2.6 Zarządzanie widocznością warstw / pasek narzędziowy

 

Pasek narzędziowy wyświetlany jest w dolnej części diagramu GIS. W trybie edycyjnym aplikacji jest on zawsze widoczny, natomiast w trybie realizacji aplikacji operator ma do dyspozycji pasek narzędziowy tylko wtedy, gdy projektant udostępni go za pomocą właściwości Pokazuj pasek narzędziowy we właściwościach podstawowych diagramu.

Pasek narzędziowy zawiera: przycisk Warstwy, pole z informacją na temat aktywnej warstwy i pola wyświetlające stopień powiększenia oraz współrzędne geograficzne środka wyświetlanego obszaru mapy.

Przycisk Warstwy otwiera okno z listą zdefiniowanych warstw, na której można odznaczyć/zaznaczyć wybrane warstwy – spowoduje to ich ukrycie/wyświetlenie. Przycisk  blokuje ukrywanie okna w momencie, gdy jest ono nieaktywne.

 

Rysunek. Widok diagramu z paskiem narzędziowym.