Obiekt Wykres Danych

 

Funkcje obiektu

 

Obiekt Wykres Danych jest obiektem umożliwiającym rysowanie dowolnych przebiegów i wykresów z danych dostarczanych przez skrypty za pomocą mechanizmu danych aplikacyjnych (AppData) lub za pomocą specjalnych funkcji (np. ToTable(..)). Obiekt nadaje się między innymi do tworzenia profesjonalnych wykresów OEE, zużycia energii, czasów pracy maszyn (Gantt) itp.

 

Rys. Przykłady obiektu Wykres Danych.

 

Na jednym wykresie możliwe jest rysowanie wielu przebiegów (serii). Każdej z serii można osobno określić dane, styl wykresu (punktowy, liniowy, liniowy gładki, liniowy schodkowy, słupkowy pionowy, słupkowy poziomy, obszarowy, obszarowy schodkowy, kołowy, pierścieniowy, Gantt’a), kolor, grubość linii, styl znaczników itp.

Kolejnym elementem wyświetlanym na wykresie są tzw. limity. Mogą być pokazywane w postaci linii lub pasma. Limity pokazywane są w postaci linii (pasm) poziomych i nie zależą od przebiegu serii.

W trybie operatorskim obiekt może być też obsługiwany przy pomocy myszki zależnie od wybranego trybu powiększania i przesuwania.

 

Operacja

Znaczenie

Zaznaczenie obszaru wykresu ruchem od lewej do prawej strony

Powiększenie wskazanego obszaru wykresu (zależnie od wybranego trybu przesuwania w osi X, Y lub obu).

Zaznaczenie obszaru wykresu ruchem od prawej do lewej strony

Reset wykresu do ustawień początkowych.

Przeciągnięcie osi X lub Y

Przesuniecie zakresu wartości osi X lub Y w żądanym kierunku (zależnie od wybranego trybu przesuwania w osi X, Y lub obu).

Przesuwanie z wciśniętym prawym klawiszem myszy

Dowolne przesuniecie obszaru wykresu (zależnie od wybranego trybu przesuwania w osi X, Y lub obu).

 

 

Właściwości

 

Zobacz: Elementy wizualizacji > Standardowe właściwości obiektów

 

Właściwości podstawowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Źródło danych

DataTable

Pozwala ustanowić ogólne źródło danych dla serii w postaci typu wartości DataTable dostarczonego za pomocą funkcji AppData(..) lub jako wartość zmiennej. Dana aplikacyjna (AppData) lub zmienna może być ustawiana za pomocą skryptu jako wartość typu DataTable, zawierająca zdefiniowane kolumny i wiersze. Każda seria wykresu może się odwołać do odpowiedniej kolumny (wartości X, Y, V etykiety, kolory).

Parametry połączenia

Tekst

Określa parametry połączenia z serwerem SQL i nazwę bazy danych (connection string). Poprawną wartość właściwości najłatwiej wprowadzić przy pomocy edytora właściwości.

Nazwa tabeli

Tekst

Nazwa tabeli, z której będą pochodzić pokazywane dane. Można też podać nazwę widoku.

Wyrażenie filtrujące

Tekst

Wyrażenie filtrujące, które pozwala na ograniczenie zakresu wyświetlanych danych. Jest podawane w składni języka SQL (klauzula where).

Wyrażenie sortujące

Tekst

Wyrażenie określające początkowe uporządkowanie rekordów. Jest podawane w składni języka SQL (klauzula order by).

Limit wierszy

Liczba

Określa maksymalną liczbę wierszy pobieranych z bazy odpowiadających punktom wykresu. Wartość 0 oznacza, że liczba wierszy nie jest limitowana i wynika wyłącznie z liczby rekordów zapisanych w tabeli i podanego wyrażenia filtrującego.

Dziedzina czasu

Logiczna

Określa, czy oś pozioma X wykresu pokazuje wartości w postaci czasu lub liczbowe.

Okres aktualizacji danych

Liczba milisekund

Określa, jak często wykres będzie się  aktualizował po zmianach w źródle danych.

Wyzwolenie przeładowania

Logiczna

Właściwość pozwala na implementację mechanizmu automatycznego odświeżania zawartości wykresu. Zmiana wartości z false na true powoduje ponowny odczyt danych z serwera SQL.

