3.1 Edycja cykli harmonogramów

 

 

 

Okno edycji cykli harmonogramów służy do określenia cykli czasowych dla wykonywania zadań określonych w definicji harmonogramu. Dla każdego harmonogramu można deklarować dowolną liczbę cykli czasowych. Efektywne działanie harmonogramu jest sumą wszystkich cykli przyporządkowanych do harmonogramu.

 

 

 

Rys. Okno edycji cykli harmonogramów.

 

 

Lewa strona okna służy do definiowania cykli. Po prawej stronie znajduje się sekcja służąca do wizualnej prezentacji momentów wykonywania akcji harmonogramu.

 

Aby dodać nowy cykl, należy użyć przycisk Dodaj (lub Klonuj, jeżeli nowy cykl ma być kopią innego cyklu). W wyniku operacji Dodaj otworzy się lista zdefiniowanych harmonogramów, z której należy wybrać harmonogram, do którego zostanie dodany cykl.

 

 

 

Rys. Okno listy zdefiniowanych harmonogramów.

 

 

 

Po wybraniu harmonogramu i użyciu przycisku Wybierz zostanie utworzony nowy cykl i otwarte okno parametrów cyklu.

Okno parametrów cyklu może być też otwarte poprzez podwójne kliknięcie na linii cyklu lub poprzez przycisk Edytuj cykl.

 

Żeby usunąć zaznaczony cykl, należy użyć przycisku Usuń. Można też chwilowo wyłączyć wykonywanie cyklu bez jego usunięcia, poprzez odznaczenie opcji w kolumnie Aktywny.

 

Przyciski strzałek służą wyłącznie do porządkownia kolejności cykli. Kolejność wyświetlania nie ma żadnego znaczenia dla sposobu wykonywania harmonogramu.

 

Poniżej listy cykli znajduje się linia informacyjna, która w skrótowy sposób informuje o sposobie działania wybranego cyklu.

 

 

Okno parametrów cyklu

 

Okno parametrów cyklu składa się z dwóch części. Górna część wygląda zawsze identycznie, natomiast postać części dolnej zależy od wybranego rodzaju cyklu.

 

 

 

 

Rys. Okno parametrów cyklu harmonogramu - cykl jednokrotny.

 

 

 

Górna część okna składa się z:

 

a) Sekcji służącej do wyboru rodzaju cyklu.

b) Tabeli parametrów - w tabeli umieszczone są nazwy wszystkich dostępnych parametrów harmonogramu. W kolumnie Wartość należy podać wartości parametrów obowiązujące dla definiowanego cyklu.

c) Przycisku Wybierz kolor pozwalającego zmienić kolor, używany do wyświetlania momentów działania cyklu na wykresie podglądowym.

 

W przypadku cyklu jednokrotnego jedyne parametry to:

 

a) Czas początku - moment jednorazowego wykonania akcji harmonogramu.

b) Czas końca - moment jednorazowego wykonania akcji kończącej harmonogramu (o ile harmonogram ma taką akcję zdefiniowaną).

 

Tryb okresowy to podstawowy rodzaj pracy harmonogramów. Pozwala on wykonywać akcje harmonogramów w cyklicznych momentach czasu.

 

 

 

Rys. Okno parametrów cyklu harmonogramu - cykl okresowy.

 

 

Cykl okresowy jest definiowany przez:

 

a) Czas obowiązywania

Sekcja pozwala ograniczyć okres wykonywania cyklu do wybranego zakresu czasu.

 

b) Okres

Sekcja określa momenty wykonania harmonogramu dla definiowanego cyklu (a dokładnie momenty wykonania akcji początku zdefiniowanej dla harmonogramu).

Okres składa się zawsze z określenia dni wykonywania oraz dokładnej godziny. Jeżeli wymagane jest wykonanie harmonogramu więcej niż raz dziennie, to należy zdefiniować dodatkowe cykle.

Wybór dnia może być wykonany przez: wybór dni tygodnia, wybór konkretnego dnia miesiąca lub wybór kategorii dni.

 

c) Czas trwania

Czas trwania jest używany tylko dla harmonogramów, które mają zdefiniowaną akcję końca. Definiuje on po jakim okresie czasu zostanie wykonana akcja końca. Czas ten jest odliczany względem momentów wykonania cyklu.

 

d) Wyjątki

Sekcja pozwala na określenie dni, dla których cykl ma nie być wykonywany. Należy podać identyfikatory kategorii dni. Mechanizm pozwala deklarować na przykład cykl typu: codziennie o wybranej godzinie, ale za wyjątkiem świąt.

 

Tryb pracy Z pliku pozwala na pracę harmonogramu w oparciu o dostarczany z zewnątrz plik określający momenty wykonania akcji harmonogramu. W szczególności plik może być tworzony przez inny system, generujący zlecenia dla aplikacji Asix.

 

 

 

Rys. Okno parametrów cyklu harmonogramu - cykl z pliku.

 

 

 

W polu Plik należy podać ścieżkę i nazwę pliku z momentami czasu wykonania harmonogramu. W przypadku pracy wielostanowiskowej plik powinien być umieszczony w lokalizacji dostępnej dla wszystkich stanowisk, które mogą przejąć kontrolę wykonywania harmonogramu (z reguły na jakimś zasobie sieciowym).

 

Przycisk Edytuj pozwala przejść do ręcznej edycji zawartości pliku. Przycisk Utwórz nowy plik tekstowy służy do tworzenia wzorcowego pliku cykli dla używanego harmonogramu.

 

Plik cykli jest plikiem tekstowym w formacie CSV. Pierwsza linia to nagłówki kolumn, a w następnych umieszczane są definicje cykli.

 

Poniżej pokazana jest zawartość przykładowego pliku.

 

StartTime, EndTime, Temperatura

2013.01.01 12:00:00,  2013.01.01 14:00:00, 20

2013.01.15 14:30:00,  2013.01.01 16:30:00, 25

 

 

 

System wykonywania harmonogramów wykrywa zmiany zachodzące w plikach cykli. Po wgraniu nowej wersji pliku nie są wymagane żadne czynności administracyjne - nastąpi automatyczne załadowanie nowego pliku.