Obiekt Tabela Asbase

 

 

Funkcje obiektu

 

Obiekt Tabela Asbase jest obiektem umożliwiającym wyświetlanie w postaci tabelarycznej danych pochodzących z bazy danych programu AsBase.

Obiekt pozwala też na prace w tzw. trybie mieszanym. W tym trybie, w tabeli wyświetlane są tylko niektóre pola zestawów rejestracji i receptur. Wartości innych pól mogą być wyświetlane za pomocą innych obiektów poprzez użycie zmiennych procesowych podanych w definicji zestawu zmiennych program AsBase. W trybie mieszanym, tabela wyświetla wszystkie rekordy danych spełniające zadane kryteria, a inne obiekty wyświetlają wartości pól pojedynczego rekordu, skojarzonego z aktualnie wybranym wierszem tabeli.

 

Rys. Przykłady obiektu Tabela Asbase.

 

Obiekt posiada własne mechanizmy interakcyjne pozwalające na poruszanie się w ramach wierszy tabeli, ich filtrowanie i sortowanie, ładowanie definicji receptury do zmiennych procesowych, zapisanie zawartości tabeli do pliku tekstowego. Za pośrednictwem akcji operatorskiej ObjectAction można także dopisywać, usuwać i modyfikować rekordy wyświetlane w tabeli.

Obiekt może wyświetlać własny pasek narzędziowy. Funkcje paska mogą być też wykonane za pośrednictwem akcji operatorskiej ObjectAction.  

 

Właściwości

 

Zobacz: Elementy wizualizacji > Standardowe właściwości obiektów

 

Właściwości podstawowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Typ źródła danych

Typ wyliczeniowy: Archiwum, Receptury, Ładowania receptur

Określa typ źródła danych pobieranych z bazy danych AsBase.

Identyfikator źródła danych

Tekst

Identyfikator podstawowego źródła danych, w zależności od wartości Typ źródła danych,  jest  to identyfikator zestawu rejestracji lub grupy receptur.

Identyfikator podrzędnego źródła danych

Tekst

Identyfikator podrzędnego źródła danych, czyli źródła, które  w parametryzacji programu AsBase zostało zadeklarowane jako pozostające w relacji ze źródłem podstawowym.

Identyfikator zestawu zmiennych

Tekst

Opcjonalny identyfikator zestawu zmiennych dla źródła podstawowego, do którego zmiennych będą  zapisywane wartości pól bieżącego wiersza tabeli.

 

Identyfikator podrzędnego zestawu zmiennych

Tekst

Opcjonalny identyfikator zestawu zmiennych dla źródła podrzędnego, do którego zmiennych będą  zapisywane wartości pól bieżącego wiersza tabeli.

 

Dolny limit czasu

Tekst

Opcjonalne dolne ograniczenie czasu zapisu dla rekordów danych wyświetlanych w tabeli. Właściwości nie należy używać w przypadku, gdy typem źródła danych są receptury.

Możliwe jest stosowanie dowolnego wyrażenia zwracającego wynik w postaci wartości typu DateTime. Można też deklarować ograniczenie w postaci tekstu konwertowalnego na DateTime, także w konwencji OPC. Na przykład, wartość "DAY-2D” oznacza wyświetlanie danych zapisanych maksymalnie dwa dni przed dniem aktualnym.

Górny limit czasu

Tekst

Opcjonalne górne ograniczenie czasu zapisu dla rekordów danych wyświetlanych w tabeli. Wszystkie zasady użycia są identyczne jak dla właściwości Dolny limit czasu.

Wyrażenie filtrujące

Tekst

Wyrażenie filtrujące, które pozwala na ograniczenie zakresu danych dostępnych w tabeli. Szczegóły dotyczące składni filtra znajdują się w rozdziale Współpraca z programem AsBase.

W przypadku filtrowania danych pod względem czasu zapisu zalecane jest stosowanie właściwości Dolny limity czasu i Górny limit czasu.

Wyrażenie sortujące

Tekst

Wyrażenie określające początkowe uporządkowanie rekordów. Jeżeli właściwość nie jest zdefiniowana to dane są sortowane automatycznie według czasów rejestracji lub nazw receptur (w zależności od typu źródła danych).

Wartość właściwość musi być zgodną ze składnią klauzuli ORDER BY  języka SQL. Zasady nazewnictwa pól są identyczne jak w przypadku wyrażenia filtrującego.

