4 Diagramy

 

Diagram to główny element wizualizacyjny aplikacji służący do prezentacji stanu i obsługi kontrolowanego procesu. Diagramy są zawsze wyświetlane wewnątrz panelu okna. Okno może być otwarte poprzez:

·  zadeklarowanie diagramu jako diagram domyślny panelu - w tym przypadku w momencie otwarcia okna (jeżeli nie będzie innych dyspozycji), diagram zostanie automatycznie wyświetlony.

·  użycie nazwy diagramu w treści akcji OpenWindow - diagram zostanie otwarty we wskazanym panelu okna, akcja może dotyczyć nowo otwieranego okna lub okna otwartego wcześniej (wymiana diagramu).

·  użycie nazwy diagramu w treści akcji OpenDiagram - diagram zostanie otwarty w automatycznie utworzonym oknie tymczasowym.

Istotnym aspektem definicji diagramu jest określnie, jak rozmiar diagramu dopasowywany jest do rozmiaru panelu. Służy do tego właściwość Stałe rozmiary. Jeżeli jest ona ustawiona na Nie, to rozmiar diagramu jest zawsze identyczny z rozmiarem panelu - w przypadku zmiany rozmiaru panelu położenie i wymiary wszystkich elementów diagramu jest przeskalowywane. Jeżeli tryb stałych rozmiarów został wybrany, to diagram nie jest skalowany, wyświetlany jest w oryginalnych rozmiarach, a w razie konieczności do panelu dodawane są suwaki pozwalające na wybór części widzialnej diagramu. Tryb stałych rozmiarów nie wyklucza jednak ręcznego skalowania diagramu. Ustawienie właściwości Zezwalaj na powiększanie na wartość Tak powoduje, że użytkownik może przeskalować wielkość diagramu przy pomocy rolki myszki (przy wciśniętym przycisku Control), ale w dalszym ciągu zmiana rozmiaru panelu nie ma wpływu na sposób wyświetlenia okna.

Diagram składa się z osadzonych w nim obiektów, grup obiektów i osadzonych wzorców. Grupy obiektów pozwalają na połączenie razem kilku obiektów znajdujących się na diagramie. Ułatwia to edycję obiektów (w szczególności selekcję, przesuwanie i kopiowanie obiektów grupy). Dodatkowo ułatwiona jest animacja ruchu grupy obiektów poprzez obsługę zdarzenia Animate grupy. Poza tym obiekty wchodzące w skład grupy zachowują się identycznie jako obiekty niezgrupowane. Inna sytuacja jest w przypadku osadzonego wzorca. Wzorzec podobnie jak grupa składa się z zestawu obiektów. W tym przypadku definicje tych obiektów nie znajdują się jednak wewnątrz definicji diagramu. Wzorce stanowią osobno definiowany element aplikacji. W diagramie przechowywana jest tylko informacja o sposobie osadzenia wzorca. Informacja ta składa się z właściwości określających rozmiar i położenie wzorca oraz wartości parametrów, które zostały użyte we wzorcu.

Rys. Panel właściwości wzorca.

 

Podobnie jak grupa, wzorzec posiada zdarzenie Animacja, które pozwala na animację ruchu wzorca.

Diagram może być diagramem parametryzowanym. Pozwala to używać ten sam diagram do wyświetlania informacji z różnych źródeł lub modyfikację wyglądu bez zmiany definicji diagramu. Poprawne użycie parametrów składa się z dwóch kroków:

·         Na etapie definicji diagramu definiowane są parametry diagramu. Definicja składa się z nazwy parametru oraz jego wartości domyślnej. Wartość domyślna używana jest w trakcie edycji diagramu oraz wtedy, gdy w akcji otwarcia diagramu nie zostały podane inne wartości parametru. Po zdefiniowaniu parametru można się do niego odwoływać we właściwościach obiektów poprzez notację sufiksową %nazwa lub wywołanie funkcji Parameter.

·         W trakcie wykonywania aplikacji w akcjach otwarcia diagramu OpenWindow  i OpenDiagram należy podać wartości parametrów. Parametry są podawane jako sekwencja par nazwa_parametru=wartość_parametru rozdzielonych znakiem średnika, np. Kolor=Red;Zmienna=v1.

Inne możliwości ustawiania parametrów to podanie wartości parametrów dla diagramu domyślnego w ustawieniach panelu lub użycie akcji SetParameter i SetParameters.

Diagram posiada zdarzenia, które pozwalają na wykonanie dowolnych akcji operatorskich w momencie otwierania i zamykania diagramu.