2.9 Tworzenie i parametryzacja obiektu Znacznik

 

 

Obiekt Znacznik tworzony jest za pomocą polecenia Obiekt/Znacznik wywoływanego z menu podręcznego, rozwijanego po kliknięciu prawym klawiszem myszy na powierzchni diagramu GIS.

 

Rys. Tworzenie obiektu Znacznik.

 

Aby sparametryzować obiekt Znacznik, należy zaznaczyć obiekt Znacznik i w oknie właściwości obiektu określić następujące parametry:

 

Nazwa warstwy – nazwa warstwy, na której znajduje się obiekt;

Minimalne powiększenie widzialności / Maksymalne powiększenie widzialności – określa minimalny i maksymalny stopień powiększenia obszaru diagramu, od/do którego obiekt jest widzialny.

Nazwa znacznika – umożliwia zdeklarowanie nazwy Znacznika GIS, indywidualnie utworzonego przez projektanta; Znaczniki utworzone przez projektanta dostępne są w eksploratorze aplikacji, węźle Znaczniki GIS.

Parametry znacznika - umożliwia zadeklarowanie wartości parametrom zdefiniowanym w Znaczniku utworzonym indywidualnie przez projektanta;

Domyślna długość geograficzna / Domyślna szerokość geograficzna – domyślne współrzędne geograficzne środka obiektu Znacznik, odpowiadające położeniu Znacznika w momencie jego umieszczenia na diagramie;

Dynamiczna długość geograficzna / Dynamiczna szerokość geograficzna – właściwości umożliwiają podpięcie zmiennych procesowych, dzięki którym przy zmianie wartości tych zmiennych obiekt Znacznik będzie zmieniał swoje położenie;

Rozmiar punktu – wielkość określona w pikselach oznacza stały rozmiar Znacznika, który nie zmienia się bez względu na stopień powiększenia; domyślnie: 8 px;

Kształt Znacznika to czarna kropka. Jeśli użytkownik chce mieć inny Znacznik, ma możliwość zdefiniowania swoich własnych Znaczników (patrz: 2.12. Tworzenie wzorców / Znaczników GIS).

 

Na zakładce Właściwości stanowe jest możliwość określenia następujących właściwości w ramach poszczególnych stanów obiektu:

- Opis stanu;

- Widoczny – deklarowanie widoczności obiektu;

- Kolor – kolor obiektu;

- Przezroczystość – określa stopień przezroczystości obiektu;

 

Rysunek.  Znaczniki na mapie.