Tytuł wykresu

Tekst

Określa treść tytułu wykresu.

Styl legendy

Typ wyliczeniowy: Brak, Do góry, Do dołu, Do lewej, Do prawej

Określa widoczność i lokalizację legendy.

Wybór serii w legendzie

Logiczna

Określa, czy w legendzie zezwalamy operatorowi na sterowanie widocznością serii.

Pokazuj oś poziomą

Logiczna

Określa, czy wyświetlać podziałkę osi poziomej X.

Pokazuj osie pionowe

Logiczna

Określa, czy wyświetlać podziałkę osi pionowych (lewej i prawej) Y.

Górna oś min

Liczba lub czas

Określa początkową wartość minimalną na osi górnej poziomej.

Górna oś max

Liczba lub czas

Określa końcową wartość maksymalną na osi górnej poziomej.

Górna oś odwrócona

Logiczna

Pozwala odwrócić kierunek górnej osi.

Dolna oś min

Liczba lub czas

Określa początkową wartość minimalną na osi dolnej poziomej.

Dolna oś max

Liczba lub czas

Określa końcową wartość maksymalną na osi dolnej poziomej.

Dolna oś odwrócona

Logiczna

Pozwala odwrócić kierunek dolnej osi.

Lewa oś min

Liczba

Określa początkową wartość minimalną na osi lewej pionowej.

Lewa oś max

Liczba

Określa końcową wartość maksymalną na osi lewej pionowej.

Lewa oś odwrócona

Logiczna

Pozwala odwrócić kierunek lewej osi.

Prawa oś min

Liczba

Określa początkową wartość minimalną na osi prawej pionowej.

Prawa oś max

Liczba

Określa końcową wartość maksymalną na osi prawej pionowej.

Prawa oś odwrócona

Logiczna

Pozwala odwrócić kierunek prawej osi.

Opisy górnej osi

Logiczna

Określa, czy mają być wyświetlane opisy górnej osi poziomej.

Opisy dolnej osi

Logiczna

Określa, czy mają być wyświetlane opisy dolnej osi poziomej.

Opisy lewej osi

Logiczna

Określa, czy mają być wyświetlane opisy lewej osi pionowej.

Opisy prawej osi

Logiczna

Określa, czy mają być wyświetlane opisy prawej osi pionowej.

Skok górnej osi

Liczba lub czas

Określa odstępy pomiędzy głównymi podziałkami górnej osi.

Skok dolnej osi

Liczba lub czas

Określa odstępy pomiędzy głównymi podziałkami dolnej osi.

Skok lewej osi

Liczba

Określa odstępy pomiędzy głównymi podziałkami lewej osi.

Skok prawej osi

Liczba

Określa odstępy pomiędzy głównymi podziałkami prawej osi.

Podpodziałki górnej osi

Liczba

Określa liczbę podpodziałek pomiędzy głównymi podziałkami osi górnej.

Podpodziałki dolnej osi

Liczba

Określa liczbę podpodziałek pomiędzy głównymi podziałkami osi dolnej.

Podpodziałki lewej osi

Liczba

Określa liczbę podpodziałek pomiędzy głównymi podziałkami osi lewej.

Podpodziałki prawej osi

Liczba

Określa liczbę podpodziałek pomiędzy głównymi podziałkami osi prawej.

Obrót etykiet górnej osi

Liczba

Określa kąt w stopniach, pod jakim wyświetlane są etykiety osi górnej.

Obrót etykiet dolnej osi

Liczba

Określa kąt w stopniach, pod jakim wyświetlane są etykiety osi dolnej.

Obrót etykiet lewej osi

Liczba

Określa kąt w stopniach, pod jakim wyświetlane są etykiety osi lewej.

Obrót etykiet prawej osi

Liczba

Określa kąt w stopniach, pod jakim wyświetlane są etykiety osi prawej.

