4.6  Właściwości osadzonych wzorców

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Nazwa elementu

Nazwa

Nazwa identyfikująca osadzony wzorzec.

X

Liczba

Współrzędna X pozycji wzorca obiektów wyrażona w pikselach, liczona względem lewego górnego narożnika diagramu.

Y

Liczba

Współrzędna Y pozycji wzorca wyrażona w pikselach, liczona względem lewego górnego narożnika diagramu.

Szerokość

Liczba

Szerokość obszaru osadzenia wzorca

Wysokość

Liczba

Wysokość obszaru osadzenia wzorca

Warstwa

Liczba

Numer warstwy bazowej, względem której wyliczany jest numer warstwy obiektów składowych wzorca - numer warstwy wzorca jest dodawany do numeru warstwy obiektu. Obiekty o większym numerze warstwy przesłaniają obiekty o numerze mniejszym. Sposób wyświetlania obiektów o tym samym numerze warstwy wynika z kolejności ich zdefiniowania.

Dana pomocnicza

Logiczna

Właściwość nie ma określonego znaczenia. Może być użyta przez projektanta diagramu do dowolnych celów. Do wartości danej pomocniczej można się odwołać w wyrażeniach parametrów osadzenia wzorca za pomocą konstrukcji LocalProperty(CustomData).

Widoczny

Logiczna

Określa czy grupa obiektów jest widoczna.