Obiekt Przycisk

 

Funkcje obiektu

 

Obiekt Przycisk służy do wizualizacji przycisków pozwalających na realizację sterowania dwustanowego. Dostępne są różne typy i style przycisków -kolorystyka i efekty wizualne są swobodnie definiowane. Przeznaczenie przycisku może być opisane napisem lub/i obrazkiem.

Efektem działania przycisku jest  ustawienie zmiennej sterowanej lub wykonanie dowolnej akcji operatorskiej. Dostępny jest tryb pracy "z powtarzaniem”, w którym sterowanie (akcja) jest wykonywane cyklicznie przez okres przytrzymywania przycisku w stanie wciśniętym.

 Istnieje  możliwość zdefiniowania skrótu klawiszowego, którym można aktywować funkcje przycisku. Dodatkowo można grupować przyciski w ramach tzw. grupy sterowania, dzięki czemu można zrealizować synchroniczne sterowanie poszczególnych bitów zmiennej.

 

 

Rys. Przykłady obiektu Przycisk.

 

Rys. Przykłady zastosowania obiektu Przycisk w połączeniu z obrazkiem.

 

 

Właściwości

 

Zobacz:  Elementy_wizualizacji > Standardowe właściwości obiektów

 

Właściwości podstawowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Sterowanie bitowe

Logiczna

Określa sposób wykonywania operacji sterujących wykonywanych przez obiekt. W przypadku wartości Nie, wartości sterujące podane we właściwościach Wartość włączenia, Wartość wyłączenia i Wartość końca powtarzania są wysyłane do zmiennej sterowanej bez żadnej modyfikacji. Jeżeli sterowanie bitowe jest włączone, to w przypadku wartości włączenia i końca powtarzania operacja sterująca polega na ustawieniu niezerowych bitów maski, a w przypadku wartości wyłączenia nastąpi wyzerowanie wszystkich bitów zmiennej sterowanej zgodnie z podaną maską bitową wyłączenia.

Typ przycisku

Typ wyliczeniowy: Przycisk prostokątny 3D, Przycisk eliptyczny 3D, Przełącznik poziomy, Przełącznik pionowy, Standardowy przycisk Windows, Pole wyboru

Określa ogólny wygląd i zachowanie przycisku.

Płaski

Logiczna

Określa, czy przycisk ma mieć postać płaską czy trójwymiarową. Przyciski trójwymiarowe obsługują animację efektów wciskania i puszczania przycisków.

Tryb przełącznika

Logiczna

Określa tryb pracy przycisku. W trybie przełącznika, obiekt  w momencie kliknięcia myszką zmienia stan na przeciwny (wykonuje odpowiednią operację sterującą i zdarzenie). W trybie zwykłym przycisk z założenia działa jako przycisk jednopozycyjny - w momencie kliknięcia obiekt wykonuje operacje związane z przejściem do stanu przeciwnego i z powrotem do stanu początkowego.

Limit czasu odpowiedzi [ms]

Liczba

Właściwość używana tylko wtedy, gdy Tryb przełącznika jest równy  true. Jeżeli obiekt nie jest w trakcie wyboru nowej wartości, to standardowo za jego stan odpowiada wartość właściwości Włączony. Jeżeli właściwość  Limit czasu odpowiedzi jest ustawiona, to bezpośrednio po wykonaniu operacji sterującej,  przez podany czas podtrzymywany jest stan przycisku, wynikający z wykonanej operacji - niezależnie od wartości właściwości Włączony.

Ma to celu uniknięcie ruchów przycisku w sytuacji, kiedy czas wykonania operacji sterującej i reakcji obiektu jest zauważalnie długi.

Kierunek gradientu

Typ wyliczeniowy: Poziomo, Pionowo, Ukośnie w górę, Ukośnie w dół

Określa sposób gradientowego wypełnienia tła przycisku. Właściwość ma znaczenie tylko dla niektórych typów przycisków oraz wymaga ustawienia właściwości Kolor gradientu wyłączenia i Kolor gradientu włączenia.

Głębokość cienia

Liczba

Wartość większa od 0 powoduje wyświetlenie cienia przycisku (dotyczy tylko niektórych typów przycisków). Cień rysowany jest z przesunięciem w dół i w lewo o podaną ilość pikseli. Właściwość ma znaczenie tylko wtedy, gdy ustawiony jest kolor cienia we właściwości Kolor cienia.