Format lewej osi

Tekst

Określa sugerowany sposób formatowania opisów podziałek na osi lewej. Przykłady:

f3 – liczby z trzema miejscami po przecinku np.: 45,483

p0 – procentowo np.: 89%

0 mA – z dowolną jednostką np.: 100 mA

Format prawej osi

Tekst

Określa sugerowany sposób formatowania opisów podziałek na osi prawej. Przykłady:

f3 – liczby z trzema miejscami po przecinku np.: 45,483

p0 – procentowo np.: 89%

0 mA – z dowolną jednostką np.: 100 mA

Format czasu

Tekst

Określa sugerowany sposób formatowania opisów podziałek na osi dolnej czasu. Na przykład, format HH:mm:ss tworzy znaczniki w postaci 13:30:45.

Stos procentowy

Logiczna

Określa, czy wartości serii połączonych w stos mają zostać przeskalowane na wartości procentowe.

Tryb powiekszania

Typ wyliczeniowy: Brak, W poziomie, W pionie, Oba kierunki

Określa, czy operator może zmieniać skalę wykresu w określonych kierunkach.

Tryb przesuwania

Typ wyliczeniowy: Brak, W poziomie, W pionie, Oba kierunki

Określa, czy operator może przesuwać wykres w określonych kierunkach.

Czcionka

Krój czcionki

Czcionka używana przez wykres.

Styl czcionki

Typ wyliczeniowy: Zwykły, Pogrubienie, Kursywa, Podkreślenie, Przekreślenie

Styl czcionki używanej przez wykres.

Rozmiar czcionki tytułu

Liczba

Rozmiar czcionki używanej do wyświetlania tytułu. Można stosować stałą wielkość, np. 12 lub wielkość procentową w stosunku do wysokości obiektu np. 5%.

Rozmiar czcionki osi

Liczba

Rozmiar czcionki używanej do wyświetlania etykiet osi. Można stosować stałą wielkość, np. 12 lub wielkość procentową w stosunku do wysokości obiektu np. 5%.

Rozmiar czcionki legendy

Liczba

Rozmiar czcionki używanej do wyświetlania opisów w legendzie. Można stosować stałą wielkość, np. 12 lub wielkość procentową w stosunku do wysokości obiektu np. 5%.

Lewy margines

Liczba

Rozmiar marginesu lewego pomiędzy krawędzią obiektu a obszarem wykresu.

Prawy margines

Liczba

Rozmiar marginesu prawego pomiędzy krawędzią obiektu a obszarem wykresu.

Górny margines

Liczba

Rozmiar marginesu górnego pomiędzy krawędzią obiektu a obszarem wykresu.

Dolny margines

Liczba

Rozmiar marginesu dolnego pomiędzy krawędzią obiektu a obszarem wykresu.

 

 

 

 

 

 

 

 Właściwości limitów

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Styl limitu

Typ wyliczeniowy: Linia, Pasmo

Określa sposób wyświetlenia limitu: w postaci linii lub pasma.

Wartość (początkowa)

Liczba

W przypadku pasma określa pierwszą wartość graniczną, w przypadku linii położenie linii limitu.

Wartość końcowa / grubość

Liczba

W przypadku pasma określa drugą wartość graniczną, a w przypadku linii jej szerokość.

Kolor limitu

Kolor

Określa kolor używany do wyświetlenia limitu.

Na wierzchu

Logiczna

Określa, czy limit wyświetlany jest nad krzywymi serii i innymi elementami wykresu.

Wyliczeniowy: Górna, Dolna, Lewa, Prawa

Określa, z którą osią jest skojarzony limit.

 

Właściwości serii

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Wartości X

Nazwa kolumny, tablica lub kolekcja wartości

Wartości współrzędnych osi poziomej serii lub początki odcinków serii Gantt’a. Jeżeli obiekt korzysta z ogólnego źródła danych (Właściwości podstawowe - > Źródło danych), to wystarczy nazwa kolumny tabeli. W innych przypadkach można się posługiwać funkcją ToTable(..) (np. =ToTable(Variable(V1), Variable(V2), Variable(V3)) do zdefiniowania punktów przebiegu albo korzystać z funkcji AppData(..) lub wartości zmiennej tablicowej do pozyskania tablicy punktów przebiegu.

