2 Właściwości i zdarzenia elementów wizualizacyjnych

 

Właściwości i zdarzenia elementów są definiowane w panelu Właściwości. Po wybraniu elementu w panelu jest wyświetlany odpowiedni zestaw właściwości i zdarzeń.

Dostępne są dwie wersje panelu właściwości – można zmienić tryb korzystając z przycisku   w górnym prawym narożniku panelu.

Rys. Klasyczny panel właściwości elementów wizualizacyjnych.

Tzw. panel klasyczny pokazuje wszystkie właściwości, zdarzenia, parametry w jednej długiej liście z możliwością zwijania poszczególnych fragmentów listy. Panel jest węższy i pozwala na jedoczesne oglądanie elementów definicji tego samego typu.

Bardziej rozbudowany, panel kompaktowy pokazuje tylko elementy definicji wybrane przy pomocy zakładek i list wyboru. Panel jest szerszy, ale pozwala łatwiej wyszukiwać żądane elementy, szczególnie w przypadku rozbudowanych obiektów wielostanowych. Dodatkowo w lewym dolnym narożniku  panelu, znajduje się pole podglądu wartości wynikowej dla wybranej właściwości.

Rys. Kompaktowy panel właściwości elementów wizualizacyjnych.  

Właściwości elementu wizualizacyjnego są odpowiedzialne za jego wygląd i sposób działania. Typowym przykładem są właściwości służące do określenia koloru użytego do wyświetlenia elementu. Zdarzenia służą natomiast do wykonania akcji definiowanych przez projektanta w reakcji na zajście pewnych  zdarzeń w trakcie wykonania aplikacji. Typowy przykład to zdarzenie kliknięcia klawiszem myszki w obszarze obiektu.

Zarówno właściwości jaki i zdarzenia mogą byś sparametryzowane w taki sposób, że ich wartość zmienia się w trakcie wykonywania aplikacji. Zmiany te mogą zależeć od zmian w stanie kontrolowanego procesu, od sposobu otwarcia elementu lub od uprawnień zalogowanego użytkownika i jego działań.

Definicja właściwości lub zdarzenia jest tekstem, który jest interpretowany w zależności od pierwszego znaku definicji i od kontekstu użycia. Definicje mogą być wprowadzane ręcznie lub przy pomocy okienek udostępnianych przez panel Właściwości.