Obiekt Tabela alarmów SQL

 

Funkcje obiektu

 

Obiekt Tabela alarmów SQL jest obiektem umożliwiającym wyświetlanie i zaawansowane filtrowanie alarmów historycznych zarejestrowanych w bazie MS SQL. Tabela pokazuje alarmy z wybranej domeny alarmowej. Aby alarmy zdarzenia były dostępne, to w domenie alarmów musi być zdefiniowana co najmniej jedna baza SQL do której są zapisywane zdarzenia historyczne alarmów. Zestaw danych pokazywanych w tabeli jest swobodnie definiowany. Możliwe jest użycie zintegrowanego paska narzędziowego - zestaw dostępnych funkcji jest parametryzowany.

 

Rys. Przykłady obiektu Tabela alarmów SQL.

 

Obiekt Tabela alarmów historycznych jest obiektem typu kontrolkowego.

 

Właściwości

 

Zobacz: Elementy wizualizacji > Standardowe właściwości obiektów

 

Właściwości podstawowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Domena

Nazwa domeny

Określa nazwę domeny alarmowej, której alarmy są pokazywane w tabeli.

Uporządkowanie alarmów

Typ wyliczeniowy: Sekwencja zdarzeń, Sekwencja detekcji zdarzeń, Czas alarmu, Czas detekcji alarmu

Określa sposób uporządkowania alarmów w tabeli. W trybie sekwencji zdarzeń i sekwencji detekcji zdarzeń wiersze zawierają pełną informacje o wystąpieniu danego alarmu (początek, koniec, potwierdzenie). W trybie czasu alarmu i czasu detekcji alarmu każdy wiersz oznacza osobne zdarzenie alarmu.

Odwróć kolejność alarmów

Logiczna

Określa porządek wyświetlania alarmów. Wartość Tak oznacza, że najnowszy alarm jest wyświetlany w pierwszej (górnej) linii tabeli.

Horyzont czasu

Typ wyliczeniowy: od 5 minut do 1 roku

Określa długość odcinka czasu za jaki wyświetlane są zdarzenia alarmów

Czas

Data i czas

Określa czas początkowy odcinka czasu za jaki wyświetlane są zdarzenia alarmów

Filtr priorytetu alarmu

Typ wyliczeniowy wielokrotny: Komunikat, Ostrzeżenie, Alarm, Pilny, Krytyczny, Systemowy

Określa początkowy stan priorytetów pokazywanych alarmów. Operator może zmienić ustawienie poprzez przycisk selekcji priorytetu paska narzędziowego.

Kryteria

Typ wyliczeniowy: Zwykły, Powiadomienie, Początki, Końce, Potwierdzone, Niepotwierdzone

Określa dodatkowe kryteria filtrowaniazdarzeń alarmów

Grupa

Tekst

Określa początkowy filtr selekcji grupy pokazywanych  alarmów. Użytkownik może zmienić w trakcie pracy ten filtr przy pomocy górnego paska narzędziowego. Definicja właściwości ma postać tekstu złożonego z par <identyfikator_atrybutu_grupującego>=<wartość_atrybutu> rozdzielonych znakami średnika. 

Przykład:

Strefa="B1";Strefa="B2”;Typ="Elektryczna"; 

Pokazywane będą alarmy, których atrybut Strefa  jest równy B1 lub B2 i atrybut Typ jest równy Elektryczna.

Okres automatycznej aktualizacji [s]

Liczba

Jeżeli wartość jest większa niż 0, to oznacza co ile sekund tabela będzie automatycznie odświeżała swoją zawartość.

Rozmiar czcionki nagłówków

Liczba

Określa rozmiar czcionki używanej do wyświetlenia nagłówków kolumn.

Rozmiar czcionki wierszy

Liczba

Określa rozmiar czcionki używanej do wyświetlania informacji w wierszach alarmów.

Liczba widocznych wierszy

Liczba

Jeżeli właściwość jest równa 0, to liczba wyświetlanych wierszy wynika z rozmiaru czcionki i wielkości obiektu. Zmienia się, jeżeli rozmiar obiektu zmienia się w wyniku przeskalowania diagramu. Jeżeli właściwość jest większa od 0, to zawsze wyświetlana jest ta sama podana liczba wierszy - rozmiar czcionki jest automatycznie modyfikowany przy zmianie rozmiaru obiektu.

Wyrażenie filtrujące

Tekst

Określa początkowy filtr selekcji alarmów. Użytkownik może zmienić w trakcie pracy ten filtr przy pomocy okienka Selekcja alarmów historycznych. Filtr ma postać wyrażenia SQL służącego od odpytania bazy alarmów - najłatwiejszą metodą ustawienia tej właściwości jest skorzystanie z okienka edytora właściwości. 

Przykład:

(Priority = 1 OR Priority = 0 ) 

Filtr wybiera tylko alarmy pilne i krytyczne. 

