Obiekt Komunikaty

 

Funkcje obiektu

 

Obiekt Komunikaty jest obiektem, który wyświetla tekstowe opisy stanów zdefiniowanych w pliku zestawu komunikatów. Działanie obiektu jest zbliżone do sposobu działania obiektu klasy KOMUNIKATY systemu Asix w wersji klasycznej. W plikach zestawu komunikatów definiowane są stany obiektu. Opis każdego stanu składa się z wartości stanu, napisu opisującego stan oraz atrybutów wyświetlania. W trakcie pracy aplikacji, na podstawie aktualnej wartości stanu wyszukiwany jest odpowiedni opis tekstowy w pliku zestawu komunikatów. Wartość stanu może przyjmować postać: numeryczną, zakres wartości, postać tekstową lub *. Znak '*' oznacza stan domyślny, wyświetlany gdy wartość zmiennej głównej obiektu Komunikaty nie pasuje do zdefiniowanych wartości stanów.

Rys. Przykłady obiektu Komunikaty.

 

Możliwości parametryzacji wyglądu wyświetlanych tekstów są ograniczone do wyboru koloru i czcionki. Obiekt nie posiada wbudowanych żadnych funkcji sterujących. Jeżeli wymagane jest rozszerzone formatowanie tekstów lub funkcje sterujące, to należy używać obiektów klasy Tekst.

Zestaw komunikatów tworzony jest przy użyciu komendy Utwórz zestaw komunikatów, dostępnej po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na węźle Zestaw komunikatów w panelu Eksplorator aplikacji (menu Widok > Eksplorator aplikacji). Komenda tworzy zestaw komunikatów o domyślnej nazwie 'MessageSet1' (nazwę można zmienić klikając prawym przyciskiem myszy na wybranym zestawie komunikatów i wybierając komendę Zmień nazwę). W trakcie tworzenia zestawu komunikatów, w podkatalogu 'MessageSets' głównego katalogu aplikacji tworzony jest plik zestawu komunikatów (o rozszerzeniu .msf). Patrz punkt:  Definiowanie plików zestawu komunikatów.

 

Właściwości

 

Zobacz:  Elementy_wizualizacji > Standardowe właściwości obiektów

 

Właściwości podstawowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Liczba linii

Liczba

Steruje sposobem dopasowania wysokości czcionki do długości tekstu. Wartość 0 oznacza, że należy tak zmniejszyć czcionkę, aby cały tekst zmieścił się w obszarze obiektu. Skutkiem tego, w zależności od długości tekstu, może zostać użyta inna czcionka. Wartość większa od 0 oznacza, że o wysokości czcionki decyduje wyłącznie rozmiar obiektu. W razie konieczności tekst może zostać obcięty lub podzielony na kilka linii.

 

Właściwości stanowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Wartość

Liczba lub tekst

Określa aktualną wartość stanu. Na podstawie wartości tej właściwości wyszukiwany jest w pliku zestawu komunikatów aktualny opis stanu.

Zestaw komunikatów

Nazwa zestawu komunikatów

Nazwa pliku zestawu komunikatów, z którego odczytywane są opisy stanów.

Kolor

Kolor

Określa domyślny kolor wyświetlanych tekstów. Używany wtedy, gdy w definicji stanu kolor napisu nie został określony.

Kolor przekreślenia

Kolor

Określa kolor klawiatury poza obszarem klawiszy.

Kolor tła

Kolor

Określa domyślny kolor tła wyświetlanych tekstów. Używany wtedy, gdy w definicji stanu kolor tła napisu nie został określony.

Wyrównanie w poziomie

Typ wyliczeniowy: Do lewej, Wyśrodkowanie, Do prawej

Określa sposób poziomego pozycjonowania napisów wewnątrz obszaru obiektu. 

Wyrównanie w pionie

Typ wyliczeniowy: Do góry, Wyśrodkowanie, Do dołu

Określa sposób pionowego pozycjonowania napisów wewnątrz obszaru obiektu. 

 

Czcionka

Nazwa czcionki

Systemowa nazwa czcionki używanej do wyświetlania napisu.

Styl czcionki

Typ wyliczeniowy wielokrotny: Zwykły, Pogrubienie, Kursywa, Podkreślenie, Przekreślenie

Określa styl używanej czcionki. Można stosować wiele styli jednocześnie.

 

Zdarzenia

 

Zobacz:  Elementy_wizualizacji > Standardowe zdarzenia obiektów

 

Definiowanie plików zestawu komunikatów

 

Edycja pliku zestawu komunikatów odbywa się w panelu edycyjnym Zestaw komunikatów, uruchamianym po kliknięciu na wybranym zestawie komunikatów w węźle Zestaw komunikatów.

Rys. Zestaw komunikatów.

 

W kolumnie Wartość dopuszczalne są następujące typy danych:

·         Znak *

Stan domyślny, używany wtedy gdy nie uda się dopasować do aktualnej wartości stanu żadnego innego komunikatu.

·         Numer stanu

Numer stanu w postaci liczby całkowitej. Stan zostanie wybrany wtedy, gdy aktualna wartość stanu jest równa podanemu numerowi.

·         Zakres numerów numer_od..numer_do

Zakres numerów stanu w postaci dwóch liczb całkowitych rozdzielonych znakami .. . Stan zostanie wybrany wtedy, gdy aktualna wartość stanu mieści się w podanym zakresie.

·         Nazwa stanu

Tekstowa nazwa stanu. Stan zostanie wybrane wtedy, gdy aktualna wartość stanu w postaci tekstowej jest identyczna z podaną nazwą.

 

Możliwa jest także edycja plików zestawów komunikatów dowolnym edytorem zewnętrznym, pozwalającym na edycję plików zapisanych w kodzie Unicode. Plik zestawów znajduje się w podkatalogu MessageSets katalogu definicyjnego aplikacji.