Obiekt Kształt

 

Funkcje obiektu

 

Obiekt Kształt umożliwia wyświetlenie czterech podstawowych figur: prostokąt, kwadrat, koło i elipsa. Dla każdej figury można określić kolor wnętrza, grubość i kolor obwódki, głębokość i kolor cienia, głębokość i kolor wypukłości (smugi), kierunek i kolor gradientu oraz dla prostokąta i kwadratu - promień zaokrąglenia narożników.

 

Rys. Przykłady obiektu Kształt.

 

 

Obiekt Kształt  nie posiada wbudowanych żadnych funkcji interaktywnych i sterujących. Można jednak taką funkcjonalność dodać poprzez użycie akcji operatorskich w obsłudze zdarzeń.

 

Zobacz: Techniki_budowy_diagramów > Parametryzacja funkcji interaktywnych w obiektach pasywnych

 

Właściwości

 

Zobacz:  Elementy_wizualizacji > Standardowe właściwości obiektów

 

Właściwości podstawowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Typ kształtu

Typ wyliczeniowy: Prostokąt, Kwadrat, Elipsa, Koło

Określa typ rysowanej figury.

Kierunek gradientu

Typ wyliczeniowy: Poziomo, Pionowo, Ukośnie w górę, Ukośnie w dół

Określa sposób gradientowego wypełnienia tła rysowanego kształtu. Właściwość ma znaczenie tylko wtedy, gdy ustawiony jest kolor gradientu we właściwości Kolor gradientu.

  

Głębokość cienia

Liczba

Wartość większa od 0 powoduje wyświetlenie cienia kształtu. Cień rysowany jest z przesunięciem w dół i w prawo o podaną ilość pikseli. Właściwość ma znaczenie tylko wtedy, gdy ustawiony jest kolor cienia we właściwości Kolor cienia.

Cień nie jest rysowany, jeżeli została ustawiona właściwość Głębokość wypukłości.

Głębokość wypukłości

Liczba

Wartość większa od 0 powoduje rysowanie kształtu z efektem wypukłości (rozmycia). Kolor wypukłości jest zmodyfikowanym kolorem podstawowym wypełnienia lub zmodyfikowanym kolorem otoczki (jeżeli otoczka jest rysowana). Wypukłość jest rozmyta - chyba że zostanie dodatkowo zastosowana otoczka.

 

Kierunek wytłoczenia

Typ wyliczeniowy:

Lewa góra, Prawa góra, Lewy dół, Prawy dół

Określa kierunek rysowania efektu wypukłości.

Szerokość otoczki

Liczba

Określa szerokość (w pikselach) otoczki rysowanej wzdłuż krawędzi kształtu. Właściwość ma znaczenie tylko wtedy, gdy ustawiony jest kolor otoczki we właściwości Kolor otoczki.

Promień zaokrąglenia

 

Liczba

 

W przypadku kształtów prostokąt i kwadrat właściwość określa wyrażony w pikselach promień zaokrąglenia narożników.

Kąt początkowy

Liczba

W przypadku kształtów koło i elipsa właściwość określa początek rysowania wycinka koła (elipsy). Ma znaczenie tylko wtedy, gdy właściwość Kąt rozwarcia ma wartość mniejszą od 360. Poniższe przykłady pokazują wycinki o kącie rozwarcia 145 stopni i kątach początkowych 0 i 90 stopni.

Kąt rozwarcia

Liczba

W przypadku kształtów koło i elipsa właściwość określa kąt rysowanego wycinka koła (elipsy). Wartość 360 oznacza rysowanie pełnego koła (elipsy). Poniższe przykłady pokazują wycinki o kącie początkowym 0 i kątach rozwarcia 45 i 315 stopni.

Sama otoczka

Logiczna

Określa czy rysowana ma być tylko zewnętrzna otoczka obiektu. W szczególności, właściwość pozwala na rysowanie łuków.

 

Właściwości stanowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Kolor

Kolor

Określa podstawowy kolor wypełnienia kształtu. Wybranie koloru Transparent i ustawienie niezerowej szerokości otoczki pozwala na rysowanie jedynie konturu kształtu.

Kolor gradientu

Kolor

Określa kolor stosowany do gradientowego wypełnienia tła kształtu. Kolor tła będzie płynnie zmieniany pomiędzy kolorem podstawowym a kolorem gradientu. Sposób wypełniania określa właściwość Kierunek gradientu.

Obrazek tła

Nazwa obrazka

Nazwa obrazka wyświetlanego jako wypełnienie tła kształtu. Obrazek zawsze wyświetlany jest w trybie kafelków.

Kolor otoczki

Kolor

Określa kolor otoczki.

Styl  otoczki

Typ wyliczeniowy: Brak, Kreska, Kropka, Kreska-Kropka,  Kreska-Kropka-Kropka

Określa sposób rysowania otoczki. Wartość Brak oznacza rysowanie otoczki pełną linią.

Kolor cienia

Kolor

Określa kolor cienia kształtu.

 

Zdarzenia

 

Zobacz: Elementy_wizualizacji > Standardowe zdarzenia obiektów