W przypadku użycia filtrów czasowych, w treści wyrażenia można używać składników dynamicznych postaci

'$Time(czas_opc)’.  Pozwala to uzyskać początkowy warunek filtrujący, zależny od czasu otwarcia diagramu. Przykład: 

StartTime >= '$Time(NOW-2H)' 

Filtr wybiera alarmy, które rozpoczęły się w ciągu dwóch ostatnich godzin.

Wysokość paska narzędziowego

Liczba

Określa wysokość paska narzędziowego w pikselach. Od wysokości paska zależy wielkość ikon przycisków.

Pokazuj nagłówki kolumn

Logiczna

Określa, czy należy pokazywać linię nagłówków kolumn.

Odwróć kolejność alarmów

Logiczna

Określa porządek wyświetlania alarmów. Wartość Tak oznacza, że najnowszy alarm jest wyświetlany w pierwszej (górnej) linii tabeli.

pokazuj wskaźnik wierszy

Logiczna

Powoduje wyświetlenie dodatkowej kolumny służącej do sygnalizacji wybranych wierszy.

Format czasu

 

Tekst

 

Określa format wyświetlania kolumn czasu alarmów. Domyślny format yyyy'-'MM'-'dd' 'HH':'mm':'ss'.'fff powoduje wyświetlanie czasów w postaci 2011-06-17 11:10:09.345.Można dowolnie skonstruować własny format, używając wybranych oznaczeń pól z domyślnego formatu. Separatory pól mogą być dowolne, ale muszą być umieszczone pomiędzy znakami apostrofów.

Pasek filtrów widoczny

Logiczna

Określa, czy widoczny jest górny pasek umożliwiający filtrowanie zdarzeń.

Wysokość paska narzędziowego

Liczba

Określa wysokość w pikselach dolnego paska narzędziowego (0 – brak paska).

 


 

Właściwości kolumny

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Typ kolumny

Typ wyliczeniowy: Identyfikator, Priorytet, Kategoria, Status, Opis, Czas zdarzenia, Czas początku, Opis początku, Czas końca, Opis końca, Czas detekcji początku, Czas detekcji końca, Potwierdzony, Czas potwierdzenia, Potwierdzony przez, Potwierdzony na, Filtrowany, Notatka potwierdzenia

Określa rodzaj informacji pokazywanej w kolumnie. Informacje dotyczące alarmu pochodzą z logu alarmów historycznych lub z bazy definicji alarmów. Tabela alarmów nie musi zawierać kolumn pokazujących wszystkie rodzaje informacji. Użytkownik może użyć okienka Szczegóły alarmu w celu uzyskania dostępu do wszystkich informacji związanych z alarmem. Dostępne są poniższe typy kolumn:

·         Identyfikator - identyfikator alarmu;

·         Priorytet - priorytet alarmu (krytyczny, komunikat itd.) w postaci ikonki;

·         Kategoria - informacje określające, czy alarmy jest zwykły czy typu powiadomienie;

·         Status - status zdarzenia w postaci ikonki (rozpoczęty, rozpoczęty i potwierdzony, zakończony, zakończony i potwierdzony);

·         Opis - opis tekstowy alarmu, w zależności od tego, czy pokazywane zdarzenie dotyczy początku czy końca alarmów, wyświetlany jest odpowiednio opis początku lub  końca;

·         Czas zdarzenia - wyświetla jeden z zarejestrowanych czasów alarmów w zależności od typu zdarzenia. Dla alarmu rozpoczętego i niepotwierdzonego pokazuje czas początku alarmu, dla alarmów rozpoczętych i potwierdzonych pokazuje czas potwierdzenia, dla zakończonych i niepotwierdzonych - czas końca alarmu, a dla zakończonych i potwierdzonych - późniejszy z czasów końca lub potwierdzenia;

·         Czas początku - zarejestrowany czas początku alarmu;

·         Opis początku - opis tekstowy początku alarmu tworzony na podstawie definicji alarmu z uwzględnieniem parametrów zgłoszenia;

·         Czas końca - zarejestrowany czas zakończenia alarmu;

·         Opis końca - opis tekstowy końca alarmu tworzony na podstawie definicji alarmu z uwzględnieniem parametrów zgłoszenia;

·         Czas detekcji początku - zarejestrowany czas wykrycia początku alarmu;

·         Czas detekcji końca - zarejestrowany czas wykrycia zakończenia alarmu;

·         Potwierdzony - informacja określająca, czy alarm został potwierdzony przez operatora;

·         Czas potwierdzenie - zarejestrowany czas potwierdzenia alarmu;

·         Potwierdzony przez - identyfikator użytkownika, który potwierdził alarm;

·         Potwierdzony na - nazwa stanowiska, na którym alarm został potwierdzony;

·         Filtrowana - informacja określająca, czy w momencie zgłoszenia alarmu podlegał on mechanizmowi filtrów wykrywania alarmów.

·         Notatka potwierdzenia - notatka wprowadzona przez operatora w momencie potwierdzenia alarmu

Szerokość kolumny [%]

Procent

Określa procentową szerokość kolumny. Wartość 0 oznacza, że szerokość kolumny ma być dobrana automatycznie. Jeżeli tylko jedna kolumna będzie miała szerokość 0, to zajmie ona całe pozostałe miejsce po uwzględnieniu szerokości pozostałych kolumn.

