6.3 Standardowe zdarzenia obiektów

 

Nazwa

Opis

Animacja

Zdarzenie uruchamiane okresowe. Przeznaczone dla celów animacji ruchu obiektów.

Wysłanie sterowania

Zdarzenie uruchomiane w momencie wykonania akcji operatorskiej SendControls. Dotyczy tylko obiektów aktywnych.

Anulowanie sterowania

Zdarzenie uruchomiane w momencie wykonania akcji operatorskiej CancelControls. Dotyczy tylko obiektów aktywnych.

Wciśnięcie lewego przycisku

Zdarzenie uruchomiane w momencie wciśnięcie lewego klawisza myszki, gdy kursor znajduje się w obszarze obiektu.

Wciśnięcie prawego przycisku

Zdarzenie uruchomiane w momencie wciśnięcie prawego klawisza myszki, gdy kursor znajduje się w obszarze obiektu.

Wciśnięcie środkowego przycisku

Zdarzenie uruchomiane w momencie wciśnięcie środkowego klawisza myszki, gdy kursor znajduje się w obszarze obiektu.

Zwolnienie lewego przycisku

Zdarzenie uruchomiane w momencie zwolnienia lewego klawisza myszki, gdy kursor znajduje się w obszarze obiektu.

Zwolnienie prawego przycisku

Zdarzenie uruchomiane w momencie zwolnienia prawego klawisza myszki, gdy kursor znajduje się w obszarze obiektu.

Zwolnienie środkowego przycisku

Zdarzenie uruchomiane w momencie zwolnienia środkowego klawisza myszki, gdy kursor znajduje się w obszarze obiektu.

Kliknięcie lewym przyciskiem

Zdarzenie uruchomiane w momencie kliknięcia (przyciśnięcie i zwolnienie) lewym klawiszem myszki, gdy kursor znajduje się w obszarze obiektu.

Kliknięcie prawym przyciskiem

Zdarzenie uruchomiane w momencie kliknięcia prawym klawiszem myszki, gdy kursor znajduje się w obszarze obiektu.

Kliknięcie środkowym przyciskiem

Zdarzenie uruchomiane w momencie kliknięcia środkowym klawiszem myszki, gdy kursor znajduje się w obszarze obiektu.

Podwójne kliknięcie lewym przyciskiem

Zdarzenie uruchomiane w momencie podwójnego kliknięcia lewym klawiszem myszki, gdy kursor znajduje się w obszarze obiektu.

Podwójne kliknięcie prawym przyciskiem

Zdarzenie uruchomiane w momencie podwójnego kliknięcia prawym klawiszem myszki, gdy kursor znajduje się w obszarze obiektu.

Podwójne kliknięcie środkowym przyciskiem

Zdarzenie uruchomiane w momencie podwójnego kliknięcia środkowym klawiszem myszki, gdy kursor znajduje się w obszarze obiektu.

Trzymanie lewego przycisku

Zdarzenie uruchamiane okresowo, gdy kursor myszki znajduje się w obszarze obiektu i przyciśnięty jest lewy klawisz myszki.

Trzymanie prawego przycisku

Zdarzenie uruchamiane okresowo, gdy kursor myszki znajduje się w obszarze obiektu i przyciśnięty jest prawy klawisz myszki.

Trzymanie środkowego przycisku

Zdarzenie uruchamiane okresowo, gdy kursor myszki znajduje się w obszarze obiektu i przyciśnięty jest środkowy klawisz myszki.

Najechanie kursorem

Zdarzenie uruchamiane, gdy kursor myszki został przesunięty w obszar obiektu.

Wyjechanie kursorem

Zdarzenie uruchamiane, gdy kursor myszki został przesunięty poza obszar obiektu.

Ruch kursora

Zdarzenie uruchamiane, gdy kursor myszki przemieszcza się w ramach obszaru obiektu.

Wciśnięcie klawisza

klawiatury

Zdarzenie uruchamiane, gdy zostanie przyciśnięty przycisk na klawiaturze i obiekt jest wyselekcjonowany.  Jaki klawisz został przyciśnięty można sprawdzić przy pomocy funkcji LastKeyPressed.

 

Przykład:

 

Perform ( LastKeyPressed()==q, SetVariable ( v1, 1), Nothing())

Zmienna v1 jest ustawiana na 1, jeżeli został przyciśnięty klawisz q.

Wyselekcjonowanie obiektu

Zdarzenie uruchamiane w momencie wyselekcjonowania obiektu. Dotyczy tylko obiektów aktywnych.