3.1       Utworzenie okna lub diagramu

 

W panelu eksploratora aplikacji kliknij dwukrotnie na węźle Okna lub Diagramy, lub na węźle grupy okien lub diagramów.

Alternatywnie, w trakcie edycji okna, użyj komendę Utwórz dopasowany diagram z menu

kontekstowego panelu okna. Spowoduje to utworzenie diagramu o rozmiarze zgodnym z

aktualnym rozmiarem panelu.