Obiekt Tabela Zmiennych

 

Funkcje obiektu

 

Obiekt Tabela zmiennych jest obiektem umożliwiającym wyświetlanie w postaci tabelarycznej dowolnych zestawów zmiennych zdefiniowanych na etapie edycji lub pobieranych automatycznie w oparciu o wartości wybranych atrybutów zmiennych (również z użyciem wieloznaczników '*’ i '?’). Każda komórka tabeli może zawierać dowolne wyrażenie zbudowane w oparciu o atrybuty i wartość zmiennej, stały napis, hiperłącze powiązane z akcją, wartości bitów zmiennych lub teksty i opisy stanów zmiennych. Każdy wiersz może posiadać zdefiniowaną nazwę zmiennej w kontekście której wyliczane są wszystkie wyrażenia określające zawartość i wygląd komórek. Wyrażenia mogą być zdefiniowane dla kolumn lub indywidualnie dla każdego wiersza. W każdej kolumnie można uzależnić kolor tekstu i tła komórek od dowolnego wyrażenia.

W trybie wykonywania aplikacji tabela umożliwia użytkownikowi wstawianie i usuwanie wierszy odpowiadających wybranym zmiennym, podmianę zmiennych w wierszach oraz zapamiętywanie tak zmodyfikowanego zestawu zmiennych. W trybie automatycznego wypełniania zmiennymi można dodatkowo wymusić sortowanie według nazw zmiennych.

Zawartość tabeli może być w dowolnym momencie zapisana w pliku tekstowym w formacie CSV. W tym celu należy wykorzystać akcję ObjectAction.

Rys. Przykłady obiektu Tabela Zmiennych.

 

Właściwości

 

Zobacz: Elementy wizualizacji > Standardowe właściwości obiektów

 


 

Właściwości podstawowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Rozmiar czcionki nagłówków

Liczba

Określa rozmiar czcionki używanej do wyświetlenia nagłówków kolumn.

Rozmiar czcionki wierszy

Liczba

Określa rozmiar czcionki używanej do wyświetlania informacji w wierszach wartości.

Czcionka

Nazwa czcionki        

Systemowa nazwa czcionki używanej do wyświetlania wszystkich tekstów w tabeli.

Styl czcionki

Typ wyliczeniowy wielokrotny: Zwykły, Pogrubienie, Kursywa, Podkreślenie,

Przekreślenie

Określa styl używanej czcionki. Można stosować wiele styli jednocześnie.

Liczba widocznych wierszy

Liczba

Jeżeli właściwość jest równa 0, to liczba wyświetlanych wierszy wynika z rozmiaru czcionki i wielkości obiektu. Zmienia się, jeżeli rozmiar obiektu zmienia się w wyniku przeskalowania diagramu. Jeżeli właściwość jest większa od 0, to zawsze wyświetlana jest ta sama podana liczba wierszy - rozmiar czcionki jest automatycznie modyfikowany przy zmianie rozmiaru obiektu.

Pokazuj nagłówki kolumn

Logiczna

Określa, czy należy pokazywać linię nagłówków kolumn.

Nazwa atrybutu selekcji

Nazwa atrybutu

Określa nazwę atrybutu zmiennych, na podstawie którego zostaną wybrane zmienne, których stan będzie monitorowany w tabeli. Właściwość działa w połączeniu z właściwością Wartość atrybutu selekcji.

W przypadku dynamicznego określania zestawu wierszy wiersze zdefiniowane jawnie są ignorowane.

Wartość atrybutu selekcji

Tekst

Określa wzorzec służący do dynamicznego wyboru zmiennych monitorowanych w tabeli. Właściwość działa w połączeniu z właściwością Nazwa atrybutu selekcji.

 

Przykład

 

B11_*

Zakładając, że nazwa atrybutu selekcji została określona jako Name, to w tabeli zostaną utworzone wiersze dla wszystkich zmiennych, których nazwa zaczyna się od B11_.

Nazwa atrybutu sortującego

Nazwa atrybutu

Jeżeli zestaw wierszy tabeli jest tworzony w sposób dynamiczny, to właściwość określa nazwę atrybutu służącego do posortowania wierszy wybranych zmiennych w tabeli.