Szerokość otoczki

Liczba

Określa szerokość (w pikselach) otoczki rysowanej wokół przycisku. Właściwość ma znaczenie tylko wtedy, gdy ustawiony jest kolor otoczki we właściwościach Kolor otoczki włączenia i Kolor otoczki wyłączenia.

Tryb obrazka

Typ wyliczeniowy:

Kafelki, Rozciąganie, Wyśrodkowany, Skalowany przed tekstem, Skalowany za tekstem, Przylegający z góry, Przylegający z dołu, Przylegający z lewej, Przylegający z prawej, Skalowany w tle

Określa sposób, w jaki  pozycjonowany jest obrazek wyświetlany na przycisku.

Obrazek widoczny

Logiczna

Określa, czy należy wyświetlać obrazek na tle przycisku.

Promień zaokrąglenia

Liczba

Określa promień zaokrąglenia narożników przycisków. Dotyczy tylko płaskich prostokątnych przycisków.

Wyrównanie tekstu w poziomie

Typ wyliczeniowy: Do lewej, Wyśrodkowanie, Do prawej

Określa sposób wyrównywania w poziomie tekstów opisujących przycisk.

Wyrównanie tekstu w pionie

Typ wyliczeniowy: Do góry, Wyśrodkowanie, Do dołu

Określa sposób wyrównywania w pionie tekstów opisujących przycisk.

 Czcionka

Nazwa czcionki

Systemowa nazwa czcionki używanej do wyświetlania  tekstów na przycisku.

Styl czcionki

Typ wyliczeniowy wielokrotny: Zwykły, Pogrubienie, Kursywa, Podkreślenie,

Przekreślenie

Określa styl używanej czcionki. Można stosować wiele styli jednocześnie.

Rozmiar czcionki

Liczba

Określa rozmiar czcionki używanej do wyświetlenia tekstów opisujących przycisk. Wartość 0 oznacza automatyczny dobór rozmiaru.

Margines tekstu [%]

Liczba

Określa wielkość marginesu uwzględnianego przy wyświetlaniu opisu przycisku. Właściwość ma znaczenie tylko wtedy, gdy włączony jest automatyczny dobór rozmiaru czcionki.

Liczba linii

Liczba

Steruje sposobem dopasowania wysokości czcionki do długości tekstu. Wartość 0 oznacza, że należy tak zmniejszyć czcionkę, aby cały tekst się zmieścił w obszarze obiektu. Skutkiem tego, w zależności od długości tekstu, może zostać użyta inna czcionka. Wartość większa od 0 oznacza, że o wysokości czcionki decyduje wyłącznie rozmiar obiektu. W razie konieczności tekst może zostać obcięty lub podzielony na kilka linii.

Sterowanie natychmiastowe

Logiczna

Określa, czy w momencie użycia przycisku, wartość sterująca jest automatycznie wysyłana do zmiennej sterującej. Jeżeli nie, to do realizacji sterowania wymagane jest użycie akcji operatorskiej SendControls.

Z powtarzaniem

Logiczna

Określa, czy przycisk pracuje w trybie automatycznego powtarzania operacji sterującej. W trybie z powtarzaniem przez cały czas, w którym użytkownik trzyma wciśnięty klawisz myszki, wykonywana jest okresowo operacja ustawienia zmiennej sterowanej na wartość podaną we właściwości Wartość włączenia lub Wartość wyłączenia, oraz powtarzane jest zdarzenie Włączenie przycisku lub Wyłączenie przycisku. Po puszczeniu przycisku myszki wykonywane jest jednokrotnie zdarzenie Koniec powtarzania, oraz sterowanie zgodne z wartością podaną we właściwości  Wartość końca powtarzania.

Okres powtarzania [ms]

Liczba

Określa, co ile milisekund wysyłana jest wartość sterująca w przypadku pracy w trybie z automatycznym powtarzaniem.

Skrót klawiszowy

Tekst

Określa nazwę kombinacji przycisków klawiatury, których przyciśnięcie przez użytkownika jest równoznaczne z kliknięciem myszką w obszarze obiektu. Właściwe nazwy  skrótów najlepiej uzyskać przy pomocy okienka edycji właściwości.

