8 Właściwości globalne

 

Właściwości globalne to centralnie definiowane właściwości niepowiązane z żadnym konkretnym elementem aplikacji. Projektant aplikacji może odwołać się wielokrotnie do właściwości globalnej w definicjach różnych elementów, np. we właściwościach obiektów. Stwarza to możliwość łatwej modyfikacji wyglądu lub zachowania aplikacji bez konieczności zmiany definicji właściwości wielu elementów składowych. Wartości właściwości globalnych mogą być modyfikowane w trybie wykonywania aplikacji - pozwala to na stworzenie w aplikacji mechanizmów pozwalających użytkownikom na zmianę sposobu jej działania.

 Właściwości globalne definiowane są w panelu właściwości.

 

 

Rys. Panel właściwości globalnych.

 

Właściwość globalna jest definiowana poprzez jej nazwę, opcjonalny opis, typ właściwości i definicję wartości. Typ ma znaczenie tylko pomocnicze i służy do wyboru odpowiedniego edytora trybu bezpośredniego. Rzeczywista interpretacja definicji wartości właściwości zależy od miejsca jej użycia. Jeżeli przykładowa właściwość KolorTekstu zostanie użyta w obiekcie Tekst we właściwości Kolor, to spowoduje zmianę koloru wyświetlanego napisu. Jeżeli zostanie użyta we właściwości Tekst, to spowoduje wyświetlenie tekstu Indigo.

Kolumna Wartość lokalna jest kolumną tylko do odczytu. Pokazuje ona aktualną wartość właściwości wtedy, gdy została ona zmieniona w trybie wykonywania aplikacji przy pomocy akcji SetGlobalProperty.

Odwołania do właściwości globalnej wykonywane są przy pomocy funkcji Property lub notacji prefiksowej !nazwa_właściwości.

Definicja wartości właściwości najczęściej podawana jest w sposób bezpośredni. Można użyć innych metod, np. odwołań do atrybutów zmiennych czy wyrażeń. W tych przypadkach wyliczenie wartości właściwości odbywa się w miejscu i kontekście jej użycia.

Przykład:

Właściwość Limit jest zdefiniowana jako:

=Attribute(LimitHi)*1.1

Jeżeli właściwość Limit zostanie użyta w obiekcie Tekst we właściwości Tekst, poprzez odwołanie  !Limit, to zostanie wyświetlona wartość limitu górnego zmiennej głównej obiektu pomnożona przez 1,1.

Należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku użycie wyrażenia =Property(Limit)  nie jest równoważne. Zostałaby wyświetlona wartość właściwości Limit w postaci tekstowej Attribute(LimitHi)*1.1 . Poprawne użycie to wyrażenie postaci =Evaluate(Property(Limit)).