Nazwy zmiennych

Tekst / tablica / kolekcja

Pozwala automatycznie wypełnić tabelę zmiennych wierszami odpowiadającymi nazwom zmiennych przekazanych jako wartość. Nazwy zmiennych mogą być zdefiniowane tekstowo jako teksty oddzielone średnikami (np.: Var1;Var2;Var3) lub dostarczone z zewnątrz jako tablica lub kolekcja nazw zmiennych. Można wykorzystać np. funkcję VarNames(criteria…) albo daną aplikacyjną zdefiniowaną za pomocą skryptu (AppData("nazwa)).

Edytowalna

 

Logiczna

 

Określa, czy użytkownik może interakcyjnie zmieniać zawartość tabeli. Wartość Tak powoduje, że dostępne będzie menu kontekstowe z komendami służącymi do zarządzania informacjami pokazywanymi w tabeli, w szczególności wyboru monitorowanych zmiennych.

Skalowalna

Logiczna

Określa, czy użytkownik może interakcyjnie zmieniać kolejność wierszy wyświetlanych w tabeli. Zmiana kolejności odbywa się poprzez kliknięcie na nagłówku kolumny.

Dopasuj rozmiar okna

Logiczna

Określa, czy rozmiar okna ma być dopasowany do rozmiaru tabeli. Opcja przydatna dla tabel, dla których liczba wierszy wynika z zawartości bazy definicji zmiennych (liczby zmiennych zgodnych spełniających warunki selekcji). Tryb dopasowania działa tylko wtedy, gdy w oknie jest tylko jeden panel z diagramem, na którym jest tylko jeden obiekt w postaci tabeli zmiennych.

 

Właściwości kolumny

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Kolumna widoczna

Logiczna

Określa, czy kolumna jest widoczna. Właściwość pozwala na wybór wyświetlanych kolumn w trybie wykonania aplikacji.

Szerokość kolumny [%]

Procent

Określa procentową szerokość kolumny. Wartość 0 oznacza, że szerokość kolumny ma być dobrana automatycznie. Jeżeli tylko jedna kolumna będzie miała szerokość 0, to zajmie ona całe pozostałe miejsce po uwzględnieniu szerokości pozostałych kolumn.

Nagłówek kolumny

Tekst

Określa tekst nagłówka kolumny.

Wyrównywanie tekstu w poziomie

Typ wyliczeniowy: Do lewej, Wyśrodkowanie, Do prawej

Określa sposób wyrównywania tekstów w komórkach wierszy wartości.

Wartość wyświetlana

Tekst

Określa tekst, który zostanie wyświetlony w komórce wiersza. Właściwość stosowana wtedy, gdy sposób wyliczenia tekstu jest jednolity dla wszystkich wierszy tabeli. Wyrażenie użyte we właściwości jest wyliczane indywidualnie dla każdego wiersza - zmienną kontekstową jest  zmienna zdefiniowana we właściwości Nazwa zmiennej wiersza.

 

Przykład:

 

#

Wyświetlenie wartości zmiennej wiersza.

 

=Attribute(Description)

Wyświetlenie opisu zmiennej wiersza.

Źródło wartości

Typ wyliczeniowy:

Wartość kolumny, Wartość wiersza, Opis wiersza

Określa metodę pozyskania tekstu wyświetlanego w komórce wiersza:

·         Wartość kolumny - tekst pobierany z właściwości Wartość wyświetlania kolumny.

·         Wartość wiersza - tekst pobierany z właściwości Wartość wyświetlana wiersza. Jeżeli nie została zdefiniowana, to z właściwości Wartość wyświetlania kolumny.

·         Opis wiersza - tekst pobierany z właściwości Opis wiersza. Jeżeli nie została zdefiniowana, to z właściwości Wartość wyświetlania kolumny.

Kolor czcionki

Kolor

Określa kolor tekstów wyświetlanych w komórkach wierszy wartości. Jeżeli właściwość nie jest ustawiona, to obowiązuje wartość właściwości stanowej Kolor czcionki wierszy.

 

Przykład

VarIsGood() ? Green : Red

Kolor czcionki określany jest na podstawie statusu zmiennej wiersza (zdefiniowana we właściwości Nazwa zmiennej wiersza).