Nagłówek kolumny

Tekst

Określa tekst nagłówka kolumny, jeżeli ma być inny od opisu domyślnego.

 

Właściwości stanowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Kolor tła

Kolor

Określa kolor tła tabeli - używany, gdy ilość alarmów jest mniejsza niż ilość wierszy w tabeli.

Kolor siatki

Kolor

Określa kolor siatki rozdzielającej pola i wiersze tabeli.

Kolor czcionki nagłówków

Kolor

Określa kolor tekstów opisujących nagłówki.

Kolor tła nagłówków

Kolor

Określa kolor tła linii nagłówków kolumn.

Kolor alarmu systemowego

Kolor

Określa kolor tekstów dla wierszy alarmów typu systemowego.

Kolor tła alarmu systemowego

Kolor

Określa kolor tła dla wierszy alarmów typu systemowego. Wybranie koloru Transparent oznacza, że kolor tła określany jest na podstawie właściwości Kolor tła alarmów i Naprzemienny kolor tła alarmów.

Kolor komunikatu

Kolor

Określa kolor tekstów dla wierszy alarmów typu komunikat.

Kolor tła komunikatu

Kolor

Określa kolor tła dla wierszy alarmów typu komunikat. Wybranie koloru Transparent oznacza, że kolor tła określany jest na podstawie właściwości Kolor tła alarmów i Naprzemienny kolor tła alarmów.

Kolor ostrzeżenia

Kolor

Określa kolor tekstów dla wierszy alarmów typu ostrzeżenie.

Kolor tła ostrzeżenia

Kolor

Określa kolor tła dla wierszy alarmów typu ostrzeżenie. Wybranie koloru Transparent oznacza, że kolor tła określany jest na podstawie właściwości Kolor tła alarmów i Naprzemienny kolor tła alarmów.

Kolor alarmu

Kolor

Określa kolor tekstów dla wierszy alarmów typu alarm zwykły.

Kolor tła alarmu

Kolor

Określa kolor tła dla wierszy alarmów typu alarm zwykły. Wybranie koloru Transparent oznacza, że kolor tła określany jest na podstawie właściwości Kolor tła alarmów i Naprzemienny kolor tła alarmów.

Kolor alarmu pilnego

Kolor

Określa kolor tekstów dla wierszy alarmów typu alarm pilny.

Kolor tła alarmu pilnego

Kolor

Określa kolor tła dla wierszy alarmów typu alarm pilny. Wybranie koloru Transparent oznacza, że kolor tła określany jest na podstawie właściwości Kolor tła alarmów i Naprzemienny kolor tła alarmów.

Kolor alarmu krytycznego

Kolor

Określa kolor tekstów dla wierszy alarmów typu alarm krytyczny.

Kolor tła alarmu krytycznego

Kolor

Określa kolor tła dla wierszy alarmów typu alarm krytyczny. Wybranie koloru Transparent oznacza, że kolor tła określany jest na podstawie właściwości Kolor tła alarmów i Naprzemienny kolor tła alarmów.

Kolor tła alarmów

Kolor

Określa kolor tła dla wierszy nieparzystych.

Naprzemienny kolor tła alarmów

Kolor

Określa kolor tła dla wierszy parzystych. Ustawienie innej wartości niż dla właściwości Kolor tła alarmów pozwala na uzyskanie efektu naprzemiennego wyświetlania alarmów w różnych kolorach.

Kolor alarmu potwierdzonego

Typ wyliczeniowy: Brak, Potwierdzenie alarmu, Wykonanie akcji alarmu, Wyświetlenie szczegółów alarmu

Określa kolor tekstów dla wierszy alarmów potwierdzonych.

Kolor tła alarmu potwierdzonego

Tekst

Określa kolor tła dla wierszy alarmów potwierdzonych. Wybranie koloru Transparent oznacza, że kolor tła określany jest na podstawie właściwości Kolor tła alarmów i Naprzemienny kolor tła alarmów.

Kolor czcionki wybranego alarmu

Kolor

Określa kolor tekstów dla aktualnie wybranego wiersza. Oznaczenie aktywnego wiersza można wyłączyć poprzez wybór koloru Transparent.

Kolor tła wybranego alarmu

Kolor

Określa kolor tła dla aktualnie wybranego wiersza. Oznaczenie aktywnego wiersza można wyłączyć poprzez wybór koloru Transparent.

Kolor tła wskaźnika wierszy

Kolor

Określa kolor tła dla komórek kolumny wskaźnika wierszy.

Kolor tła wskaźnika wybranego wiersza

Kolor

Określa kolor tła dla komórki wskaźnika aktualnie wybranego wiersza.

Kolor przycisków

Kolor

Określa kolor tła przycisków paska narzędziowego.

Ramka tabeli widoczna

Logiczna

Określa, czy wyświetlać linię obramowania tabeli.

Wyróżnienie ramek nagłówków

Logiczna

Pozwala wyłączyć wytłoczenie wokół nagłówków kolumn.