Obiekt Kontener wzorców

 

Funkcje obiektu

 

Obiekt Kontener wzorców ma za zadanie automatyczne powielanie wskazanego wzorca lub wzorców w oparciu o dostarczoną listę nazw wzorców lub dostarczone listy wartości parametrów wzorca. Pozwala na zdefiniowanie tabeli o zadanej liczbie wierszy i kolumn. W kolejnych komórkach tabeli są wyświetlane wzorce z następującymi po sobie wartościami parametrów. Jeżeli elementów do wyświetlania jest więcej niż komórek tabeli, to możliwe jest nawigowanie pomiędzy kolejnymi stronami za pomocą odpowiednich akcji operatorskich (akcja ObjectAction). Obiekt umożliwia także odczyt aktualne liczby elementów, całkowitej liczby stron oraz numeru bieżącej strony (funkcja ObjecData). 

 

Przykład

Poniższy wzorzec pomiaru, którego parametrem jest nazwa zmiennej procesowej

może być powielony automatycznie za pomocą obiektu Kontener wzorców w następujący sposób:

Rys. Przykład obiektu Kontener wzorców.

 

Właściwości

 

Zobacz:  Elementy_wizualizacji > Standardowe właściwości obiektów

 

Właściwości podstawowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Źródło danych

DataTable

Pozwala ustanowić ogólne źródło danych dla obiektu w postaci typu wartości DataTable dostarczonego za pomocą funkcji AppData(..) lub jako wartość zmiennej. Dana aplikacyjna (AppData) lub zmienna może być ustawiana za pomocą skryptu jako wartość typu DataTable zawierająca zdefiniowane kolumny i wiersze. Nazwy wzorców oraz wartości parametrów będą pobierane ze wskazanej kolumny.

Liczba kolumn

Liczba

Decyduje o liczbie widocznych kolumn. Wartość minimalna to 1 a maksymalna to 50.

Liczba wierszy

Liczba

Decyduje o liczbie widocznych wierszy. Wartość minimalna to 1 a maksymalna to 50.

Nazwa wzorca/wzorców

Tekst, tablica lub kolekcja

Gdy zawiera nazwę jednego wzorca, to wzorzec ten jest powielany tyle razy, ile jest przekazanych wartości parametrów (najliczniejszy).

Gdy zawiera listę nazw wzorców (oddzielone średnikami lub przekazane jako tablica, kolekcja lub kolumna tabeli, wynik funkcji VarNames(..)), to liczba wyświetlanych elementów wynika z liczebności tej listy.

Jeżeli w obiekcie podane jest źródło danych (DataTable za pośrednictwem funkcji AppData(..)), to zamiast nazwy wzorca należy podać nazwę kolumny zawierającą nazwy wzorców.

Pomiń gdy brak parametrów

Logiczna

Pozwala nie dodawać do tabeli elementów, gdy brak wartości dla wszystkich parametrów lub są one puste.

Zachowanie proporcji

Logiczna

Określa, czy wzorce w komórkach tabeli mają zachować oryginalne proporcje.

Wyrównanie

Wyliczeniowa: Brak, Do góry, Do dołu, Do lewej, Do prawej

W trybie zachowania proporcji pozwala wyrównać wzorce do określonych krawędzi komórek tabeli.

Lewy margines

Prawy margines

Górny margines

Dolny margines

Liczba

Właściwości te pozwalają określić procentową szerokość marginesu w każdym z kierunków.

Szerokość linii

Liczba

Pozwala zdefiniować grubość linii rozdzielających wiersze i kolumny.

Styl pasków

Typ wyliczeniowy: Brak, Kreska, Kropka, Kreska-Kropka, Kreska-Kropka-Kropka

Definiuje styl malowania linii rozdzielających wiersze i kolumny.

 

Właściwości stanowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Kolor

Kolor

Określa kolor tła tabeli.

Kolor linii

Kolor

Określa kolor linii rozdzielających wiersze i kolumny

 

Parametry wzorców

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Nazwa parametru

Tekst

Określa nazwę parametru wzorców

Wartości parametru

Tekst, tablica lub kolekcja

Właściwość ta może być zdefiniowana jako:

·      Lista wartości oddzielonych średnikami

·      Tablica - zmienna tablicowa lub zwracana przez funkcję AppData(..)

·      Kolekcja zwracana przez funkcję AppData(..)

·      Jeżeli w obiekcie podane jest źródło danych (DataTable za pośrednictwem funkcji AppData(..)), to należy podać w tym miejscu nazwę kolumny z wartościami parametru.

·      Wartości tablicowe zwracane przez funkcje: ToTable(..), Sequence(..), VarNames(..)

Powiel

Logiczna

Pozwala powielić pojedynczą wartość lub sekwencję wartości parametrów dla wszystkich wzorców w tabeli. Przydatna, gdy np. trzeba przekazać tą samą wartość parametru do wszystkich wzorców.

 

 

Zdarzenia 

 

Zobacz:  Elementy_wizualizacji > Standardowe zdarzenia obiektów

 

Akcje nawigowania 

 

Dla obiektu Kontener wzorców w funkcji ObjectAction(..) dostępne są operacje:

       $First – Skacze do pierwszej strony

       $Previous – Przechodzi do poprzedniej strony

       $Next – Przechodzi do następnej strony

       $Last – Skacze do ostatniej strony

       $Reload – Przeładowuje wzorce

       $GoToPage – Skacze do wskazanej strony

 

Przykłady:

^ObjectAction("kw1", $Next)

^ObjectAction("kw1", $GoToPage, 5)

 

 

Wyświetlanie stanu obiektu 

 

Dla obiektu Kontener funkcja ObjectData(..) obsługuje następujące dane:

       CurrentPage – Numer aktualnej strony

       PageCount – Całkowita liczba stron

       ElementCount – Całkowita liczba elementów

 

Przykład:

=ObjectData("kw1", "CurrentPage")