6.2 Standardowe właściwości obiektów

 

Nazwa

Typ wartości

Opis

Nazwa elementu

Nazwa

Nazwa osadzonego obiektu. Pozwala zidentyfikować obiekt i zmieniać jego właściwości przy pomocy akcji SetProperty.

X

Liczba

Współrzędna X pozycji obiektu wyrażona w pikselach, liczona względem lewego górnego narożnika diagramu.

Y

Liczba

Współrzędna Y pozycji obiektu wyrażona w pikselach, liczona względem lewego górnego narożnika diagramu.

Szerokość

Liczba

Szerokość obszaru osadzenia obiektu wyrażona w pikselach.

Wysokość

Liczba

Wysokość obszaru osadzenia obiektu wyrażona w pikselach.

Warstwa

Liczba

Numer warstwy, na której wyświetlany jest obiekt. Obiekty o większym numerze warstwy przesłaniają obiekty o numerze mniejszym. Sposób wyświetlania obiektów o tym samym numerze warstwy wynika z kolejności ich zdefiniowania.

Główna zmienna

Nazwa zmiennej

Nazwa zmiennej głównej obiektu. Właściwość pozwalająca na centralne podanie w obiekcie nazwy zmiennej, od wartości i definicji której uzależnione jest działanie obiektu. W innych właściwościach obiektu można odwoływać się do zmiennej głównej przez kontekstowe funkcje typu Variable i Attribute, skrótowe odwołania do nazwy i wartości zmiennej głównej w postaci #, lub konstruować pochodne nazwy zmiennych stosując notację sufiksową #sufiks.

Zmienna sterowana

Nazwa zmiennej

Nazwa zmiennej, która jest zapisywana w efekcie użycia funkcji sterujących obiektu (dotyczy obiektów z wbudowanymi funkcjami sterującymi, np. Tekst).

Przykład:

#

Zmienna sterowana jest identyczna ze zmienną główną obiektu. Jest to jedyny przypadek, gdy użycie notacji # oznacza nazwę zmiennej głównej, a nie jej wartość.

#_s

Nazwa zmiennej sterowanej powstaje przez połączenie nazwy zmiennej głównej i sufiksu _s.

@ControlVariable

Nazwa zmiennej sterowanej pobierana z atrybutu zmiennej głównej.

Dana pomocnicza

Dowolna

Właściwość nie ma określonego znaczenia. Może być użyta przez projektanta diagramu do dowolnych celów. Można się odwołać do wartości danej pomocniczej poprzez wyrażenie LocalProperty(CustomData). Przykładowym zastosowaniem jest jednokrotne wyliczanie wyrażenia, które należałoby użyć w wielu innych miejscach.

Aktywny

Logiczna

Określa, czy obiekt jest aktywny. W przypadku obiektów z wbudowanymi funkcjami sterującymi wartość False blokuje tą funkcjonalność. Dla obiektów bez standardowych funkcji interaktywnych (np. Kształt) wartość właściwości nie ma bezpośredniego znaczenia, może być jednak kontrolowana w akcjach i funkcjach użytych we właściwościach i zdarzeniach obiektu – stan aktywności można pobrać funkcją IsActive.

Tło obiektu aktywne

Logiczna

Określa w jaki sposób obiekt reaguje na kliknięcia myszką w trybie działania. Jeżeli wartość jest równa Nie, to kliknięcia we fragmentach pustych (wyświetlanych kolorem Transparent) są ignorowane. Pozwala to na przykład, na użycie częściowo przezroczystego obrazka, który reaguje na kliknięcia tylko w obszarze nieprzezroczystym.

Właściwość nie ma znaczenia dla obiektów typu kontrolkowego, np. Przeglądarka.

Minimalna szerokość widoczności

Liczba

Minimalna szerokość obiektu w pikselach, przy której obiekt jest wyświetlany. Jeżeli w efekcie przeskalowania diagramu szerokość obiektu spadnie poniżej wartości granicznej, to obiekt jest automatycznie ukrywany.

Minimalna wysokość widoczności

Liczba

Minimalna wysokość obiektu w pikselach, przy której obiekt jest wyświetlany. Jeżeli w efekcie przeskalowania diagramu wysokość obiektu spadnie poniżej wartości granicznej, to obiekt jest automatycznie ukrywany.

Dymek

Tekst

Definicja tekstu wyświetlanego w dymku podpowiedzi. Treść dymku może zależeć od wartość atrybutów z bazy zmiennych lub wartości zmiennych procesowych.

 

Przykład:

 

@Description

Wyświetla opis zmiennej głównej obiektu

 

=Format(”{0} = {1}”, Attribute(Name),Variable())

Wyświetla nazwę i wartość zmiennej głównej obiektu.

Typ kursora

Nazwa kursora

Systemowa nazwa typu kursora używanego w momencie najechania kursorem myszki na obiekt. Można w ten sposób sygnalizować gotowość obiektu  na wykonanie operacji interaktywnych, np. wykonanie akcji po kliknięciu klawiszem myszki.

Blokada położenia

Logiczna

Określa, czy możliwa jest zmiana pozycji obiektu. Dotyczy tylko trybu edycji diagramu.

Blokada rozmiaru

Logiczna

Określa, czy możliwa jest zmiana rozmiaru obiektu. Dotyczy tylko trybu edycji diagramu.

Warunek stanu

Logiczna

Właściwość w grupie właściwości stanowych decydująca o tym, czy ustawienia grupy należy uwzględniać przy wyliczaniu efektywnych wartości właściwości stanowych.

Opis stanu

Tekst

Określa tekstowy opis grupy właściwości stanowych.

Widoczny

Logiczna

Określa, czy obiekt ma być wyświetlany. W trybie edycyjnym wartość właściwości jest ignorowana – obiekt jest zawsze widoczny.

Przezroczystość

Liczba <0,1>

Określa stopień przezroczystości obiektu w zakresie od 0 do 1. Wartość 1 oznacza obiekt nieprzezroczysty, wartość 0 oznacza obiekt całkowicie przezroczysty.