1.1 Podstawowe pojęcia

 

 

Dla zrozumienia zasad działania modułu harmonogramów konieczna jest znajomość następujących terminów:

 

a) Harmonogram

 

Harmonogram to podstawowe pojęcie. Można go opisać jako zadanie, które ma być wykonywane co jakiś czas. Składa się z definicji oraz zestawu cykli wykonania. Definicja harmonogramu opisuje, jakie akcje operatorskie mają być wykonywane (wraz z ich parametrami). W ramach definicji określane są też zasady pracy w konfiguracjach sieciowych.

 

b) Cykl harmonogramu

 

Cykl harmonogramu określa, w jakich momentach czasu mają być wykonywane akcje operatorskie harmonogramu. Z każdym harmonogramem można powiązać dowolną liczbę cykli. Cykle mogą być definiowane przez użytkownika aplikacji w trybie wykonywania.

 

c) Kategoria dni

 

Kategorie dni służą do powiązania wybranych dni w jedną całość. Tak zdefiniowane kategorie mogą być następnie użyte w definicjach cykli. Istnieją kategorie predefiniowane, które nie mogą być zmieniane przez użytkownika, oraz kategorie, które tworzy użytkownik aplikacji.