Obiekt Obraz

 

Funkcje obiektu

 

Obiekt Obraz służy do wyświetlania jednego z obrazków znajdujących się w bibliotece obrazków aplikacji. Obsługiwane są obrazki typu BMP, JPG, GIF, PNG, TIFF, WMF, EMF, ICO, SVG. Można również używać obrazków w postaci animowanych plików GIF.

 

Rys. Przykłady obiektu Obraz (obrotowy wentylator jest animowanym gifem).

 

Wyświetlany obrazek może być skalowany z zachowaniem proporcji lub bez zachowania proporcji. Na obrazku można dokonywać również szereg transformacji: obroty (o 90, 180, 270 stopni), odbicia lustrzane, zmiana barwy, jasności i nasycenia.

Obiekt Obraz nie posiada wbudowanych żadnych funkcji interaktywnych i sterujących. Można jednak taką funkcjonalność dodać poprzez użycie akcji operatorskich w obsłudze zdarzeń.

Zobacz: Techniki_budowy_diagramów > Parametryzacja funkcji interaktywnych w obiektach pasywnych

 

Właściwości

 

Zobacz: Elementy_wizualizacji > Standardowe właściwości obiektów
 

Właściwości podstawowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Skalowanie

Logiczna

Określa, czy obrazek będzie dopasowywany do zmian rozmiaru obiektu. Dotyczy to także przeskalowania obiektu w wyniku zmiany rozmiaru diagramu.

Wyłączenie skalowania powoduje, że obrazek wyświetlany jest zawsze w oryginalnym rozmiarze i może zostać obcięty z lewej lub dolnej strony.

Zachowanie proporcji

Logiczna

Określa, czy proces skalowania obrazka do rozmiaru obiektu zachowuje oryginalne proporcje obrazka.

Wyrównanie obrazu

Typ wyliczeniowy: Brak, Do góry, Do dołu, Do lewej, Do prawej

Określa w jaki sposób obrazek ma być umieszczony w ramach obszaru obiektu.

Właściwość ma znaczenie tylko wtedy, gdy nie jest włączony tryb skalowania obrazków bez zachowania proporcji. Brak wyrównania do krawędzi oznacza wyśrodkowanie obrazka.

 

Właściwości stanowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Nazwa obrazu

Nazwa obrazka

Nazwa wyświetlanego obrazka. Obrazek musi znajdować się w bibliotece obrazków aplikacji.

Kolor przekreślenia

Kolor

Zdefiniowanie koloru innego niż Transparent  powoduje narysowanie kreski przekreślającej obrazek.

Obrót

Typ wyliczeniowy: Brak, 90, 180, 270

Określa wartość obrotu obrazka.

W przypadku wyświetlenia obrazka w formacie SVG możliwe jest precyzyjne określenie kąta obrotu we właściwości Obrót SVG.

Odbicie lustrzane

Typ wyliczeniowy: Brak, X, Y, XY

Określa, czy obrazek będzie przekształcony poprzez odbicie lustrzane względem wybranej osi.

Obrót SVG

Liczba

Określa obrót obrazka w prawo o kąt podany w stopniach. Właściwość ma zastosowanie tylko dla obrazków w formacie SVG.

Barwa

Liczba <-1,1>

Określa stopień modyfikacji barwy obrazka. Wartość 0 oznacza obrazek w wersji oryginalnej.

Nasycenie

Liczba <-1,1>

Określa stopień modyfikacji nasycenia kolorów obrazka. Wartość 0 oznacza obrazek w wersji oryginalnej.

Jasność

Liczba <-1,1>

Określa stopień modyfikacji jasności obrazka. Wartość 0 oznacza obrazek w wersji oryginalnej.

 

 

Elementy SVG

 Grupa pozwala wskazać wewnętrzne elementy składowe obrazów SVG w celu manipulowania ich cechami.

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Identyfikator elementu obrazu

Nazwa elementu

Nazwa wewnętrznego elementu składowego obrazów SVG. Może to być pojedynczy element lub grupa elementów lub warstwa.

Nazwane elementy SVG w programie graficznym do tworzenia plików SVG:

Elementy SVG dodane do Konstruktora Asix.Evo:

Element widoczny

Logiczna

Pozwala ukryć element.

Kolor

Kolor

Pozwala zmienić kolor wypełnienia elementu.

 

Kolor otoczki

Kolor

Pozwala zmienić kolor otoczki elementu.

Tekst

Tekst

Pozwala zmienić tekst elementu tekstowego.

 

 

 

Zdarzenia

 

Zobacz: Elementy_wizualizacji > Standardowe zdarzenia obiektów