 

Przykłady nazw:

 

Alt+Q, Shift+F10, Ctrl+Space

Grupa sterowania

Tekst

Określa nazwę grupy obiektów sterujących. Jeżeli obiekt wchodzi w stan oczekiwania na wysłanie sterowania (oczekiwanie na akcję SendControls), to wszystkie pozostałe obiekty grupy rezygnują z oczekiwania. Mechanizm pozwala organizować przyciski w grupy, które sterują pojedynczymi bitami tej samej zmiennej i gwarantują ustawienie tylko jednego, ostatnio wybranego bitu.

 

Właściwości stanowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Włączony

Logiczna

Określa, czy przycisk jest aktualnie w stanie włączonym (wciśniętym) czy wyłączonym (wyciśniętym). Na podstawie stanu wybierane są właściwe opisy i kolory przycisku.

Wartość właściwości może być ignorowana, jeżeli ustawiona jest właściwość Limit czasu odpowiedzi, a obiekt jest bezpośrednio po wykonaniu operacji sterującej.

Wartość wyłączenia

Tekst

Określa wartość sterującą używaną w przypadku włączenia (wciśnięcia) przycisku. W zależności od ustawienia właściwości Sterowanie bitowe jest to wartość wysyłana bezpośrednio lub maska bitowa ustawianych bitów.

Wartość włączenia

Tekst

Określa wartość sterującą używaną w przypadku wyłączenia (wyciśnięcia) przycisku. W zależności od ustawienia właściwości Sterowanie bitowe jest to wartość wysyłana bezpośrednio lub maska bitowa zerowanych bitów.

Wartość końca powtarzania

Tekst

Określa wartość używaną do zakończenia sekwencji sterowania w trybie z powtarzaniem. W zależności od ustawienia właściwości Sterowanie bitowe jest to wartość wysyłana bezpośrednio lub maska bitowa ustawianych bitów.

Kolor wyłączenia

Kolor

Określa podstawowy kolor tła przycisku w stanie wyłączenia.

Kolor włączenia

Kolor

Określa podstawowy kolor tła przycisku w stanie włączenia.

Kolor gradientu wyłączenia

Kolor

Określa kolor stosowany do gradientowego wypełnienia tła przycisku w stanie wyłączenia. Kolor tła będzie płynnie zmieniany pomiędzy kolorem podstawowym a kolorem gradientu. Sposób wypełniania określa właściwość Kierunek gradientu.

Kolor gradientu włączenia

Kolor

Określa kolor stosowany do gradientowego wypełnienia tła przycisku w stanie włączenia. Kolor tła będzie płynnie zmieniany pomiędzy kolorem podstawowym a kolorem gradientu. Sposób wypełniania określa właściwość Kierunek gradientu.

Kolor otoczki wyłączenia

Kolor

Określa kolor otoczki przycisku w stanie wyłączenia.

Kolor otoczki włączenia

Kolor

Określa kolor otoczki przycisku w stanie włączenia.

Kolor cienia

Kolor

Określa kolor cienia przycisku.

Obrazek wyłączenia

Nazwa obrazka

Określa nazwę obrazka wyświetlanego na przycisku stanie wyłączenia.

Obrazek włączenia

Nazwa obrazka

Określa nazwę obrazka wyświetlanego na przycisku stanie włączenia.

Tekst wyłączenia

Tekst

Określa napis wyświetlany na przycisku stanie wyłączenia.

Tekst włączenia

Tekst

Określa napis wyświetlany na przycisku stanie włączenia. Jeżeli jest pusty, to w każdym stanie przycisku stosowany jest tekst podany we właściwości Tekst wyłączenia.

Kolor tekstu wyłączenia

Kolor

Określa kolor napis wyświetlanego na przycisku stanie wyłączenia.

Kolor tekstu włączenia

Kolor

Określa kolor napis wyświetlanego na przycisku stanie włączenia.

 

Zdarzenia

 

Zobacz: Elementy_wizualizacji > Standardowe zdarzenia obiektów

 

Nazwa

Opis

Włączenie przycisku

Zdarzenie wykonywane w przypadku włączenia (wciśnięcia) przycisku. Jeżeli sterowanie nie jest natychmiastowe, to zdarzenie wystąpi dopiero w momencie wykonania akcji SendControls.

Wyłączenie przycisku

Zdarzenie wykonywane w przypadku wyłączenia (wyciśnięcia) przycisku. Jeżeli sterowanie nie jest natychmiastowe, to zdarzenie wystąpi dopiero w momencie wykonania akcji SendControls.

Koniec powtarzania

Zdarzenie wykonywane jednokrotnie na zakończenie zakończenia sekwencji sterowania w trybie z powtarzaniem.