2.10 Tworzenie i parametryzacja obiektu Tekst

 

 

Obiekt Tekst tworzony jest za pomocą polecenia Obiekty/Tekst wywoływanego z menu podręcznego, rozwijanego po kliknięciu prawym klawiszem myszy na powierzchni diagramu GIS.

 

Rys. Tworzenie obiektu Tekst.

 

Nazwa warstwy – nazwa warstwy, na której znajduje się obiekt;

Minimalne powiększenie widzialności / Maksymalne powiększenie widzialności – określa minimalny i maksymalny stopień powiększenia obszaru diagramu, od/do którego obiekt jest widzialny.

Nazwa wzorca – umożliwia zdeklarowanie nazwy wzorca GIS, który zawiera zdefiniowane wybrane właściwości Tekstu;

Parametry wzorca - umożliwia zadeklarowanie wartości parametrom zdefiniowanym we wzorcu;

Długość geograficzna / Szerokość geograficzna – współrzędne geograficzne środka obiektu Tekst, odpowiadające położeniu Tekstu w momencie jego umieszczenia na diagramie;

Czcionka – definiuje krój czcionki tekstu wyświetlanego w obiekcie Tekst;

Styl czcionki – definiuje styl (zwykły, pogrubienie, kursywa, podkreślenie, przekreślenie) czcionki tekstu wyświetlanego w obiekcie Tekst;

Rozmiar czcionki – wielkość określona w metrach oznacza dynamiczny rozmiar, który zależy od stopnia powiększenia obszaru diagramu.

 

Tekst obiektu deklarowany jest na zakładce Właściwości stanowe okna właściwości obiektu. Na zakładce Właściwości stanowe jest możliwość określenia następujących właściwości w ramach poszczególnych stanów obiektu:

- Opis stanu;

- Widoczny – deklarowanie widoczności obiektu;

- Tekst – tekst wyświetlany w obiekcie;

- Kolor – kolor tekstu;

- Kolor tła – kolor tła obszaru Tekstu;

- Kolor przekreślenia – obiekt jest przekreślony; istnieje możliwość ustawiania koloru tego przekreślenia; kolor ‘Transparentny’ pozwala ukryć przekreślenie.