3.2 Właściwości paneli

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Nazwa panelu

Nazwa

Nazwa identyfikująca panel. Pierwszy znak musi być literą, a następne literą, cyfrą lub znakiem _.

Domyślny diagram

Nazwa diagramu

Nazwa diagramu, który należy automatycznie otworzyć w panelu. Używana, gdy okno jest oknem startowym aplikacji, lub gdy w akcji OpenWindow nie podano nazwy diagramu.

Domyślne parametry diagramu

Tekst

Parametry domyślnie otwieranego diagramu. Zestaw dozwolonych parametrów zależy od definicji diagramu. Parametry są podawane jako sekwencja par nazwa_parametru=wartość_parametru rozdzielonych znakiem średnika, np.

Kolor=Red;Zmienna=v1

Kolor tła

Kolor

Kolor używany do wyświetlenia tła panelu. Ma znaczenie głównie w trybie edycji. W trybie wykonawczym używany tylko wtedy, gdy do panelu nie został podłączony diagram.

Dokowanie

Typ wyliczeniowy: Brak, Wypełnienie, Do góry, Do dołu, Do lewej, Do Prawej

Określa tryb dokowania panelu. Tryb wypełnienie oznacza zajęcie całego wolnego miejsca. Tryb dokowania do krawędzi oznaczają zajęcia miejsca przy wybranej krawędzi – wielkość panelu określona jest wtedy przez właściwość Szerokość  lub Wysokość.

Zakotwiczenie

Typ wyliczeniowy wielokrotny: Brak, Do góry, Do dołu, Do lewej, Do prawej

Określa sposób wyliczania rozmiaru panelu, gdy zmieniany jest rozmiar okna. Zakotwiczenie do wybranej krawędzi oznacza, że utrzymywana jest stała odległość okna od tej krawędzi. Można zakotwiczyć panel do kilku krawędzi jednocześnie.

X

Liczba

Współrzędna X pozycji panelu wyrażona w pikselach, liczona względem lewego górnego narożnika okna. Nie ma znaczenia w przypadku paneli dokowanych.

Y

Liczba

Współrzędna Y pozycji panelu wyrażona w pikselach, liczona względem lewego górnego narożnika okna. Nie ma znaczenia w przypadku paneli dokowanych.

Szerokość

Liczba

Początkowa szerokość panelu wyrażona w pikselach. Może ulec zmianie w wyniku zmiany rozmiaru okna, gdy stosowane są tryby dokowania lub zakotwiczenia.

Wysokość

Liczba

Początkowa wysokość panelu wyrażona w pikselach. Może ulec zmianie w wyniku zmiany rozmiaru okna, gdy stosowane są tryby dokowania lub zakotwiczenia.

Widoczny przy starcie

Logiczny

Określa czy panel jest domyślnie widoczny po uruchomieniu okna.