 

Przykład:

V_PROD_LENGTH DESC

Sortowanie malejące według wartość pola o identyfikatorze PROD_LENGTH

Limit wierszy

Liczba

Określa maksymalną liczbę wierszy wyświetlanych w tabeli. Wartość 0 oznacza, że liczba wierszy nie jest limitowana i wynika wyłącznie z liczby rekordów zapisanych w tabelach źródeł danych i podanego wyrażenia filtrującego.

Identyfikator zestawu zmiennych ładowań

Tekst

Opcjonalny identyfikator zestawu zmiennych, do którego będą zapisywane wartości receptury w efekcie wykonania komendy ładowania. Komenda ładowania dostępna jest w pasku narzędziowym lub można wykorzystać do tego celu akcję operatorską ObjectAction. Funkcjonalność jest dostępna tylko wtedy, gdy źródło podstawowe jest recepturą. Wykonanie operacji ładowania jest rejestrowane w tabeli ładowań w bazie danych AsBase.

Rozmiar czcionki nagłówków

Liczba

Określa rozmiar czcionki używanej do wyświetlenia nagłówków kolumn.

Rozmiar czcionki danych

Liczba

Określa rozmiar czcionki używanej do wyświetlania informacji w wierszach wartości.

Czcionka

Nazwa czcionki        

Systemowa nazwa czcionki używanej do wyświetlania wszystkich tekstów w tabeli.

Styl czcionki

Typ wyliczeniowy wielokrotny: Zwykły, Pogrubienie, Kursywa, Podkreślenie,

Przekreślenie

Określa styl używanej czcionki. Można stosować wiele styli jednocześnie.

Liczba widocznych wierszy

Liczba

Jeżeli właściwość jest równa 0, to liczba wyświetlanych wierszy wynika z rozmiaru czcionki i wielkości obiektu. Zmienia się, jeżeli rozmiar obiektu zmienia się w wyniku przeskalowania diagramu. Jeżeli właściwość jest większa od 0, to zawsze wyświetlana jest ta sama podana liczba wierszy - rozmiar czcionki jest automatycznie modyfikowany przy zmianie rozmiaru obiektu.

Pokazuj nagłówki kolumn

Logiczna

Określa, czy należy pokazywać linię nagłówków kolumn.

Automatyczna szerokość kolumn

Logiczna

Określa sposób wyliczenia szerokości kolumn. Dla wartości Tak wszystkie kolumny muszą się zmieścić w obszarze obiektu. Dla wartości Nie, jeżeli sumaryczna szerokość kolumn przekroczy szerokość obiektu, to wyświetlany jest poziomy suwak.

W obu przypadkach znaczenie ma także właściwość kolumny Szerokość kolumny [%].

Zezwalaj na filtrowanie

Logiczna

Określa, czy odblokowany zostanie mechanizm ustawiania filtrów kolumn, pozwalający użytkownikowi aplikacji na interaktywną selekcję wyświetlanych rekordów.

Wysokość paska narzędziowego

Liczba

 Określa wysokość paska narzędziowego tabeli. Wysokość równa 0 oznacza wyłączenie pokazywania paska.

Pokazuj przycisk ładowania

Logiczna

Określa, czy na pasku narzędziowym wyświetlony zostanie przycisk załadowania rekordu.

Pokazuj przycisk eksportu

Logiczna

Określa, czy na pasku narzędziowym wyświetlony zostanie przycisk zapisu zawartości tabeli do pliku tekstowego.

Pokazuj przycisk zakresu czasu

Logiczna

Określa, czy na pasku narzędziowym wyświetlony zostanie przycisk, którego użycie spowoduje wyświetlenie okienka pozwalającego operatorowi na zmianę zakresu czasu danych wyświetlanych w tabeli. Pozwala to zmienić ograniczenie wstępnie ustawione za pomocą właściwości Dolny limit czasu i Górny limit czasu.

 

Właściwości kolumny

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Kolumna widoczna

Logiczna

Określa, czy kolumna jest widoczna. Właściwość pozwala na wybór wyświetlanych kolumn w trybie wykonania aplikacji.

Pole tablicy nadrzędnej

Tekst

Określa, czy pole pochodzie z podstawowego (nadrzędnego) źródła danych, czy ze źródła podrzędnego.

