Alternatywnie, nowe alarmy mogą być sygnalizowane na wskaźniku wierszy.

·         Selekcja priorytetów - selekcja alarmów według priorytetów.

·         Selekcja grup - otwarcie okna selekcji alarmów według grup.

·         Ukrywanie potwierdzonych - wybór trybu pokazywania alarmów potwierdzonych.

·         Potwierdź - potwierdzenie alarmów pokazywanych aktualnie w tabeli. Alarm pilny i krytyczny zostanie potwierdzony tylko wtedy, gdy jego wiersz jest wybrany. Można również selektywnie potwierdzać alarmy poprzez podwójne kliknięcie klawiszem myszki na linii alarmu, lub wybranie alarmu i użycie klawisza Enter.

·         Wyklucz jednokrotnie - jednokrotne wykluczenie alarmu. Alarm zostanie usunięty z listy alarmów aktywnych, kolejne wykrycie alarmu zostanie normalnie pokazane.

·         Wycisz lokalnie - w przypadku gdy alarmy są sygnalizowane dźwiękiem, powoduje wyciszenie sygnału na lokalnym komputerze.

·         Wycisz wszędzie - w przypadku gdy alarmy są sygnalizowane dźwiękiem, powoduje wyciszenie sygnału na wszystkich komputerach domeny alarmów.

·         Wykonaj akcję - wykonanie akcji zdefiniowanej w bazie alarmów dla wybranego alarmu.

·         Wstrzymanie/przywrócenie odświeżania - przycisk pozwalający na blokowanie przez operatora odświeżania (przewijania) listy alarmów.

·         Odśwież - w przypadku pracy w trybie bez automatycznego usuwania zakończonych alarmów, przycisk pozwala na odświeżenie widoku usuwające z tabeli wszystkie nieaktualne zdarzenia.

·         Edytor filtrów - otwarcie okna zarządzania alarmami filtrowanymi.

·         Edytuj wykluczenia - otwarcie okna zarządzania alarmami wykluczonymi.

·         Wyszukiwanie opisu - otwarcie okna filtrowania lub wyszukiwania alarmów według opisów.

·         Pierwszy alarm - pozycjonowanie na pierwszym wierszu tabeli, identyczne z przyciśnięciem przycisku Ctrl-Home.

·         Poprzednia strona - przejście w górę o ilość wierszy równą wielkości strony, identyczne z przeciśnięciem przycisku PageUp.

·         Poprzedni alarm - pozycjonowanie o jeden wiersz w górę, identyczne z przyciśnięciem przycisku strzałki w górę.

·         Ostatni alarm - pozycjonowanie na ostatnim wierszu tabeli, identyczne z przyciśnięciem przycisku Ctrl-End.

·         Następna strona - przejście w dół o ilość wierszy równą wielkości strony, identyczne z przyciśnięciem przycisku PageDown.

·         Następny alarm - pozycjonowanie o jeden wiersz w dół, identyczne z przyciśnięciem przycisku strzałki w dół.

·         Szczegóły - otwarcie okna szczegółów alarmów.

·         Drukowanie - otwarcie okna wydruku alarmów.

Wysokość paska narzędziowego

Liczba

Określa wysokość paska narzędziowego w pikselach. Od wysokości paska zależy wielkość ikon przycisków.

Filtr priorytetu alarmu

Typ wyliczeniowy wielokrotny: Komunikat, Ostrzeżenie, Alarm, Pilny, Krytyczny

Określa początkowy stan priorytetów pokazywanych alarmów. Operator może zmienić ustawienie poprzez przycisk selekcji priorytetu paska narzędziowego.

Pokazuj nagłówki kolumn

Logiczna

Określa, czy należy pokazywać linię nagłówków kolumn.

Zezwalaj na zmianę szerokości kolumn

Logiczna

Określa, czy użytkownik aplikacji będzie mógł zmieniać szerokość kolumn tabeli alarmów przy pomocy myszki.

Przewiń do ostatniego alarmu

Logiczna

Określa, czy w momencie zmian w stanie alarmów  należy automatycznie spozycjonować widok na ostatnim zdarzeniu.

Usuwaj zakończone alarmy

Logiczna

Określa sposób zachowania tabeli w momencie usuwania alarmów z logu alarmów aktywnych. Alarm zakończony jest usuwany natychmiast lub z pewnym opóźnieniem z logu alarmów aktywnych. Jeżeli właściwość ma wartość Tak, to w tym samym momencie alarm zostanie usunięty z tabeli.  Jeżeli wartość jest równa Nie, to alarmy nie są automatycznie usuwane z tabeli. Będą pokazywane aż do momentu, gdy operator użyje przycisk Odśwież z paska narzędziowego tabeli.

Nie pokazuj potwierdzonych alarmów

Logiczna

Określa, czy alarmy potwierdzone powinny być usunięte z tabeli alarmów bez oczekiwania na zakończenie alarmu. Operator może zmienić tryb pokazywania alarmów potwierdzonych przyciskiem paska narzędziowego.

