Obiekt Kontroler Wykresu

 

Funkcje obiektu

 

Obiekt Kontroler wykresu służy do sterowania pracą obiektów Wykres. Pozwala on na stworzenie obsługiwanego myszką interfejsu obsługi wykresów. Obiekt ma postać paska narzędziowego – zestaw dostępnych przycisków oraz ich układ jest swobodnie parametryzowany.

 

Połącznie pomiędzy obiektem kontrolera i wykresu obywa się na zasadzie zgodności definicji właściwości Grupa wykresów. Możliwe jest jednoczesne podłączenie kilku obiektów Wykres – w tym przypadku wszystkie podłączone obiekty są sterowane w identyczny sposób.

 

Właściwości

 

Zobacz:  Elementy_wizualizacji > Standardowe właściwości obiektów

 

Właściwości podstawowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Grupa wykresów

Tekst

Określa nazwę grupy sterowanych obiektów Wykres. Obiekty sterowane muszą mieć identycznie ustawioną swoją nazwę grupy.

Przyciski

Typ wyliczeniowy wielokrotny: Przesuń w lewo, Przesuń w prawo, Przesuń w dół, Przesuń w górę, Powiększ w osi X,  Pomniejsz w osi X, Powiększ w osi Y,  Pomniejsz w osi Y, Cały zakres w lewo, Cały zakres w prawo, Cały zakres w dół, Cały zakres w górę, Kursor w lewo/Poprzedni punkt, Kursor w prawo/Następny punkt, Kursor w dół/Poprzednia seria, Kursor w górę/Następna seria, Wyśrodkuj kursor, Czas aktualny, Domyślny zakres wartości, Stan początkowy, Ustaw horyzont czasu, Wyświetl legendę, Wyświetl pomoc, Włącz/Wyłącz kursor

Właściwość określa, które funkcje sterujące (przyciski) mają być dostępne. Zestaw dostępnych funkcji w większości dotyczy zmiany pokazywanego  zakresu czasu, zmian skali czasowej i wartościowej oraz pozycjonowania kursora. Przycisk Czas aktualny  powoduje przestawienie wykresów na pokazywanie ostatnich danych. Przycisk  Domyślny zakres wartości przełącza skalę wartości obiektów zgodnie z ustawieniami zapisanymi w definicji obiektów, natomiast przycisk Stan początkowy powoduje przestawienie wykresów w stan, w którym obiekty były bezpośrednio po otwarciu diagramu.  Przycisk Ustaw horyzont czasu pozwala użytkownikowi wybrać dowolny zakres pokazywanego czasu.

Tryb działania przycisków Kursor w … zależy od właściwości Przyciągaj kursor obiektu  Wykres. Standardowo dotyczą one swobodnego ruchu kursora. W trybie przyciągania służą do poruszania się po punktach serii  lub wyboru serii.

Układ poziomy

Logiczna

Określa, czy przyciski są wyświetlane w układzie poziomym czy pionowym.

Dwie linie

Logiczna

Określa, czy przyciski są wyświetlane w układzie dwóch linii.

 

Właściwości stanowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Kolor tła

Kolor

Określa kolor tła przycisków.