Obiekt Słupek

 

Funkcje obiektu

 

Obiekt Słupek jest wielofunkcyjnym obiektem służącym zarówno do wyświetlania wartości pomiarów w postaci słupka z podziałką jak i sterowania wartością podłączonej zmiennej za pomocą suwaka. Dla każdego słupka można zdefiniować: zakres wartości, liczbę podziałek głównych i podpodziałek, miejsce wyświetlania podziałki, styl kreskowania słupka. Możliwe jest wyświetlanie limitów (LL, L, H, HH) z indywidualnie ustawianym kolorem każdego limitu.

Obiekt ma wbudowane funkcje interaktywne służące do zmiany nastaw przy pomocy zintegrowanego suwaka. W procesie sterowania obiekt może współpracować z innymi obiektami poprzez tzw. zmienną podglądową - mechanizm ten pozwala pokazać wartość nastawy jeszcze przed wykonaniem rzeczywistego sterowania.

 

Rys. Przykłady obiektu Słupek.

 

 

Rys. Przykłady zastosowania obiektu Słupek w połączeniu z obiektem Obraz.

 

 

Właściwości

 

Zobacz: Elementy_wizualizacji > Standardowe właściwości obiektów

 

Właściwości podstawowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Zmienna podglądowa

Nazwa zmiennej

Określa nazwę zmiennej podglądowej. Jeżeli obiekt pełni role sterujące, to w momencie przesuwania przez użytkownika suwaka zmienna podglądowa jest ustawiana na wartość, która byłaby wysłana do zmiennej sterowanej, gdyby w tym momencie operator puścił suwak. Pozwala to pokazać numeryczną wartość potencjalnej nastawy przy pomocy obiektu typu Tekst. Zmienna podglądowa powinna być typu Double.  W momencie puszczenia suwaka wartość zmiennej podglądowej jest ustawiana na minimalną wartość typu Double - pozwala  to wykryć stan, kiedy suwak nie jest używany i np. wygasić pokazywanie wartości podglądu.

Układ poziomy

Logiczna

Określa, czy obiekt jest rysowany w układzie pionowym lub poziomym.

Pokaż słupek

Logiczna

Właściwość pozwala na wyłączenie pokazywania słupka wartości. W tym wariancie obiekt może służyć do wyświetlania skali wartości.

Szerokość słupka [%]

Procent

Określa jaki procent szerokości (wysokości) obiektu zajmuje słupek wartości.

Styl kreskowania słupka

Typ wyliczeniowy:

Horizontal, &ldots;

Określa sposób rysowania słupka wartości.

Styl wskaźnika

Typ wyliczeniowy: Brak, Linia, Trójkąty, Uchwyt

Określa sposób wyświetlania wskaźnika. Wskaźnik służy do prezentacji wartości nastawy związanej ze słupkiem wartości. Pozycja wskaźnika jest określona przez właściwość Wartość wskaźnika z uwzględnieniem limitów Wartość minimalna sterowania i Wartość maksymalna sterowania.

Jeżeli podana została nazwa zmiennej sterowanej (właściwość Zmienna sterowana) oraz obiekt jest aktywny (właściwość  Aktywny), to wskaźnik pełni rolę suwaka, przy pomocy którego użytkownik może zmieniać wartość nastawy.

Pokaż podziałkę z lewej

Logiczna

Określa, czy rysowana jest podziałka po lewej (górnej) stronie słupka.

Pokaż podziałkę z prawej

Logiczna

Określa, czy rysowana jest podziałka po prawej (dolnej) stronie słupka.

Bez tła

Logiczna

Określa, czy rysowane jest tło obiektu. Jeżeli nie, to wyświetlany jest tylko słupek wartości oraz, jeżeli są włączone, prawa i lewa podziałka.

 

Obrazek tła

Nazwa obrazka

Nazwa obrazka służącego jako tekstura wypełnienia tła obiektu. Obrazek musi znajdować się w bibliotece obrazków aplikacji.

Tryb wypełnienia obrazu

Typ wyliczeniowy: Kafelki, Rozciąganie

Określa, czy rozmiar obrazka tła jest dopasowywany do rozmiaru obiektu, czy też wyświetlany jest on wielokrotnie w oryginalnym rozmiarze, tak aby wypełnił całe tło.

Użyj limitów

Logiczna

Określa, czy kolor słupka wartości ma być uzależniony od przekroczeń limitów określonych wartościami właściwości Limit HH itp.

Dziel słupek według limitów

Logiczna

Określa, czy słupek wartości ma być rysowany segmentami o wielkościach i kolorach określonych limitami (właściwości Limit HH itp.) i kolorami (właściwości Kolor HH itp.) przekroczeń.

Dodatkowo, właściwość Użyj limitów  musi być  ustawiona na Tak.

 Pokaż limity

Logiczna

Określa, czy wartości limitów (określonych wartościami właściwości Limit HH itp.) mają być pokazywane na tle słupka.

 Grubość linii limitów [%]

 Liczba

 Określa procentową grubość linii limitów włączonych za pomocą właściwości Pokaż limity.

Obrazek słupka

Nazwa obrazka

Nazwa obrazka służącego jako tekstura wypełnienia obszaru aktywnego (ruchomego) słupka. Obrazek musi znajdować się w bibliotece obrazków aplikacji.

 Czcionka

Nazwa czcionki

Systemowa nazwa czcionki używanej do wyświetlania wartości podziałek skali słupka.

Styl czcionki

Typ wyliczeniowy wielokrotny: Zwykły, Pogrubienie, Kursywa, Podkreślenie,

Przekreślenie

Określa styl używanej czcionki. Można stosować wiele styli jednocześnie.

