Obiekt Lista rozwijana

 

Funkcje obiektu

 

Obiekt Lista rozwijana służy do wizualizacji danych w postaci hierarchicznej listy rozwijanej. W podstawowym zastosowaniu używany jest do tworzenia nawigacji sterującej wyborem wyświetlanego diagramu.

 

Z każdym węzłem listy można być skojarzona akcja operatorska, która wykonywana jest w momencie kliknięcia w obszarze węzła.

Struktura listy może być określona bezpośrednio w definicji obiektu. Dostępny jest też tryb pobierania struktury listy z zewnętrznego pliku. W tym przypadku plik może być tworzony dynamicznie przez zewnętrzne oprogramowanie lub skrypt. W takim zastosowaniu obiekt może być użyty, na przykład, do prezentacji hierarchicznych informacji pobieranych z bazy danych, opisujących wykonane produkty.

 

Właściwości

 

Zobacz: Elementy_wizualizacji > Standardowe właściwości obiektów

 

Właściwości podstawowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Bezpośrednia struktura elementów

Tekst

Opis struktury listy rozwijanej w postaci tekstowej. Struktura opisana jest tekstem XML, który zawiera definicje właściwości wszystkich węzłów listy oraz ich wzajemną hierarchię. Struktura może być edytowana bezpośrednio, ale zalecanym trybem jest uruchomienie interakcyjnego edytora struktury, który można otworzyć przyciskiem znajdującym się w panelu edycji definicji właściwości.

Plik struktury elementów

Tekst

Nazwa pliku zawierającego opis struktury. Użycie tej właściwości stanowi alternatywę dla bezpośredniej definicji. Zawartość pliku ma identyczną postać jak opis we właściwości Bezpośrednia struktura elementów. Zawartość pliku może być edytowana przy pomocy niezależnych narzędzi, tworzona w sposób programowy lub zapisana w oknie edytora struktury.

Rozmiar czcionki

Liczba

Określa rozmiar czcionki używanej do wyświetlenia opisów węzłów.

Czcionka

Nazwa czcionki        

Systemowa nazwa czcionki używanej do wyświetlania opisów węzłów.

Styl czcionki

Typ wyliczeniowy wielokrotny: Zwykły, Pogrubienie, Kursywa, Podkreślenie,

Przekreślenie

Określa styl używanej czcionki. Można stosować wiele styli jednocześnie.

Liczba widocznych wierszy

 

Liczba

Jeżeli właściwość jest równa 0, to liczba wyświetlanych węzłów wierszy wynika z rozmiaru czcionki i wielkości obiektu. Zmienia się, gdy rozmiar obiektu ulega zmianie w wyniku przeskalowania diagramu. Jeżeli właściwość jest większa od 0, to zawsze wyświetlana jest ta sama podana liczba węzłów - rozmiar czcionki jest automatycznie modyfikowany przy zmianie rozmiaru obiektu.

Margines tekstu [%]

Liczba

Podawana w procentach wielkość marginesu pozostawionego wokół tekstu. Właściwość pozwala sterować odstępami pomiędzy opisami poszczególnych węzłów.

Pokazuj plus/minus

Logiczna

Określa czy ikonka plis/minus używana do rozwijania i zwijania węzłów ma być pokazywana.

Pokazuj ikony

Logiczna

Określa czy wyświetlać ikony skojarzone z węzłami listy

Pełne tło elementów

Logiczna

Określa sposób kolorowania tła opisów węzłów. Pełne tło oznacza wypełnienie całej linii wiersza. W przeciwnym wypadku tło jest wypełniane tylko na długości tekstu.

Akcja przy podwójnym kliknięciu

Logiczna

Określa rodzaj kliknięcia na opisie węzła, które wyzwala wykonanie skojarzonej z węzłem akcji.

Zwiń/rozwiń przy podwójnym kliknięciu

Logiczna

Określa czy rozwinięcie węzła wymaga pojedynczego czy podwójnego kliknięcia na opisie węzła. Nie ma znaczenia dla rozwijania poprzez ikonkę plus/minus, dla której zawsze stosowane jest pojedyncze kliknięcie.

Zachowaj selekcję

Logiczna

Określa, czy wykres ma pamiętać ostatnio zaznaczony węzeł.

 

Właściwości stanowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Kolor tła

Kolor

Określa kolor tła obszaru listy.

Kolor tekstu elementu

Kolor

Określa domyślny kolor tekstów opisujących węzły.

Kolor tła elementu

Kolor

Określa domyślny kolor tła tekstów opisujących węzły. Kolorowanie tła można wyłączyć poprzez wybór koloru Transparent.

Kolor tekstu wybranego elementu

Kolor

Określa kolor tekstu opisującego aktualnie wybrany węzeł.

Kolor tła wybranego elementu

Kolor

Określa kolor tła tekstu opisującego aktualnie wybrany węzeł. Kolorowanie tła można wyłączyć poprzez wybór koloru Transparent.

Kolor tekstu nieaktywnego elementu

Kolor

Określa kolor tekstów opisujących nieaktywne węzły.

Kolor tła nieaktywnego elementu

Kolor

Określa kolor tła tekstów opisujących nieaktywne węzły. Kolorowanie tła można wyłączyć poprzez wybór koloru Transparent.

Ikona elementów

Tekst                      

Określa domyślną ikonę skojarzoną z węzłami listy.

Obrazek tła elementów

Tekst                         

Określa domyślny obraz używany do wypełnienia tła węzłów.

 

Zdarzenia

 

Obiekt nie obsługuje standardowych zdarzeń. Wykonywane akcje operatorskie są definiowane w ramach właściwości poszczególnych węzłów listy.

 

Edytor struktury listy

 

Edytor struktury listy otwierany jest za pośrednictwem panelu edycyjnego właściwości Bezpośrednia struktura elementów.

 

 

 

Lewa strona okna wyświetla listę zdefiniowanych węzłów. Zintegrowany pasek narzędziowy pozwala na tworzenie węzłów i zmianę ich kolejności. Do zmiany hierarchii węzłów należy stosować technikę pociągania węzłów.  Po prawej stronie okna znajduje się panel służący do definiowania wartości właściwości wybranego na liście węzła.

 

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Zawsze rozwinięty

Logiczna

Określa czy węzeł jest zawsze rozwinięty.

Tekst

Tekst

Określa tekst wyświetlany w wierszu węzła.

Opis

Tekst

Określa dodatkowy opis węzła. Jest wyświetlany w dymku otwieranym po najechaniu kursorem w obszar węzła.

Aktywny

Logiczna

Określa czy węzeł jest aktywny.

Ikonka

Tekst

Określa ikonkę skojarzoną z węzłem.

Obraz tła

Tekst

Określa obraz używany do wypełnienia tła węzła.

Kolor tekstu

Kolor

Określa indywidualny kolor tekstu opisującego węzeł.

Kolor tła

Kolor

Określa indywidualny kolor tła tekstu opisującego węzeł.

Akcja

Tekst                         

Określa akcję operatorską wykonywaną po kliknięciu na węźle.