Wartości Y

Nazwa kolumny, tablica lub kolekcja wartości

Wartości współrzędnych osi pionowej serii. Jeżeli obiekt korzysta z ogólnego źródła danych (Właściwości podstawowe - > Źródło danych), to wystarczy nazwa kolumny tabeli. W innych przypadkach można się posługiwać funkcją ToTable(..) (np. =ToTable(Variable(V1), Variable(V2), Variable(V3)) do zdefiniowania punktów przebiegu albo korzystać z funkcji AppData(..) lub wartości zmiennej tablicowej do pozyskania tablicy punktów przebiegu.

Wartości V

Nazwa kolumny, tablica lub kolekcja wartości

Końce odcinków serii Gantt’a. Jeżeli obiekt korzysta z ogólnego źródła danych (Właściwości podstawowe - > Źródło danych), to wystarczy nazwa kolumny tabeli. W innych przypadkach można się posługiwać funkcją ToTable(..) (np. =ToTable(Variable(V1), Variable(V2), Variable(V3)) do zdefiniowania punktów przebiegu albo korzystać z funkcji AppData(..) lub wartości zmiennej tablicowej do pozyskania tablicy punktów przebiegu.

Etykiety

Nazwa kolumny, tablica lub kolekcja tekstów

Teksty etykiet punktów serii. Jeżeli obiekt korzysta z ogólnego źródła danych (Właściwości podstawowe - > Źródło danych), to wystarczy nazwa kolumny tabeli zawierająca teksty. W innych przypadkach można się posługiwać funkcją ToTable(..) (np. =ToTable("Maszyna 1", "Maszyna 2", "Maszyna 3") do zdefiniowania tablicy etykiet albo korzystać z funkcji AppData(..) lub wartości zmiennej tablicowej do pozyskania tablicy tekstów.

Kolory

Nazwa kolumny, tablica lub kolekcja kolorów

Kolory punktów, odcinków lub obszarów serii. Jeżeli obiekt korzysta z ogólnego źródła danych (Właściwości podstawowe - > Źródło danych), to wystarczy nazwa kolumny tabeli zawierająca kolory. W innych przypadkach można się posługiwać funkcją ToTable(..) (np. =ToTable(Red, Green,Blue) do zdefiniowania tablicy etykiet albo korzystać z funkcji AppData(..) lub wartości zmiennej tablicowej do pozyskania tablicy kolorów.

Widoczny

Logiczna

Pozwala sterować widocznością serii.

Sortuj punkty według X

Logiczna

Pozwala zrezygnować z domyślnego sortowania punktów względem osi X np. w celu wyświetlania wykresów XY.

Opis

Tekst

Nazwa lub opis serii, np. wyświetlana w legendzie.

Styl serii danych

Typ wyliczeniowy: punktowy, liniowy, liniowy gładki, liniowy schodkowy, słupkowy pionowy, słupkowy poziomy, obszarowy, obszarowy schodkowy, kołowy, pierścieniowy, Gantt’a

Określa sposób wyświetlania punktów serii.

Styl znaczników danych

Typ wyliczeniowy: Brak, Wartości X, Wartosci Y, Etykieta

Określa, czy przy każdym zarejestrowanym punkcie przebiegu należy wyświetlać znaczniki z informacją o punkcie.

Punkty linii

Typ wyliczeniowy: Brak, Mały punkt, Punkt, Mały prostokąt, Prostokąt, Małe koło, Koło, Mały diament, Diament, Mała kula, Kula

Określa, czy należy (i w jakiej formie) wyświetlać, przy każdym zarejestrowanym punkcie przebiegu, symbol punktu.

 

Numer stosu

Liczba

Dla serii typu liniowego, obszarowego lub słupkowego pozwala zgrupować serie w stosy poprzez przypisanie im jednakowego numeru stosu

Pierwszy kolor

Kolor

Określa główny kolor punktów, krzywej lub słupków.

Drugi kolor

Kolor

Określa dodatkowy kolor (np. obramowanie słupków).

Szerokość linii

Liczba

Określa szerokość rysowanej krzywej (lub obramowania słupka).

Rozmiar/wyróżnienie

Liczba

Pozwalającą sterować szerokością słupków lub wyróżnieniem największego wycinka koła lub rozmiarem otworu w pierścieniu.

