2.4 Tworzenie i parametryzacja warstwy

 

 

Istnieje możliwość zdefiniowania dowolnej liczby warstw na diagramie.

Z chwilą utworzenia diagramu GIS automatycznie tworzona jest jedna warstwa o nazwie ‘Base’. Kolejne warstwy tworzone są za pomocą przycisku ‘+’ w:

okno właściwości diagramu  > zakładka Warstwy > panel Warstwy

 

Rysunek. Dodawanie nowej warstwy.

 

Aby sparametryzować warstwę, należy w oknie właściwości diagramu, na zakładce Warstwy, w panelu Warstwy zaznaczyć wybraną warstwę i ustawić następujące właściwości:

Nazwa warstwy;

Opis;

Widoczna – parametr steruje widzialnością warstwy na diagramie;

Minimalne powiększenie widzialności – określa stopień powiększenia, przy którym warstwa (jej elementy) staje się widoczna na diagramie;

Maksymalne powiększenie widzialności – określa maksymalny stopień powiększenia, przy którym warstwa (jej elementy) jest jeszcze widzialna;

Źródło danych – umożliwia zdeklarowanie źródła danych GIS w postaci bazy MS SQL lub pliku Shapefile; opcja spowoduje załadowanie na warstwę obiektów określonych w źródle danych GIS; obiekty będą nanoszone na warstwę z źródłowej bazy dynamicznie, w zależności od obszaru wyświetlanego w danym momencie na diagramie GIS;

Istnieje możliwość zarządzania widocznością warstwy za pomocą okna wywoływanego z paska narzędziowego na diagramie (patrz: 2.6. Zarządzanie widocznością warstw / pasek narzędziowy).

Po zdefiniowaniu i wybraniu warstwy można przystąpić do definiowania na niej elementów wizualizacyjnych takich jak: Linia, Region, Obrazek, Tekst, Znacznik.

Okres odświeżania danych ze źródła – określa czas w sekundach automatycznej aktualizacji danych pochodzących ze źródła danych GIS.