1.4 Współpraca z geograficznymi bazami MS SQL lub plikami Shapefile

 

Alternatywnie do ręcznego rozmieszczania obiektów na warstwach diagramu GIS istnieje możliwość automatycznego wypełniania warstw obiektami na podstawie zawartości geograficznej bazy danych MS SQL lub pliku ESRI Shapefile. W tym celu w aplikacji Asix.Evo można zdefiniować tzw. Źródła danych GIS skojarzone z konkretną bazą danych i tabelą zawierającą kolumnę typu GEOMETRY lub plikiem Shapefile. Dane ze źródła będą mapowane na odpowiednie obiekty w zależności od typu geometrii. Baza danych geograficznych obiektów przygotowywana jest ręcznie według standardów definiujących obiekty. Źródło danych może wspierać geometrię w postaci punktów (POINT) - mapowanych na Znaczniki lub teksty, linii (LINESTRING) - mapowanych na obiekty typu Linia i Wielokątów (POLYGON) – mapowanych na obiekty typu Region. Pojedyncze źródło danych może obsługiwać tylko obiekty jednego typu. W źródle danych GIS można zdefiniować domyślny wzorzec Linii, Regionu, Tekstu lub Znacznika, używany do wizualizacji rekordów z tabeli lub można wskazać kolumnę tabeli, która będzie zawierała indywidualne nazwy wzorców dla każdego rekordu. Ponadto źródło danych może pobierać z bazy dowolne inne niż geometria atrybuty, które będą automatycznie przypisywane do parametrów obiektów (np. teksty, opisy).