Odwróć kolejność alarmów

Logiczna

Określa porządek wyświetlania alarmów. Wartość Tak oznacza, że najnowszy alarm jest wyświetlany w pierwszej (górnej) linii tabeli.

Pokazuj wskaźnik wierszy

Logiczna

Powoduje wyświetlenie dodatkowej kolumny służącej do sygnalizacji wybranych wierszy i nowo pojawiających się alarmów. Po wykryciu nowego zdarzenia alarmowego we właściwym wierszu kolumny wskaźników pojawia się przez pewien czas migająca ikonka. Alternatywnie, nowe alarmy mogą być sygnalizowane na przycisku Wskaźnik aktywności paska narzędziowego.

Pokazuj pasek przewijania

Logiczna

Określa, czy należy pokazywać suwak przewijania alarmów.

Sortuj według priorytetów

Logiczna

Włączenie tej opcji pozwala sortować alarmy w pierwszej kolejności tabeli od najważniejszych według priorytetów, a dopiero na drugim miejscu po czasie.

Format czasu

Tekst

Określa format wyświetlania kolumn czasu alarmów. Domyślny format yyyy'-'MM'-'dd' 'HH':'mm':'ss'.'fff powoduje wyświetlanie czasów w postaci 2011-06-17 11:10:09.345. Można dowolnie skonstruować  własny format używając wybranych oznaczeń pól z domyślnego formatu. Separatory pól mogą być dowolne, ale muszą być umieszczone pomiędzy znakami apostrofów.

Zachowanie przy podwójnym kliknięciu

Typ wyliczeniowy: Brak, Potwierdzenie alarmu, Wykonanie akcji alarmu, Wyświetlenie szczegółów alarmu

Pozwala określić sposób, w jaki obiekt będzie reagował na podwójne kliknięcie w wierszu alarmu.

Potwierdzanie alarmów przyciskiem

Typ wyliczeniowy: Tylko zaznaczony, Wszystkie widoczne oprócz pilnych i krytycznych, Wszystkie widoczne, Wszystkie w tabeli oprócz pilnych i krytycznych, Wszystkie w tabeli

Pozwala zdefiniować zachowanie przycisku potwierdzania alarmów.

 

Właściwości kolumny

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Typ kolumny

Typ wyliczeniowy: Identyfikator, Priorytet, Kategoria, Status, Opis, Czas zdarzenia, Czas początku, Opis początku, Czas końca, Opis końca, Czas detekcji początku, Czas detekcji końca, Potwierdzony, Czas potwierdzenia, Potwierdzony przez, Potwierdzony na, Filtrowany, Notatka potwierdzenia

Określa rodzaj informacji pokazywanej w kolumnie. Informacje dotyczące alarmu pochodzą z logu alarmów historycznych lub z bazy definicji alarmów. Tabela alarmów nie musi zawierać kolumn pokazujących wszystkie rodzaje informacji. Użytkownik może użyć okienka Szczegóły alarmu w celu uzyskania dostępu do wszystkich informacji związanych z alarmem. Dostępne są poniższe typy kolumn:

·         Identyfikator - identyfikator alarmu;

·         Priorytet - priorytet alarmu (krytyczny, komunikat itd.) w postaci ikonki;

·         Kategoria- informacje: czy alarmy jest zwykły czy typu powiadomienie;

·         Status - status zdarzenia w postaci ikonki (rozpoczęty, rozpoczęty i potwierdzony, zakończony, zakończony i potwierdzony);

·         Opis - opis tekstowy alarmu - w zależności od tego czy pokazywane zdarzenie już się zakończyło, wyświetlany jest opis początku lub  końca;

·         Czas zdarzenia - wyświetla jeden z zarejestrowanych czasów alarmów w zależności od typu zdarzenia. Dla alarmu rozpoczętego i niepotwierdzonego pokazuje czas początku alarmu, dla alarmów rozpoczętych i potwierdzonych pokazuje czas potwierdzenia, dla zakończonych i niepotwierdzonych czas końca alarmu, a dla zakończonych i potwierdzonych późniejszy z czasów końca lub potwierdzenia;

·         Czas początku- zarejestrowany czas początku alarmu;

·         Opis początku - opis tekstowy początku alarmu tworzony na podstawie definicji alarmu z uwzględnieniem parametrów zgłoszenia;

·         Czas końca - zarejestrowany czas zakończenia alarmu;

·         Opis końca - opis tekstowy końca alarmu tworzony na podstawie definicji alarmu z uwzględnieniem parametrów zgłoszenia;

·         Czas detekcji początku - zarejestrowany czas wykrycia początku alarmu;

·         Czas detekcji końca - zarejestrowany czas wykrycia zakończenia alarmu;

·         Potwierdzony - informacja określająca, czy alarm został potwierdzony przez operatora;

·         Czas potwierdzenie - zarejestrowany czas potwierdzenia alarmu;

·          Potwierdzony przez - identyfikator użytkownika, który potwierdził alarm;

·         Potwierdzony na - nazwa stanowiska, na którym alarm został potwierdzony;

·         Filtrowana - informacja określająca, czy w momencie zgłoszenia alarmu podlegał on mechanizmowi filtrów wykrywania alarmów.

