Obiekt Dziennik zdarzeń

Funkcje obiektu

 

Obiekt Dziennik zdarzeń pozwala na wyświetlenie na diagramie tabeli pokazującej ostatnie komunikaty systemowe. Są to te same komunikaty, które w trybie pracy architekta wyświetlane są w panelu Komunikaty. Zalecane jest użycie w aplikacji przynajmniej jednego obiektu Dziennik zdarzeń – umożliwia  to łatwą diagnostykę pracy aplikacji.

Konfigurując dziennik zdarzeń możemy ustawić predefiniowane filtry typu komunikatów oraz filtry źródeł komunikatów. Dodatkowo można udostępnić lub zablokować operatorom funkcje sortowania i filtrowania w czasie pracy.

 

Rys. Przykład obiektu Dziennik zdarzeń.

 

 

Alternatywną metodą dostępu do logu komunikatów w trybie wykonawczym jest okno komunikatów, które  można otworzyć za pośrednictwem okna panelu kontrolnego.

Obiekt Dziennik zdarzeń  jest obiektem typu kontrolkowego.

 

Właściwości

 

Zobacz: Elementy_wizualizacji > Standardowe właściwości obiektów

 

Właściwości podstawowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Zezwolenie na sortowanie

Logiczna

Określa, czy użytkownik może zmieniać kolejność wyświetlanych komunikatów. Zmiana kolejności jest inicjowana kliknięciem na nagłówku kolumny.

Zezwolenie na filtrowanie

Logiczna

Określa, czy użytkownik może ustawiać filtry wyboru komunikatów. Filtr może dotyczyć typu lub źródła pochodzenia komunikatu. Zmiana filtru odbywa się poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszki na kolumnie Typ lub Źródło.

Można wstępnie określić warunki filtrowania przy pomocy właściwości Filtr typu komunikatu i Filtr źródła komunikatów.

Rozmiar czcionki nagłówków

Liczba

Określa rozmiar czcionki używanej do wyświetlenia nagłówków kolumn.

Rozmiar czcionki wierszy

Liczba

Określa rozmiar czcionki używanej do wyświetlenia komunikatów.

Filtr typu komunikatów

Typ wyliczeniowy wielokrotny: Brak, Informacja, Błąd, Ostrzeżenie, Wyjątek

Określa typy komunikatów, które mają być wyświetlane.

Filtr źródła komunikatów

Tekst

Określa nazwę źródła komunikatów, z którego komunikaty mają być pokazywane.

 

Właściwości stanowe

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Kolor tła

Kolor

Określa kolor tła obiektu.

Kolor siatki

Kolor

Określa kolor siatki rozdzielającej pola i wiersze obiektu.

Kolor czcionki nagłówków

Kolor

Określa kolor tekstów opisujących nagłówki.

Kolor tła nagłówków

Kolor

Określa kolor tła linii nagłówków kolumn.

Kolor czcionki komunikatów

Kolor

Określa kolor tekstów wyświetlanych w wierszach komunikatów.

Kolor tła komunikatów

Kolor

Określa kolor tła wierszy komunikatów.

Kolor czcionki wybranego komunikatu

Kolor

Określa kolor tekstów wyświetlanych w wybranym wierszu komunikatów.

Kolor tła wybranego komunikatu

Kolor

Określa kolor tła wybranego wiersza komunikatów.