Tabela Danych

 

Funkcje obiektu

 

Obiekt Tabela Danych jest obiektem umożliwiającym wyświetlanie w postaci tabelarycznej danych pochodzących z dowolnej bazy danych serwera MS SQL.

Obiekt pozwala też na pracę w tzw. trybie mieszanym. W tym trybie, w tabeli wyświetlane są tylko niektóre, wybrane pola tabeli. Wartości innych pól mogą być wyświetlane za pomocą innych obiektów poprzez użycie zmiennych procesowych podłączonych w definicji obiektu do tych pól. W trybie mieszanym, tabela wyświetla wszystkie rekordy danych spełniające zadane kryteria, a inne obiekty wyświetlają wartości pól pojedynczego rekordu, skojarzonego z aktualnie wybranym wierszem tabeli.

Rys. Przykład obiektu Tabela Danych z elementami pomocniczymi.

 

Obiekt posiada własne mechanizmy interakcyjne pozwalające na poruszanie się w ramach wierszy tabeli, ich filtrowanie i sortowanie, zapisanie zawartości tabeli do pliku tekstowego.

Możliwa jest zmiana rekordów pokazywanej tabeli. Odbywa się to za pośrednictwem akcji operatorskiej ObjectAction w wariantach $Add, $Delete i $Update oraz zmiennych procesowych podłączonych do pól tabeli.

Obiekt może wyświetlać własny pasek narzędziowy. Funkcje paska mogą być też wykonane za pośrednictwem akcji operatorskiej ObjectAction.  

 

 

Właściwości

 

Zobacz: Elementy wizualizacji > Standardowe właściwości obiektów

 

Właściwości podstawowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Źródło danych

DataTable

Pozwala ustanowić ogólne źródło danych dla tabeli w postaci typu wartości DataTable dostarczonego za pomocą funkcji AppData(..) lub jako wartość zmiennej. Dana aplikacyjna (AppData) lub zmienna może być ustawiana za pomocą skryptu jako wartość typu DataTable zawierająca zdefiniowane kolumny i wiersze. Każda kolumna tabeli może się odwołać do odpowiedniej kolumny obiektu DataTable.

Parametry połączenia

Tekst

Określa parametry połączenia z serwerem SQL i nazwę bazy danych (connection string). Poprawną wartość właściwości najłatwiej wprowadzić przy pomocy edytora właściwości.

Nazwa tabeli

Tekst

Nazwa tabeli, z której będą pochodzić pokazywane dane. Można też podać nazwę widoku.

Nazwa pola klucza

Tekst

Nazwa pola tabeli, które jest jej polem klucza. Podanie tej właściwości jest konieczne, jeżeli obiekt ma pozwolić na edycję danych.

Wyrażenie filtrujące

Tekst

 Wyrażenie filtrujące, które pozwala na ograniczenie zakresu danych dostępnych w tabeli. Jest podawane w składni języka SQL (klauzula where).

Wyrażenie sortujące

Tekst

 Wyrażenie określające początkowe uporządkowanie rekordów. Jest podawane w składni języka SQL (klauzula order by).

Limit wierszy

Liczba

Określa maksymalną liczbę wierszy wyświetlanych w tabeli. Wartość 0 oznacza, że liczba wierszy nie jest limitowana i wynika wyłącznie z liczby rekordów zapisanych w tabeli i podanego wyrażenia filtrującego.

Wyzwolenie przeładowania

Logiczna

 Właściwość pozwala na implementację mechanizmu automatycznego odświeżania zawartości tabeli. Zmiana wartości z false na true powoduje ponowny odczyt danych z serwera SQL.

Rozmiar czcionki nagłówków

Liczba

Określa rozmiar czcionki używanej do wyświetlenia nagłówków kolumn.

Rozmiar czcionki danych

Liczba

Określa rozmiar czcionki używanej do wyświetlania informacji w wierszach wartości.

Czcionka

Nazwa czcionki        

 Systemowa nazwa czcionki używanej do wyświetlania wszystkich tekstów w tabeli.

