1.2.1 Warstwy

 

Warstwy diagramów GIS funkcjonują inaczej niż warstwy diagramów zwykłych Asixa wersji Evo. W diagramach zwykłych warstwy nie stanowiły osobnych, definiowalnych bytów, a jedynie numer warstwy przypisany do obiektu decydował o położeniu tego obiektu względem innych obiektów (wzajemne przysłanianie). Diagramy GIS umożliwiają jawne zdefiniowanie warstw, ich nazwanie i opisanie. Możliwe jest ponadto uzależnienie widzialności warstwy GIS od dowolnych warunków lub od stopnia powiększenia diagramu. Do zarządzania widzialnością poszczególnych warstw przewidziano specjalne okienko w którym zarówno projektant aplikacji jak i operator (o ile mu pozwolimy) ma do dyspozycji listę wszystkich warstw. W trybie edycji projektant w tym okienku może wskazać aktualnie edytowaną, tzw. aktywną warstwę. Edycja odbywa się zawsze tylko w ramach aktywnej warstwy. Pozostałe warstwy (nieaktywne) mogą być wyświetlane, ale ich obiekty nie podlegają selekcji i edycji, w związku z czym nie przeszkadzają w edycji warstwy aktywnej.

 

Rysunek. Okienko warstw.