Format liczb podziałki

Tekst

Określa sposób formatowania liczb wyświetlanych na podziałce, np. f1 oznacza wyświetlanie z jednym miejscem po przecinku.

Liczba podziałek

Liczba

Określa liczbę podziałek głównych na skali słupka.

Liczba podpodziałek

Liczba

Określą liczbę podpodziałek pomiędzy poszczególnymi podziałkami głównymi.

Wartość słupka

Liczba

Określa aktualną wysokość słupka. Wartość właściwości powinna być liczbą z zakresu określonego przez właściwości Wartość minimalna i Wartość maksymalna.

Wartość wskaźnika

Liczba

Określa pozycję wskaźnika. Wartość właściwości powinna być liczbą z zakresu określonego przez właściwości Wartość minimalna sterowania i Wartość maksymalna sterowania.

Wartość minimalna

Liczba

Dolny limit zakresu skali słupka.

Wartość maksymalna

Liczba

Górny limit zakresu skali słupka.

Wartość minimalna sterowania

Liczba

Wartość sterująca odpowiadająca skrajnemu lewemu (dolnemu) położeniu suwaka.

Wartość maksymalna sterowania

Liczba

Wartość sterująca odpowiadająca skrajnemu prawemu (górnemu) położeniu suwaka.

Krok sterowania

Liczba

Określa sposób wyliczania wartości sterujących przy pracy w trybie suwaka. Wartość kroku równa 0 oznacza, że wartość sterująca odpowiada miejscu kliknięcia w obszarze słupka. Wartość kroku większa od 0 oznacza, że istotne jest tylko, po której stronie suwaka nastąpiło kliknięcie. Wartość sterująca wyliczana jest poprzez dodanie lub odjęcie kroku sterowania od aktualnej wartości wskaźnika.

Limit czasu odpowiedzi [ms]

Liczba

Ustawienie limitu pozwala na zamaskowanie opóźnienia pomiędzy wysłaniem sterowania zmieniającego położenie suwaka, a faktycznym wykonaniem tego sterowania. W praktyce oznacza to, że po wykonaniu sterowania obiekt pokazuje suwak w miejscu wartości zadanej niezależnie od stanu faktycznego, a dopiero po upływie limitu czasu odpowiedzi zaczyna pokazywać wartość rzeczywistą. Limit powinien być na tyle długi, żeby w jego trakcie zdążyło się wykonać wysłanie wartości sterującej oraz odświeżenie wartości właściwości Wartość wskaźnika. Takie ustawienie pozwala ukryć efekt migotania stanu obiektu (pozycji wskaźnika) w trakcie wykonywania operacji sterowania.

Baza słupka

Liczba

Określa wartość bazową określająca podstawę słupka. Jeżeli słupek ma się zaczynać od początku skali, to wartość bazowa powinna być identyczna z wartością minimalną.

Wartość LL

Liczba

Określa limit LL (minimum krytyczne) sygnalizacji przekroczeń. Można indywidualnie wyłączyć ten limit poprzez ustawienie go na wartość minimalną.

Wartość L

Liczba

Określa limit L (minimum) sygnalizacji przekroczeń. Można indywidualnie wyłączyć ten limit poprzez ustawienie go na wartość minimalną.

Wartość H

Liczba

Określa limit H (maksimum) sygnalizacji przekroczeń. Można indywidualnie wyłączyć ten limit poprzez ustawienie go na wartość maksymalną.

Wartość HH

Liczba

Określa limit HH (maksimum krytyczne) sygnalizacji przekroczeń. Można indywidualnie wyłączyć ten limit poprzez ustawienie go na wartość maksymalną.

Promień zaokrąglenia

Liczba

Określa wyrażony w pikselach promień zaokrąglenia narożników.

Sterownie natychmiastowe

Logiczna

Określa, czy w przypadku ustawienia nowej pozycji suwaka, odpowiadająca jej nastawa jest automatycznie wysyłana do zmiennej sterującej. Jeżeli nie, to do realizacji sterowania wymagane jest użycie akcji operatorskiej SendControls.

Grupa sterowania

Tekst

Określa nazwę grupy obiektów sterujących. Jeżeli obiekt wchodzi w stan oczekiwania na wysłanie sterowania (oczekiwanie na akcję SendControls), to wszystkie pozostałe obiekty grupy rezygnują z oczekiwania. Mechanizm pozwala zagwarantować, że jeżeli operator dysponował alternatywnymi metodami ustawienia tej samej wartości (np. obiekty Słupek i Tekst), to wykonane zostanie tylko ostatnie sterowanie.

 

Właściwości stanowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Kolor wskazówki

Kolor

Określa kolor wskazówki (suwaka).

Kolor tła

Kolor

Określa kolor tła obiektu.

Kolor tła słupka

Kolor

Określa kolor tła słupka wartości.

Kolor podziałki

Kolor

Określa kolor podziałki na skali słupka. Kolor Transparent pozwala wyłączyć wyświetlanie skali z zachowaniem układu słupka i tła.

Kolor wartości poprawnej

Kolor

Określa kolor słupka dla wartości z przedziału wartości normalnych.

Kolor LL

Kolor

Określa kolor słupka dla wartości z przedziału wartości LL (minimum krytycznego).

Kolor L

Kolor

Określa kolor słupka dla wartości z przedziału wartości L (minimum).

Kolor H

Kolor

Określa kolor słupka dla wartości z przedziału wartości H (maksimum).

Kolor HH

Kolor

Określa kolor słupka dla wartości z przedziału wartości HH (maksimum krytycznego).

 

Zdarzenia

 

Zobacz: Elementy_wizualizacji > Standardowe zdarzenia obiektów