Styl czcionki

Typ wyliczeniowy wielokrotny: Zwykły, Pogrubienie, Kursywa, Podkreślenie,

 Przekreślenie

Określa styl używanej czcionki. Można stosować wiele styli jednocześnie.

Liczba widocznych wierszy

Liczba

Jeżeli właściwość jest równa 0, to liczba wyświetlanych wierszy wynika z rozmiaru czcionki i wielkości obiektu. Zmienia się, jeżeli rozmiar obiektu zmienia się w wyniku przeskalowania diagramu. Jeżeli właściwość jest większa od 0, to zawsze wyświetlana jest ta sama podana liczba wierszy - rozmiar czcionki jest automatycznie modyfikowany przy zmianie rozmiaru obiektu.

Pokazuj nagłówki kolumn

Logiczna

Określa, czy należy pokazywać linię nagłówków kolumn.

Automatyczna szerokość kolumn

Logiczna

Określa sposób wyliczenia szerokości kolumn. Dla wartości Tak wszystkie kolumny muszą się zmieścić w obszarze obiektu. Dla wartości Nie, jeżeli sumaryczna szerokość kolumn przekroczy szerokość obiektu, to wyświetlany jest poziomy suwak.

W obu przypadkach znaczenie ma także właściwość kolumny Szerokość kolumny [%].

Zezwalaj na filtrowanie

Logiczna

Określa, czy odblokowany zostanie mechanizm ustawiania filtrów kolumn, pozwalający użytkownikowi aplikacji na interaktywną selekcję wyświetlanych rekordów.

Wysokość paska narzędziowego

Liczba

 Określa wysokość paska narzędziowego tabeli. Wysokość równa 0 oznacza wyłączenie pokazywania paska.

Pokazuj przycisk eksportu

Logiczna

Określa, czy na pasku narzędziowym wyświetlony zostanie przycisk zapisu zawartości tabeli do pliku tekstowego.

Podkreślenie hiperłącza

Logiczna

Pozwala zdecydować, czy hiperłącza w komórkach ze zdefiniowaną akcją mają być podkreślone.

Kolor hiperłącza

Kolor

Określa kolor hiperłącza w komórkach ze zdefiniowaną akcją.

Nazwa pola koloru czcionki

Tekst

Określa nazwę pola w tabeli źródłowej (kolumny SQL), która zawiera nazwy kolorów czcionki komórek danych.

Nazwa pola koloru tła

Tekst

Określa nazwę pola w tabeli źródłowej (kolumny SQL), która zawiera nazwy kolorów tła komórek danych.

 

Właściwości kolumny

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

 Kolumna widoczna

Logiczna

Określa, czy kolumna jest widoczna. Właściwość pozwala na wybór wyświetlanych kolumn w trybie wykonania aplikacji. Pozwala ponadto na zamapowanie nazwy zmiennej procesowej do pola tabeli danych bez pokazywania kolumny z danymi.

 Nazwa pola

Tekst

Określa, nazwę pola w tabeli danych (kolumny SQL , którego wartości będą pokazywane w kolumnie.

 Nazwa tabeli słownika

Tekst

Służy do określenia nazwy tabeli SQL, która posłuży do translacji oryginalnej wartości pola kolumny na jej alternatywna postać tekstową.

 Nazwa pola klucza słownika

Tekst

Jeżeli tabela słownikowa została podana, to właściwość określa nazwę jej kolumny klucza translacji. Na podstawie wartości pola, w tabeli słownika wyszukiwany jest rekord o zgodnej wartości w kolumnie klucza.

 Nazwa pola wartości słownika

Tekst

Określa nazwę kolumny tabeli słownika, z której pobierana jest postać tekstowa wartości pola.

 Zmienna mapowana

Tekst

Nazwa zmiennej procesowej, która jest ustawiana zgodnie z wartością pola kolumny w rekordzie bieżącym tabeli. Zmienne mapowana są niezbędne także w przypadku używania mechanizmów edycji danych tabeli.

 Szerokość kolumny [%]

Procent

Określa procentową szerokość kolumny. Wartość 0 oznacza, że szerokość kolumny ma być wyliczona na podstawie szerokości obiektu, szerokości innych kolumn i wybranego trybu pracy  we właściwości  Automatyczna szerokość kolumn.