·         • Notatka potwierdzenia - notatka wprowadzona przez operatora w momencie potwierdzenia alarmu.

Szerokość kolumny [%]

Procent

Określa procentową szerokość kolumny. Wartość 0 oznacza, że szerokość kolumny ma być dobrana automatycznie. Jeżeli tylko jedna kolumna będzie miała szerokość 0, to zajmie ona całe pozostałe miejsce po uwzględnieniu szerokości pozostałych kolumn.

Nagłówek kolumny

Tekst

Określa tekst nagłówka kolumny, jeżeli ma być inny od opisu domyślnego.

 


 

Właściwości stanowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Kolor tła

Kolor

Określa kolor tła tabeli - używany, gdy ilość alarmów jest mniejsza niż ilość wierszy w tabeli.

Kolor siatki

Kolor

Określa kolor siatki rozdzielającej pola i wiersze tabeli.

Kolor czcionki nagłówków

Kolor

Określa kolor tekstów opisujących nagłówki.

Kolor tła nagłówków

Kolor

Określa kolor tła linii nagłówków kolumn.

Kolor komunikatu

Kolor

Określa kolor tekstów dla wierszy alarmów typu komunikat.

Kolor tła komunikatu

Kolor

Określa kolor tła dla wierszy alarmów typu komunikat. Wybranie koloru Transparent oznacza, że kolor tła określany jest na podstawie właściwości Kolor tła alarmów i Naprzemienny kolor tła alarmów.

Kolor ostrzeżenia

Kolor

Określa kolor tekstów dla wierszy alarmów typu ostrzeżenie.

Kolor tła ostrzeżenia

Kolor

 

 

 

 

Określa kolor tła dla wierszy alarmów typu ostrzeżenie. Wybranie koloru Transparent oznacza, że kolor tła określany jest na podstawie właściwości Kolor tła alarmów i Naprzemienny kolor tła alarmów.

Kolor alarmu

Kolor

Określa kolor tekstów dla wierszy alarmów typu alarm zwykły.

Kolor tła alarmu

Kolor

Określa kolor tła dla wierszy alarmów typu alarm zwykły. Wybranie koloru Transparent oznacza, że kolor tła określany jest na podstawie właściwości Kolor tła alarmów i Naprzemienny kolor tła alarmów.

Kolor alarmu pilnego

Kolor

Określa kolor tekstów dla wierszy alarmów typu alarm pilny.

Kolor tła alarmu pilnego

Kolor

Określa kolor tła dla wierszy alarmów typu alarm pilny. Wybranie koloru Transparent oznacza, że kolor tła określany jest na podstawie właściwości Kolor tła alarmów i Naprzemienny kolor tła alarmów.

Kolor alarmu krytycznego

Kolor

Określa kolor tekstów dla wierszy alarmów typu alarm krytyczny.

Kolor tła alarmu krytycznego

Kolor

Określa kolor tła dla wierszy alarmów typu alarm krytyczny. Wybranie koloru Transparent oznacza, że kolor tła określany jest na podstawie właściwości Kolor tła alarmów i Naprzemienny kolor tła alarmów.

Kolor tła alarmów

Kolor

Określa kolor tła dla wierszy nieparzystych.

Naprzemienny kolor tła alarmów

Kolor

Określa kolor tła dla wierszy parzystych. Ustawienie innej wartości niż dla właściwości Kolor tła alarmów pozwala na uzyskanie efektu naprzemiennego wyświetlania alarmów w różnych kolorach.

Kolor alarmu potwierdzonego

Typ wyliczeniowy: Brak, Potwierdzenie alarmu, Wykonanie akcji alarmu, Wyświetlenie szczegółów alarmu

Określa kolor tekstów dla wierszy alarmów potwierdzonych.

Kolor tła alarmu potwierdzonego

Tekst

Określa kolor tła dla wierszy alarmów potwierdzonych. Wybranie koloru Transparent oznacza, że kolor tła określany jest na podstawie właściwości Kolor tła alarmów i Naprzemienny kolor tła alarmów.

Kolor czcionki wybranego alarmu

Kolor

Określa kolor tekstów dla aktualnie wybranego wiersza. Oznaczenie aktywnego wiersza można wyłączyć poprzez wybór koloru Transparent.

Kolor tła wybranego alarmu

Kolor

Określa kolor tła dla aktualnie wybranego wiersza. Oznaczenie aktywnego wiersza można wyłączyć poprzez wybór koloru Transparent.

Kolor tła wskaźnika wierszy

Kolor

Określa kolor tła kolumny wskaźników wierszy.

Kolor tła wskaźnika wybranego wiersza

Kolor

Określa kolor tła dla wybranego wiersza w kolumnie wskaźników wierszy.

Kolor przycisków

Kolor

Określa kolor tła przycisków paska narzędziowego.

Ramka tabeli widoczna

Logiczna

Określa, czy wyświetlać linię obramowania tabeli.

Wyróżnienie ramek nagłówków

Logiczna

Pozwala wyłączyć wytłoczenie wokół nagłówków kolumn.