5 Menu

 

W aplikacjach Asix.Evo można stosować dwa rodzaje menu. Pierwszy rodzaj to menu powiązane z oknem. Można swobodnie definiować strukturę i wygląd menu. Menu podłączane jest do okna poprzez właściwość Menu okna. Właściwość Dokowanie określa sposób podłączenia menu do okna.

 

 

      

Rys. Przykład Menu powiązanego z oknem aplikacji.

 

Drugi rodzaj menu, to menu kontekstowe, z reguły podłączone do obiektów. Menu kontekstowe otwierane jest wyniku wykonania akcji operatorskiej ShowMenu.

Rys. Przykład Menu kontekstowego powiązanego z obiektem.