Kolor tła

Kolor

Określa kolor tła komórek wierszy wartości. Jeżeli właściwość nie jest ustawiona, to obowiązuje wartość właściwości stanowej Kolor tła wierszy.

 Dymek

Tekst

Pozwala zdefiniować treść wyświetlaną w dymku dla komórki w kolumnie.

Podkreślenie hiperłącza

Logiczna

Określa, czy wyświetlać zawartość komórki w trybie hiperłącza (z podkreśleniem). Właściwość ma znaczenie tylko wtedy, gdy zdefiniowana została właściwość Akcja kolumny.

Akcja

Akcja operatorska

Treść akcji operatorskiej powiązanej z komórką wiersza wartości. Jeżeli wartość właściwości jest zdefiniowana, to kliknięcie na wyświetlanym tekście spowoduje wykonanie akcji. Akcja wykonywana jest w kontekście konkretnego wiersza, czyli w treści akcji można odwoływać się do zmiennej wiersza.

 

Przykład

 

SetVariable(””,1)

Zmienna wiersza (zdefiniowana we właściwości Nazwa zmiennej wiersza) zostanie ustawiona na wartość 1.

 

Właściwości wiersza

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Nazwa zmiennej

Nazwa zmiennej

Nazwa zmiennej głównej wiersza. Wszystkie wyrażenia i akcje używane we właściwościach wiersza lub dziedziczone z ustawień kolumny wykonywane są w kontekście tej zmiennej.

Wartość wyświetlana

Tekst

Określa tekst, który zostanie wyświetlony w komórce wiersza, jeżeli właściwość Źródło wartości kolumny jest równe Wartość wiersza. Właściwość należy stosować wtedy, gdy sposób wyliczania tekstów kolumny nie jest jednolity dla wszystkich wierszy.

 

Przykład

 

=(Variable() &1)?Tak:Nie

W definiowanym wierszu zostanie wyświetlony tekst zależny od stanu najmłodszego bitu zmiennej wiersza - w kolumnie, w której właściwość Źródło wartości jest równe Wartość wiersza.

W innym wierszach można użyć wyrażeń, które np. testują stany innych bitów.

Opis

Tekst

Określa tekst, który zostanie wyświetlony w komórce wiersza, jeżeli właściwość Źródło wartości kolumny jest równe Opis wiersza. Właściwość należy stosować wtedy, gdy sposób wyliczania tekstów kolumny nie jest jednolity dla wszystkich wierszy. Właściwości wiersza Opis i Wartość wyświetlania pozwalają na zdefiniowanie dwóch indywidualnie wyliczanych kolumn.

 

Przykład

 

Bit statusu

W definiowanym wierszu zostanie wyświetlony tekst  Bit statusu - w kolumnie, w której właściwość Źródło wartości jest równe Opis wiersza.

 

 

Właściwości stanowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Kolor tła

Kolor

Określa kolor tła tabeli - używany, gdy wiersze wartości nie zajmują całego obszaru tabeli.

Kolor siatki

Kolor

Określa kolor siatki rozdzielającej pola i wiersze tabeli.

Kolor czcionki nagłówków

Kolor

Określa kolor tekstów opisujących nagłówki.

Kolor tła nagłówków

Kolor

Określa kolor tła linii nagłówków kolumn.

Kolor czcionki wierszy

Kolor

Określa kolor tekstów wyświetlanych w komórkach wierszy wartości. Ma znaczenie tylko dla tych kolumn, których właściwość Kolor czcionki nie została ustawiona.

Kolor tła wierszy

Kolor

Określa kolor tła komórek nieparzystych wierszy wartości. Ma znaczenie tylko dla tych kolumn, których właściwość Kolor tła nie została ustawiona.

Naprzemienny kolor  tła wierszy

Logiczna

Określa kolor tła komórek parzystych wierszy wartości. Ma znaczenie tylko dla tych kolumn, których właściwość Kolor tła nie została ustawiona.

 

 

 

Wyświetlanie stanu obiektu

 

Dla obiektu Tabela wzorców funkcja ObjectData(..) obsługuje następujące dane:

ElementCount – Całkowita liczba wierszy