2.8 Tworzenie i parametryzacja obiektu Region

 

 

Obiekt Region tworzony jest za pomocą polecenia Obiekty/Region wywoływanego z menu podręcznego, rozwijanego po kliknięciu prawym klawiszem myszy na powierzchni diagramu GIS.

 

Rysunek. Tworzenie obiektu Region.

 

Aby sparametryzować obiekt Region, należy zaznaczyć obiekt Region i w oknie właściwości obiektu określić następujące parametry:

 

Nazwa warstwy – nazwa warstwy, na której znajduje się obiekt;

Minimalne powiększenie widzialności / Maksymalne powiększenie widzialności – określa minimalny i maksymalny stopień powiększenia obszaru diagramu, od/do którego obiekt jest widzialny.

Wierzchołki – określa współrzędne geograficzne wierzchołków Regionu; właściwość umożliwia dodawanie i odejmowanie wierzchołków Regionu; (odejmowanie możliwe po kliknięciu na wiersz z współrzędnymi wierzchołków prawym klawiszem myszy);

Nazwa wzorca – umożliwia zdeklarowanie nazwy wzorca GIS, który zawiera zdefiniowane wybrane właściwości Regionu;

Parametry wzorca - umożliwia zadeklarowanie wartości parametrom zdefiniowanym we wzorcu Regionu;

 

Na zakładce Właściwości stanowe jest możliwość określenia następujących właściwości w ramach poszczególnych stanów obiektu:

- Opis stanu;

- Kolor – kolor obiektu;

- Przezroczystość – określa stopień przezroczystości obiektu;