Obiekt Linia

 

Funkcje obiektu

 

Obiekt Linia pozwala na tworzenie pojedynczych odcinków linii lub dowolnych płaskich figur geometrycznych złożonych z sekwencji odcinków. Kształt obiektu jest definiowany serią koordynat poszczególnych wierzchołków linii. Można definiować kształt końcówek linii oraz stosować linie przerywane. Możliwe jest też tworzenie płynnie wygiętych odcinków w trybie krzywych Beziera.

Obiekt Linia nie posiada wbudowanych żadnych funkcji interaktywnych i sterujących. Można jednak taką funkcjonalność dodać poprzez użycie akcji operatorskich w obsłudze zdarzeń.

Zobacz: Techniki_budowy_diagramów > Parametryzacja funkcji interaktywnych w obiektach pasywnych

 

Właściwości

 

Zobacz: Elementy_wizualizacji > Standardowe właściwości obiektów

 


 

Właściwości podstawowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Wierzchołki

Lista współrzędnych

Lista par X,Y współrzędnych kolejnych wierzchołków linii. Współrzędne X i Y pozycji wierzchołka  wyrażone są w pikselach i liczone względem lewego górnego narożnika diagramu. Kolejne pary wierzchołków są rozdzielone znakiem średnika.

Grubość

Liczba

Określa grubość linii w pikselach.

Zaokrąglone złączenia

Logiczna

Określa, czy należy zaokrąglać połączenia pomiędzy poszczególnymi odcinkami linii.

Styl początku

Typ wyliczeniowy: Brak, Płaski, Okrągły, Trójkątny, Strzałka

Określa styl rysowania pierwszego wierzchołka linii.

Styl końca

Typ wyliczeniowy: Brak, Płaski, Okrągły, Trójkątny, Strzałka

Określa styl rysowania ostatniego wierzchołka linii.

Styl pasków

 

Typ wyliczeniowy: Brak, Kreska, Kropka, Kreska-Kropka, Kreska-Kropka-Kropka

Pozwala włączyć tryb rysowania linii przerywanych i określa sposób tworzenia przerw.

Typ linii

Typ wyliczeniowy: Łamana, Krzywa Beziera

Określa czy linia składa się z prostych odcinków czy z krzywych Beziera. W trybie Beziera każdy odcinek jest definiowany przez cztery wierzchołki. Pierwszy i czwarty określają punkty końcowe. Drugi i trzeci służą do kontroli krzywizny. Poniższy obrazek pokazuje linię o tych samych wierzchołkach, ale różnym typie.

 

Właściwości stanowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Kolor

Kolor

Określa kolor linii.

Kolor pasków

Kolor

Określa kolor przerw w trybie linii przerywanej. Kolor Transparent pozwala na tworzenie przerw przezroczystych.

Offset wypełnienia

Liczba                          

W trybie linii przerywanej pozwala na przesunięcie wzorca rysowania, co powoduje efekt animacji ruchu. Jednostką przesunięcia jest szerokość przerwy pomiędzy fragmentami linii.

Przykład:

=Variable(Counter)/10.0

Wyrażenie animuje ruch linii na bazie zmian zmiennej systemowej Counter. Dzielenie (ewentualnie mnożenie) wartości zmiennej służy do sterowania szybkością i płynnością animacji.

 

Zdarzenia

 

Zobacz: Elementy_wizualizacji > Standardowe zdarzenia obiektów