3.41  Dodanie parametrów do diagramu lub wzorca

 

Kliknij myszką w obszarze diagramu lub wzorca nieprzykrytym obiektami lub uźyj przycisk  aby usunąć selekcję obiektów. W panelu Właściwości  wyświetlone zostaną właściwości diagramu (wzorca). Kliknij na wierszu Parametry, a następnie na przycisku +.

 

Zostanie wyświetlone okno definicji nowego parametru.

 

Wprowadź nazwę parametru oraz jego wartość domyślną. Wartości domyślne są używane wtedy, gdy diagram został otwarty bez podania parametrów. W szczególności przy otwarciu diagramu w trybie edycyjnym.

Przyciskiem – w panelu właściwości można usunąć wskazany parametr.

Można też utworzyć nowy parametr przez odwołanie się do nieistniejącego parametru. W dowolnej właściwości obiektu wprowadź nazwę parametru w notacji skrótowej %. Jeżeli taki parametr nie będzie istniał, to program zaproponuje jego utworzenie.