Baza obszaru/słupka lub kąt początkowy

Liczba

Dla wykresów w stylu obszarowym lub słupkowym określa poziom, względem którego zakreślane są obszary wartości lub rysowane słupki. Dla wykresów kołowych lub pierścieniowych określa kąt początkowy w stopniach.

Rozpiętość kątowa koła pierścienia

Liczba

Rozpiętość kąta (w stopniach) wykresów kołowych lub pierścieniowych.

Prawa oś

Logiczna

Określa, czy seria jest przyczepiona do prawej lub lewej osi pionowej.

Górna oś

Logiczna

Pozwala przypiąć serię do górnej osi zamiast dolnej.

Prawa oś

Logiczna

Pozwala przypiąć serię do prawej osi zamiast lewej.

Akcja kliknięcia serii

Akcja operatorska

Pozwala zdefiniować akcję operatorską, która zostanie wykonana, gdy operator kliknie w daną serię. Może służyć np. do wyświetlenia okienka ze szczegółami lub do drążenia danych. W akcji można odwołać się za pomocą funkcji EventContext do danych szczegółowych zwiazanaych z kliknięciem: SeriesIndex, PointIndex, PointX, PointY, PointLabel, MinX, MaxX, MinY, MaxY

 

 

Właściwości stanowe 

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Widoczny

Logiczna

Pozwala sterować widocznością limitu.

Kolor tła      

Kolor

Określa kolor tła wykresu.

Kolor kanwy

Kolor

Określa kolor tła obszaru roboczego.

Kolor tytułu

Kolor

Określa kolor linii tytułu wykresu.

Kolor czcionki legendy

Kolor

Określa kolor czcionki używanej do wyświetlenia legendy wykresu.

Kolor tła legendy

Kolor

Określa kolor tła obszaru legendy wykresu.

Kolor górnej osi

Kolor

Kolor górnej osi.

Kolor dolnej osi

Kolor

Kolor dolnej osi.

Kolor lewej osi

Kolor

Kolor lewej osi.

Kolor prawej osi

Kolor

Kolor prawej osi.

Kolor etykiet górnej osi

Kolor

Kolor etykiet górnej osi.

Kolor etykiet dolnej osi

Kolor

Kolor etykiet dolnej osi.

Kolor etykiet lewej osi

Kolor

Kolor etykiet lewej osi.

Kolor etykiet prawej osi

Kolor

Kolor etykiet prawej osi.

Kolor siatki górnej osi

Kolor

Kolor siatki górnej osi.

Kolor siatki dolnej osi

Kolor

Kolor siatki dolnej osi.

Kolor siatki lewej osi

Kolor

Kolor siatki lewej osi.

Kolor siatki prawej osi

Kolor

Kolor siatki prawej osi.

Kolor podpodziałek górnej osi

Kolor

Kolor podpodziałek górnej osi.

Kolor podpodziałek dolnej osi

Kolor

Kolor podpodziałek dolnej osi.

Kolor podpodziałek lewej osi

Kolor

Kolor podpodziałek lewej osi.

Kolor podpodziałek prawej osi

Kolor

Kolor podpodziałek prawej osi.

 

Zdarzenia

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Zmiana widoku

Akcja operatorska

Pozwala zdefiniować akcje operatorską, wywoływaną po każdej zmianie skali wykresu lub każdym przesunieciu jego obszaru. W akcji można odwołać się za pomocą funkcji EventContext do danych szczegółowych zawiązanych ze zdarzeniem: MinX, MaxX, MinY, MaxY

 

Przykłady parametryzacji:

 

       Wykres ad-hoc z wartości bieżących – wykorzystanie funkcji ToTable(..) do tworzenia tablic wartości:

 

 

       Wykres z tabeli danych (kolumny X,Y,V,L,C) tworzonej przez skrypt i zapisywanej w AppData – wykorzystanie funkcji AppData(..) do odczytu tej tabeli:

 

  

 

       Wyświetlenie stacyjki ze szczegółowymi danymi po kliknięciu w słupek serii – wykorzystanie funkcji EventContext(..) do pobrania informacji o współrzędnej X klikniętego słupka:

 

 

Akcje

 

Dla obiektu Wykres Danych w funkcji ObjectAction(..) dostępne są operacje:

$Reload – Przeładowuje serie danych