Identyfikator pola

Tekst

Identyfikator pola,  zgodnie z definicja zapisaną w bazie danych AsBase, którego wartości będą wyświetlane w kolumnie.

Szerokość kolumny [%]

Procent

Określa procentową szerokość kolumny. Wartość 0 oznacza, że szerokość kolumny ma być wyliczona na podstawie szerokości obiektu, szerokości innych kolumn i wybranego trybu pracy  we właściwości  Automatyczna szerokość kolumn.

W przypadku pracy w trybie automatycznej szerokości, suma wartości właściwości dla wszystkich kolumn nie może przekroczyć 100%. Kolumny o szerokości 0 zajmują całą pozostałą szerokość obiektu. W szczególności, jeżeli tylko jedna kolumna będzie miała szerokość 0, to zajmie ona całe pozostałe miejsce po uwzględnieniu szerokości pozostałych kolumn.

W trybie bez automatycznego wyliczania szerokości, jeżeli suma szerokości kolumn przekroczy 100%, to wyświetlony zostanie poziomy suwak.

Nagłówek kolumny

Tekst

Określa tekst nagłówka kolumny. Jeżeli właściwość nie zostanie zdefiniowana, to treść nagłówka zostanie określona na podstawie definicji pola zapisanej w bazie danych AsBase.

Wyrównywanie tekstu w poziomie

Typ wyliczeniowy: Do lewej, Wyśrodkowanie, Do prawej

Określa sposób wyrównywania tekstów w komórkach wierszy tabeli.

Format wartości pola

Tekst

Określa sposób konwersji wartości pola na tekst. Napis formatujący musi być zgodny z formatem platformy .Net.  Dokładniejszy opis sposobów formatowania znajduje się w opisie funkcji Format.

 

Przykład:

Numer {0:d4}

Rezultatem powyższego formatowania jest połączenie teksu Numer  z 4-znakową liczbą wypełnioną zerami od lewej strony, np. Numer 0001

Kolor czcionki

Kolor

Określa kolor tekstów wyświetlanych w komórkach wierszy tabeli. Jeżeli właściwość nie jest ustawiona, to obowiązuje wartość właściwości stanowej Kolor czcionki wierszy.

Kolor tła

Kolor

Określa kolor tła komórek wierszy tabeli. Jeżeli właściwość nie jest ustawiona, to obowiązuje wartość właściwości stanowej Kolor tła wierszy.

Akcja

Akcja operatorska

Pozwala zdefiniować akcję operatorską, która zostanie wykonana, gdy operator kliknie w zawartość komórki kolumny. Może służyć np. do wyświetlenia okienka ze szczegółami lub do drążenia danych. W akcji można odwołać się za pomocą funkcji EventContext do danych szczegółowych zawiązanych z kliknięciem: ColumnIndex, RowIndex, FieldName, MappedVariable, CellValue.

 

Właściwości stanowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Kolor tła

Kolor

Określa kolor tła tabeli - używany, gdy wiersze wartości nie zajmują całego obszaru tabeli.

Kolor siatki

Kolor

Określa kolor siatki rozdzielającej pola i wiersze tabeli.

Kolor czcionki nagłówków

Kolor

Określa kolor tekstów opisujących nagłówki.

Kolor tła nagłówków

Kolor

Określa kolor tła linii nagłówków kolumn.

Kolor czcionki wierszy

Kolor

Określa kolor tekstów wyświetlanych w komórkach wierszy wartości. Ma znaczenie tylko dla tych kolumn, których właściwość Kolor czcionki nie została ustawiona.

Kolor tła wierszy

Kolor

Określa kolor tła komórek nieparzystych wierszy wartości. Ma znaczenie tylko dla tych kolumn, których właściwość Kolor tła nie została ustawiona.

Naprzemienny kolor  tła wierszy

Kolor

Określa kolor tła komórek parzystych wierszy wartości. Ma znaczenie tylko dla tych kolumn, których właściwość Kolor tła nie została ustawiona.

Kolor czcionki wybranego wiersza

Kolor

Określa kolor tekstów wyświetlanych w komórkach aktualnie wybranego wiersza tabeli.

Kolor  tła wybranego wiersza

Kolor

Określa kolor tła komórek aktualnie wybranego wiersza tabeli.

Kolor przycisków

Kolor

Określa kolor przycisków paska narzędziowego.