W przypadku pracy w trybie automatycznej szerokości, suma wartości właściwości dla wszystkich kolumn nie może przekroczyć 100%. Kolumny o szerokości 0 zajmują całą pozostałą szerokość obiektu. W szczególności, jeżeli tylko jedna kolumna będzie miała szerokość 0, to zajmie ona całe pozostałe miejsce po uwzględnieniu szerokości pozostałych kolumn.

W trybie bez automatycznego wyliczania szerokości, jeżeli suma szerokości kolumn przekroczy 100%, to wyświetlony zostanie poziomy suwak.

 Nagłówek kolumny

Tekst

Określa tekst nagłówka kolumny. Jeżeli właściwość nie zostanie zdefiniowana, to treść nagłówka zostanie określona na podstawie nazwy pola.

 Wyrównywanie tekstu w poziomie

Typ wyliczeniowy: Do lewej, Wyśrodkowanie, Do prawej

Określa sposób wyrównywania tekstów w komórkach wierszy tabeli.

 Format wartości pola

Tekst

Określa sposób konwersji wartości pola na tekst. Napis formatujący musi być zgodny z formatem platformy .Net.  Dokładniejszy opis sposobów formatowania znajduje się w opisie funkcji Format.

 Przykład:

Numer {0:d4}

Rezultatem powyższego formatowania jest połączenie tekstu Numer  z 4-znakową liczbą wypełnioną zerami od lewej strony, np. Numer 0001

Tekst zastępczy

Tekst

Tekst, który zostanie wyświetlony w komórkach kolumny dla których brak danych.

 Kolor czcionki

Kolor

Określa kolor tekstów wyświetlanych w komórkach wierszy tabeli. Jeżeli właściwość nie jest ustawiona, to obowiązuje wartość właściwości stanowej Kolor czcionki wierszy.

 Kolor tła

Kolor

Określa kolor tła komórek wierszy tabeli. Jeżeli właściwość nie jest ustawiona, to obowiązuje wartość właściwości stanowej Kolor tła wierszy.

Akcja

Akcja operatorska

Pozwala zdefiniować akcję operatorską, która zostanie wykonana, gdy operator kliknie w zawartość komórki kolumny. Może służyć np. do wyświetlenia okienka ze szczegółami lub do drążenia danych. W akcji można odwołać się za pomocą funkcji EventContext do danych szczegółowych zawiązanych z kliknięciem: ColumnIndex, RowIndex, FieldName, MappedVariable, CellValue.

 

 

Właściwości stanowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Kolor tła

Kolor

Określa kolor tła tabeli - używany, gdy wiersze wartości nie zajmują całego obszaru tabeli.

Kolor siatki

Kolor

Określa kolor siatki rozdzielającej pola i wiersze tabeli.

Kolor czcionki nagłówków

Kolor

Określa kolor tekstów opisujących nagłówki.

Kolor tła nagłówków

Kolor

Określa kolor tła linii nagłówków kolumn.

Kolor czcionki wierszy

Kolor

Określa kolor tekstów wyświetlanych w komórkach wierszy wartości. Ma znaczenie tylko dla tych kolumn, których właściwość Kolor czcionki nie została ustawiona.

Kolor tła wierszy

Kolor

Określa kolor tła komórek nieparzystych wierszy wartości. Ma znaczenie tylko dla tych kolumn, których właściwość Kolor tła nie została ustawiona.

 Naprzemienny kolor  tła wierszy

Kolor

Określa kolor tła komórek parzystych wierszy wartości. Ma znaczenie tylko dla tych kolumn, których właściwość Kolor tła nie została ustawiona.

Kolor czcionki wybranego wiersza

Kolor

Określa kolor tekstów wyświetlanych w komórkach aktualnie wybranego wiersza tabeli.

 Kolor  tła wybranego wiersza

Kolor

Określa kolor tła komórek aktualnie wybranego wiersza tabeli.

Kolor przycisków

Kolor

Określa kolor przycisków paska narzędziowego.